ELEKTRONİK DEFTER VE BELGE UYGULAMALARİNA İLİSKİN GENEL TEBLİGİNDE GECİS  ZORUNLULUGU HAKKİNDA  YAPİLAN  GÜNCELLEMELER VE DETAYLARİ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

 

ELEKTRONİK DEFTER VE BELGE UYGULAMALARINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞİNDE GEÇİŞ  ZORUNLULUĞU HAKKINDA  YAPILAN  GÜNCELLEMELER VE DETAYLARI

 

15.04.2019 tarihinde, Gelir İdaresi Başkanlığınca, Elektronik Defter Ve Belge Uygulamalarına İlişkin Genel Tebliğlerin Birleştirilmesi Amacıyla Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlanmış Ve Bu Taslakta Elektronik Defter Ve Belge Uygulamalarına İlişkin Öngörülen Geçiş Tarihlerinde Güncellenme yapılarak, 1.9.2019 Tarihine Kadar E-Arşiv Fatura Uygulamasına Da Geçme Zorunluluğunu Öngören  Düzenleme   01.01.2020 Olarak Güncellenmiştir.

 

 

Herhangi Bir Değişiklik Olmadığı Takdirde Aşağıda Belirtildiği Şekilde Uygulama Başlayacaktır.

 

 • 2018 Veya  Müteakip Yıllar Cirosu 5 Milyon TL’yi  Aşan Mükelleflerin 01.2020 Tarihine Kadar ( 2019 Ve İzleyen Yıllar Cirosu 5 Milyon TL Yi Aşan Mükelleflerin  İse İlgili Yılı İzleyen 2’ici Yılın Başından İtibaren) e-Fatura ve e-Defter uygulamasına  geçiş zorunluluğu getirilmesi,

 

 • ÖTV (I) sayılı liste kapsamındaki mallar ile ilgili olarak EPDK dan lisans alan veya ÖTV III sayılı liste kapsamından ÖTV mükellefiyeti tesis ettirenlerin (bayilik lisansı olanlar dahil), lisans alımı veya ÖTV mükellefiyetinin tesis edildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren  (2019 yılında lisans alımı veya mükellefiyet tesisini gerçekleştiren mükellefler  01.2020 tarihinden itibaren) e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmesi,

 

 • Gümrük Beyannameli mal ihracı faturaları ile yolcu  beraberi eşya ihracı faturalarında 1/7/2017 tarihinden  itibaren olduğu gibi, e-Fatura  uygulamasında bulunan mükelleflerin bavul ticareti kapsamında hali hazırda kağıt ortamda düzenledikleri ÖZEL FATURA’ların da 01.2020  tarihinden itibaren elektronik ortamda ve e-Fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğunun getirilmesi,

 

 • Hali hazırda 421 ve 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri kapsamında e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerin, 01.2020 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçme zorunluluğunun  getirilmesi,

 

 • e-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile İnternet Ortamında İlan Yayınlayan mükelleflere 01.2020 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına  zorunlu  olarak  dahil  olmaları,

 

 • 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verildiği tarihi izleyen hesap dönemi başından itibaren e-Arşiv Fatura uygulamasına de zorunlu  olarak geçmeleri,

 

 • e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı olmayan mükelleflerce aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının 000 TL’yi aşması halinde söz konusu faturaların 01.01.2020 tarihinden itibaren ücretsiz olarak sunulan e-Arşiv İnternet Portali (GİB PORTAL) üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirilmesi,

 

 • 483 SN VUK Genel Tebliğinin 6 ncı maddesinde belirtilen ÖKC kullanımından muafiyeti şartlarını sağlayarak ÖKC kullanımından muaf olan ve e-Arşiv Fatura  uygulamasına dahil olan mükelleflerin;  vergiler dahil 500 TL yi aşmayan perakende mal ve hizmet satışlarında düzenlenecek  e-Arşiv Faturalarında müşterinin adı bölümüne “Nihai Tüketici” açıklaması ile düzenlenmesi halinde perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi yerine kullanılabilmesine imkan verilmesi,

 

 • e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu uygulamalarına 01/2020 tarihinden itibaren zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef grupları yeniden belirlenmiş, e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayan alıcılara da sevk irsaliyesinin e-İrsaliye olarak düzenlenmesi ve muhatabına talebi doğrultusunda kağıt veya elektronik ortamda iletilmesi,

 

 • Şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı gerçekleştiren mükelleflerin 01.2020 tarihine kadar e-Bilet uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmesi,

 

 • Sinema işletmelerinin 01.2020 tarihine kadar e-Bilet uygulamasına dahil olması ve düzenlenen her e-Biletin ayrıca Yeni Nesil ÖKC’lerde de Bilgi Fişi yoluyla kayıt edilmesi ve GİB’e e-Bilet Raporlarının iletilmesi zorunluluğunun getirilmesi,

 

 • Sigorta Şirketlerinin 01.2020 tarihine kadar e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulamasına zorunlu olarak dahil olmaları,

 

 • Elektronik defter ve berat dosyalarının mükelleflerin muvafakatnameleri ile Başkanlıktan izin alan özel entegratörlerin, 3568 Sayılı Kanunla yetkilendirilen Meslek Mensuplarının, mali mühürleri ya da elektronik imzaları ile de imzalanabilmesi imkanının getirilmesi,

 

 • Elektronik defter ve berat dosyalarının  mükelleflerin  sistemlerinde oluşabilecek elektronik vb.  diğer teknik sorunlar, mücbir sebepler nedeniyle zayi olması halinde defter kayıtlarına sonradan ulaşılabilmesini sağlamak üzere gizlilik ve güvenlik esasları da dikkate alınarak, defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Başkanlıkta veya Başkanlıktan  izin  alan  saklayacak  kuruluşlarda  01.2020 tarihinden itibaren ayrıca  saklanması  zorunluluğunun  getirilmesi,  öngörülmektedir.

 

 

S.M Mali Müşavir

Sibel KAROĞLU                           

                                                  

 

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji