Basit usul mükelleflerde Gayrimenkul Sermaye İradı istisna durumu

Basit usul mükelleflerde Gayrimenkul Sermaye İradı istisna durumu
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Basit usul mükelleflerde Gmsi istisna durumu‼️
Gelir vergisi Kanununun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında, “Ticari, zirai veya mesleki kazancının yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanmazlar” hükmü yer almaktadır.
✅Bu hükme göre, baktığımız zaman ticari kazançlarını yıllık beyanname ile bildirme yükümlülüğü kaldırılmış olan basit usule tabi mükelleflerden mesken kirası elde edenler, diğer şartları da sağlamaları kaydıyla yıllık 7.000 TL istisnadan faydalanır hale gelmişlerdir.
📌Diğer bir ifadeyle ticari kazançları gelir vergisinden istisna edilen basit usule tabi mükellefler kira gelirleri nedeniyle de ya hiç gelir vergisi ödemez ya da sadece istisnayı aşan tutar üzerinden vergi ödeyeceklerdir.
Saygılarımla
Smmm Serap SİYİRDİCİ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji