DEĞERSİZ VE ŞÜPHELİ ALACAKLARDA TAHSİL EDİLEMEYEN KATMA DEĞER VERGİSİ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

DEĞERSİZ VE ŞÜPHELİ ALACAKLARDA TAHSİL EDİLEMEYEN  KATMA DEĞER VERGİSİ 01.01.2019 TARİHİ İTİBARİYLE İNDİRİM KONUSU YAPILABİLECEK !

6 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe giren 7104 sayılı Kanunla 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 29’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, Değersiz Alacaklar ve Şüpheli alacaklarda daha önce hesaplanan ve beyan edilen ancak tahsil edilemeyen KDV’sine indirim hakkı tanınmıştır.

Yürürlük Tarihi 01.01.2019 dur.

Değersiz Alacaklar,

Vergi Usul Kanununun 322’nci maddesine göre ;  Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkân kalmayan alacaklar değersiz alacaktır. Değersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve mukayyet kıymetleriyle zarara geçirilerek yok edilirler.

Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen KDV’nin, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabileceği;

Şüpheli Alacaklar;

Vergi Usul Kanununun 323’üncü maddesine göre ; Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla;

 -Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar;

-Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar;  Şüpheli alacak sayılır.

 

Yukarıda yazılı şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir.

Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu karşılık hesabında gösterilir. Teminatlı alacaklarda bu karşılık teminattan geri kalan miktara inhisar eder.

Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri dönemde kar-zarar hesabına intikal ettirilir.

 

Şüpheli alacakların karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan KDV’nin bu fıkra kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınmasının şart olduğu hükme bağlanmıştır.

 

ÖRNEĞİN :   X Ltd.Şti 2019 yılında mal teslimi ve hizmet ifası nedeni ile 500.000 TL+ 90.000.-TL KDV’yi tahsil edememiş ve bu alacak VUK 322’ye göre değersiz alacak haline gelmiştir. Mükellef bu tutar için şüpheli alacak karşılığı ayırmış olabileceği gibi ayırmamış da olabilir.

-Şüpheli alacak karşılığı ayrılmamış ise, 90.000 TL KDV 2019 dönemi içinde KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.

-Şüpheli alacak karşılığı ayrılmış ise, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan 90.000 TL KDV’nin indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması gerekecektir. Mükellef bir taraftan 90.000 TL KDV’yi gelir yazarken diğer taraftan bu KDV’yi KDV Beyannamesinde indirim konusu yapabilecektir.

S.M Mali Müşavir

Sibel KAROĞLU

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji