VERGİ MEVZUATINA GÖRE 2019 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI

VERGİ MEVZUATINA GÖRE 2019 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI
VERGİ MEVZUATINA GÖRE 2019 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
 • Mali Tatil Kapsamında Olmayan Süreler
 • Özel Tüketim Vergisi,
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi,
 • Özel İletişim Vergisi,
 • Şans Oyunları Vergisi
 • Gümrük İdareleri, il özel idareleri, Belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlar (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi)
  • Hakkında mali tatil uygulanmayacaktır.
 • Ayrıca;
 • Kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerine ilişkin olarak verilmesi gereken bildirimlerin verilme ve ödeme süreleri,
 • Özel kanunlarında ödeme süreleri tespit edilmemiş amme alacaklarının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tayin edilen ödeme sürelerinin mali tatile rastlaması halinde bu alacaklar için belirlenen ödeme süreleri,
 • İcra yoluyla yapılan satışlarda katma değer vergisi uygulamasına yönelik (5) No.lu katma değer vergisi beyannamesinin, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/B-6.2.2) bölümünde belirtilen verilme ve ödeme süreleri,
 • Sürekli beyanname vermek zorunda olanlar dışındaki resmî kuruluşlar tarafından müzayede mahallerindeki satışlar dolayısıyla tahsil edilen katma değer vergisinin, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/B-6.1) bölümünde belirtilen ödeme süresi,
  • 1512 sayılı Noterlik Kanununun 118 inci maddesine göre noterler tarafından tahsil edilen damga vergisi ve harç bedellerinin anılan Kanunun 119 uncu maddesi uyarınca ilgili vergi dairesine bildirilmesine ilişkin olarak verilecek beyannameler ile süreksiz yükümlülük şeklinde değerlendirilen ve 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre verilen (1) ve (4) No.lu beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri.
  • hakkında mali tatil uygulanmayacaktır.
 • Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler mali tatil kapsamına girmemektedir. (5604 Madde 1/4)
 • Mahsup taleplerine yönelik bilgi isteme talepleri mali tatil süresi içerisinde de muhataplarına bildirilebilecek olup, gerek mali tatil süresinden önce gerekse de mali tatil süresi içerisinde gerçekleşen söz konusu bilgi isteme taleplerine ilişkin tebligat işlemlerinde sürenin, mali tatil nedeniyle uzaması söz konusu olmayacaktır.

2-Mali Tatilde İşlemeyen (Duran) Süreler

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri malî tatil süresince işlemez. Belirtilen süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.

Muhasebe kayıt süreleri

 • Vergi Usul Kanununun 219 uncu maddesinde yer alan 10 günlük ve 45 günlük muhasebe kayıt süreleri mali tatil süresince işlemeyecektir. Tatil süresince işlemeyen muhasebe kayıt süreleri, mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlayacaktır.

 Bildirme süreleri

 • Vergi Usul Kanununun 153 ila 167 inci maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer alan bildirim süreleri mali tatile rastlaması halinde, süre mali tatil süresince işlemeyecektir.
 • Tatil süresince işlemeyen bildirim süreleri, mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlayacaktır.
 1. İşe başlamayı Bildirme
 2. Adres Değişikliklerinin Bildirilmesi
 3. İş Değişikliklerinin Bildirilmesi
 4. İşi Bırakmanın Bildirilmesi
 5. İşletme değişikliğinin Bildirilmesi
 6. Nakil
 7. Bina ve Arazi Değişikliklerinde Bildirme
 8. Ölüm
 9. Tasfiye ve İflasın Bildirilmesi

 Dava açma süreleri

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre Vergi Mahkemelerinde dava açma süresi 30 gündür.

Dava açma süresinin mali tatile rastlaması halinde süre mali tatil süresince işlemeyecektir. Tatil süresince işlemeyen dava açma süresi, mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlayacaktır.

3-Son Günü Mali Tatile Rastlayan Süreler

  İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi malî tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi

İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyata ilişkin olup vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi, mali tatilin 20 Temmuz 2019 tarihinde sona ermesi ve 27 Temmuz 2019 tarihinin de Cumartesi (tatil) gününe rastlaması nedeniyle 29 Temmuz 2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzamış sayılacaktır.

  Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler.

İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin uzlaşma talep etme  veya cezada indirim talebinde bulunma süresi, vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür.

