Donem Sonunda Kasada Mevcut Yabancı Paralar Nasıl Değerlenir

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

DÖNEM SONUNDA KASADA MEVCUT YABANCI PARALAR NASIL DEĞERLENİR?

Vergi Usul Kanunu’nun 280 mad. “Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir.Borsa rayicinin tekerrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bedeli esas alınır.Yabancı paranın borsa rayici yok ise,değerlemede uygulanacak kur Maliye Bakanlığı’nca tespit olunur.Bu maddenin hükmü yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da caridir.”şeklinde ifade edilmiştir.

Dönem sonunda kasadaki mevcut paralar T.C. Merkez Bankası’nın dönem sonundaki “Efektif alış veya duruma göre döviz alış” kurları ile değerlenir. Şöyle ki :

T.C. Maliye Bakanlığınca herhangi bir kur belirlenmemişse VUK 130 Numaralı Genel Tebliğine göre T.C. Merkez Bankasının efektif alış kuru veya döviz alış kuru esas alınmalıdır. Efektif alış kurunun belirlenmediği zamanlarda döviz alış kuru dikkate alınmalıdır.

Dönem sonunda ayrı alt hesaplarda yer alan her yabancı para tek tek değerlenir. Değerlemeden önce kasa noksanı veya fazlası olup olmadığı tespit edilir.Yani muhasebe dışı envanter sonucu (sayım sonucu),muhasebe içi envanter sonucu (kayıtlardaki döviz hesabı kalanı) ile karşılaştırılır,fark yok ise değerleme yapılır.Mevcut yabancı para V.U.K. tebliğinde belirtilen kur ile çarpılır.Bu çarpım sonucu bulunan tutar ile alt hesaptaki Türk Lirası üzerinden yabancı para hesabı kalanı arasındaki fark kambiyo karı veya zararı olarak kaydedilir.

Saygılarımla;
S.M.Mali Müşavir
Sevim BAYRAKDAR

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji