İHALELİ İŞLERDE VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI BELGESİ (VRHİB)

İHALELİ İŞLERDE VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI BELGESİ (VRHİB)
İhracatı arttırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak ve ihraç pazarlarını geliştirmek amacıyla ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasına ilişkin tedbirlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin sistemdir. Mezkur sistem kapsamında bahsi geçen istisnadan yararlanılabilmesi için Vergi Resim Harç İstisnası Belgesidüzenlenmekte veya ilgili tebliğinde belirlenen işlemlerle sınırlı olarak bu işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtların ihracata ilişkin olduğunun tevsiki halinde belgesiz olarak yararlanılabilmektedir.
Bu sistemin mevzuatsal dayanaklarını 99/13812 sayılı İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar ile İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat:2017/4) oluşturmaktadır.
Yerli ve yabancı firmalara açık olarak çıkılan ihaleler, ULUSLARARASI İHALE olarak tanımlanmaktadır.
Uluslararası İhale kapsamında değerlendirilen hizmetler; “DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLER” olarak adlandırılmaktadır ve VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI BELGESİ düzenlenmektedir. İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde VERGİ İSTİSNASI uygulanmaktadır. VRHİBBakanlıkça düzenlenen belgedir. 09.08.2016 tarihinden sonra, ULUSLARARASI İHALE özellikli ihalelere Vergi İstisnası uygulanır;
• 4734 sayılı Kamu İhale Kanun’un 19’uncu maddesine istinaden açık ihale usulü ile gerçekleştirilenlerde yabancı firmanın tek başına veya yerli ve/veya yabancı firmayla ortak girişim olarak teklif vermesi,
• 4734 sayılı Kamu İhale Kanun’un 20’nci maddesine istinaden belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilenlerde, yabancı firma veya yabancı firmanın yer aldığı ortak girişimin ön yeterlik değerlendirmesine başvurmasını takiben ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece teklif vermeye davet edilmesi ve ihaleye teklif vermesi,
• 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesine istinaden pazarlık usulü ile gerçekleştirilenlerde, yabancı firma veya yabancı firmanın yer aldığı ortak girişimin ihaleye davet edilmesi ve ihaleye teklif vermesi,
Ön şartları olarak değerlendirilmektedir. Yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olarak ihaleye çıkılmış olması ULUSLARARASI İHALE için tek başına yeterli olmayıp, ULUSLARARASI İHALE olabilmesi için söz konusu ihaleye yabancı firmanın da teklif vermiş olması şartı getirilmiştir.
Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnalarından yararlanmak isteyen firmalar, VRHİB almak zorundadırlar. Belge kıymetli evrak niteliğinde olup, geçerlik süresi, uzatılan süreleri ve standart formu bulunmaktadır. VRHİB sahibinin ihale makamı ile yapacağı işlemlere ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlara damga vergisi ve harç istisnası sağlanır. VRHİB sahibi firma belge konusu işe ilişkin mal, malzeme veya hizmet temin ettiği kişi ve kurumlarla yapacağı işlemlere ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlara damga vergisi ve harç istisnası uygulanması için, her iki işlem tarafının da o işle ilgili olarak düzenlenmiş belgeye sahip olması şarttır. VRHİB sahibi firmanın mal, malzeme veya hizmet temin ettiği kişi ve kurumlarla yapacağı işlemlerde her iki işlem tarafının da o işle ilgili belgesinin bulunmaması durumunda, söz konusu muamelelere damga vergisi ve harç istisnası uygulanmaz.
• İhaleye ilişkin olarak; sözleşme karar damga vergisi, sözleşme damga vergisi ve hakediş ödemelerinden doğan damga vergileri ile ilgili bilgiler VRHİB ne kayıt edilmek sureti ile ilgili kurumlara istisna durumu bildirilir.
Kaynak :
* 18 Mayıs 2017 PERŞEMBE tarihli 30070 sayılı resmi gazete
İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ
* 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

Kenan DOĞAN
S.M.Mali Müşavir / BD