TASİNMAZ SATİSLARİNDA İSTİSNA UYGULAMASİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR

 

TAŞINMAZ   SATIŞLARINDA  İSTİSNA  UYGULAMASI VE ÖZELLİK  ARZ EDEN  DURUMLAR 

 

            Satış Kazancı  İstisna  Uygulamasına  İlişkin   Şartlar;

  • Bu İstisna  Satışın  Yapıldığı  Dönemde  Uygulanabilmesi,
  • Satış Kazancının  İstisnadan  Yararlanan  Kısmının  Satışın  Yapıldığı  Yılı  İzleyen  Beşinci  Yılın  Sonuna Kadar  Pasifte  Özel  bir  Fon  Hesabında  Tutulması,
  • Satış Bedelinin ,Satışın  Yapıldığı  Yılı İzleyen   İkinci  Takvim  Yılının  Sonuna  Kadar  Tahsil  Edilmesi,
  • Taşınmaz Ticareti  ve  Kiralanması  Faaliyeti  İle Uğraşılmaması,

          İstisna  Uygulamasıda  Özellik  Arz Eden  Durumlar;    

**Taşınmazlar  ile  İştirak  Hisselerinin  Para  Karşılığı  Olmaksızın  Devir  ve  Temliki, Trampası  ve Kamulaştırılması  Durumunda ,

İstisnanın amacı; taşınmazların satışından bir kazanç elde edilerek, satan kurumun mali yapısında bir iyileşmenin olmasıdır.  Bu nedenle  söz  konusu  taşınmazların  para  karşılığı  olmaksızın  devir  ve temliki,  trampası  gibi  işlemler  istisna  kapsamına  girmemektedir.

 

**Satış  Vaadi  Sözleşmesi  ile  Satışı  Öngörülen  Taşınmazların  Durumunda,

Taşınmazlarda,  mülkiyetin  devri  tapuya  tescil  ile  gerçekleşeceğinden  satış  vaadi  sözleşmeleri  ile tahsil  olunan  bedeller  için  istisna  kapsamına girmemektedir.

 

**Grup  Şirketleri   Arasındaki  İşlemlerin  Durumunda,

Satış  işleminin  istisnanın  amacına  aykırı  olarak  kuruma  nakit  girişi  olmaksızın  gerçekleştirilmesi veya  bağlı  ortaklığın  yapacağı   sermaye  artırımı  sonucu  doğacak  sermaye  taahhüdüne  karşılık olmak  üzere  taşınmazların  veya  iştirak  hisselerinin  ayni  sermaye  olarak  bağlı  ortaklığa devredilmesi  halinde  istisnadan  yararlanılamayacaktır.

 

**Kazancın  Hesaplanması,  Kur  Farkı  ve  Vade  Farklarının  Durumunda,

İstisna  kapsamındaki  taşınmazların  satışından  kaynaklanan  alacaklar  için  alınan  faiz, komisyon ve  benzeri  gelirler ile  satış  bedelinin  döviz  cinsinden  belirlenmesi  durumunda  ortaya  çıkan  kur farklarının   istisna  kazancın  tespitinde  dikkate  alınmayacaktır.

 

KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN İSTİSNA DURUMU

KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre, kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen  devir ve  teslimler  KDV den  müstesnadır.

 

Bu  hüküm uyarınca, kurumların aktiflerinde, belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların (Arsa, Arazi, Bina) satışı KDV den istisna olup, bu satışların  müzayede  suretiyle  gerçekleşmesinin  belirtilen  duruma  etkisi yoktur.

 

Ancak, istisna  hükmü, istisna  kapsamındaki  kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz teslimleri için geçerli olmadığından, taşınmazların ticaretini yapan kurumlar ile mülkiyetlerindeki taşınmazları ticari bir organizasyon içinde satan belediyeler ve  il  özel  idarelerinin bu  istisnadan  faydalanmaları  mümkün  değildir.

 

İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan (taşınmazların mutat olarak alım satımının yapılması veya kiraya verilmesi) kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmazların  tesliminde  istisna hükmü uygulanmaz. Aksi takdirde genel hükümler çerçevesinde KDV hesaplanır.

 

Bu  İstisna  Hükümlerinden, Dar Mükellef Kurumlar Da Dâhil Olmak Üzere, Tüm Kurumlar Vergisi  Mükellefleri  Yararlanabilecektir.

 

Saygılarımla,

 

S.M Mali Müşavir

Sibel KAROĞLU