Başvuru süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde söz konusu süre, mali tatilin 20 Temmuz 2019 tarihinde sona ermesi ve  27  Temmuz 2019  tarihinin  de  Cumartesi  (tatil)  gününe  rastlaması nedeniyle 29 Temmuz 2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzamış sayılacaktır.

Dileyen mükelleflerin, adlarına tarh edilen vergi ve kesilen cezalara karşı mali tatil süresi içinde de uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunabilmesi mümkündür.

 Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler

Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzel kişilerden Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler çerçevesinde veya re’sen, vergilendirmeye ilişkin olaylarla

ilgili olarak Maliye Bakanlığınca veya vergi dairesince devamlı bilgi verme çerçevesinde istenecek bilgilerin verilmesine ilişkin sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde anılan süre, mali tatilin 20 Temmuz 2019 tarihinde sona ermesi ve 27 Temmuz 2019 tarihinin de Cumartesi (tatil) gününe rastlaması nedeniyle 29 Temmuz 2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzamış sayılacaktır.

1- Mali Tatilin Sona Erdiği Günü İzleyen Beş Gün İçinde Biten Süreler

Malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.

Söz konusu fıkra hükmüne göre, mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son günü 20 Temmuz 2019 tarihini izleyen tarihten itibaren beşinci günün son günü 25 Temmuz 2019 tarihi mesai saati bitiminde sona erecektir.

4-Mali Tatilde Defter ve Belgelerin İbrazı, Vergi İncelemesi

 Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.

Söz konusu fıkra hükmü doğrultusunda mali tatil süresince;

Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının Talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler haricinde;

 Mükelleflerin iş yerlerinde incelemeye başlanılmayacak,

 • İnceleme amacı ile defter ve belgelerin ibrazı

 Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan bir incelemeye bu süreden önce ibraz edilen defter-belge üzerinde devam edilebilecek,

Mali tatil süresi zarfında:

 • Mükelleften ilave defter, belge ve bilgi talep edilemeyecek,
 • Mükellef veya vergi sorumlusu, inceleme sonucunda yapılacak tespitlerin yer aldığı tutanağı imzalamaya davet edilemeyecektir.

 Mali Tatilde Bilgi İsteme ve Tebligat İşlemleri

 Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.

Vergi/ceza ihbarnameleri mali tatil süresi içinde mükellefler ile vergi ve ceza sorumlularına bildirilmeyecektir.

 • Tebligatın mali tatil süresi içinde gerçekleşmiş olması halinde ise süre, mali tatil süresince işlemeyecek, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacaktır.

 İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin kendilerine tanınan dava açma, cezada indirim ve uzlaşma talep etme haklarından herhangi birini kullanma süresi bu tarhiyatlara ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür.

· Mali tatil süresi içinde bu tür tarhiyatlara ilişkin ihbarnamenin tebliğ edilmiş olması halinde söz konusu süre mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacaktır.

 • Mali tatil süresi içinde mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç bilgi isteme talepleri vergi ve ceza sorumlularına bildirilmeyecektir. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacaktır.

 Mahsup taleplerine yönelik bilgi isteme talepleri ise mali tatil süresi içerisinde de muhataplarına bildirilebilecek olup, gerek mali tatil süresinden önce gerekse de mali tatil süresi içerisinde gerçekleşen söz konusu bilgi isteme taleplerine ilişkin tebligat işlemlerinde sürenin, mali tatil nedeniyle uzaması söz konusu olmayacaktır.

1- Beyanname Verme Süresi Uzayan Vergilerde Ödeme Süresi

 

Haziran 2019 Dönemine Ait Aylık ve Nisan-Mayıs- Haziran/2019 Dönemine Ait Üç aylık Gelir/Kurumlar Vergisi

Stopajının Beyanı ve Ödemesi

 

 

 

01/07/2019

 

 

26/07/2019 (*)

 

 

 

26/07/2019

 

 

Haziran 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/07/2019

 

26/07/2019 (*)

 

26/07/2019

Nisan-Mayıs-Haziran/2019 Dönemine Ait Üç aylık Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/07/2019

 

26/07/2019 (*)

 

26/07/2019

Haziran 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

ve Ödemesi

 

 

 

 

01/07/2019

 

 

 

26/07/2019 (*)

 

 

 

 

26/07/2019

Haziran 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan

Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

 

 

01/07/2019

 

 

 

29/07/2019

 

 

 

29/07/2019

Haziran 2019 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi ve Ödemesi 

01/07/2019

 

29/07/2019

 

31/07/2019

 

 

 

   

 

 

Saygılarımla;

Mali Müşavir

Eda OKÇU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji