ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ (2019/53)

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ (2019/53)
ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ (2019/53)
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

25.11.2020 RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ (2020/27) YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.(2019/53)YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ (2019/53)

AMAÇ

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine gönüllü olarak dâhil olan tarımsal işletmelere katılım desteği ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sisteminin kurulduğu 81 ilde gönüllülük esasına dayalı olarak sisteme katılan işletmelere 2019 yılı için yapılacak olan katılım desteği ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

ÖDEME ESASLARI

ÖDEME YAPILACAK TARIMSAL İŞLETMELER

Ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olup, ÇMVA(Çiftlik Muhasebe Veri Ağı) sistemine dâhil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarla paylaşan ve verileri Sorumlu Birime gönderilen tarımsal işletmelere yapılır.

ÖDEME MİKTARI

5’inci maddede belirtilen tarımsal işletmelere, 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara istinaden işletme başına ve bir defada ödenmek üzere 2019 yılında 600 TL katılım desteği ödenir.

ÖDEMELER İÇİN GEREKLİ FİNANSMAN VE ÖDEME PLANI

ÇMVA(Çiftlik Muhasebe Veri Ağı) katılım desteği ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il müdürlüklerince hazırlanarak onaylanan İcmal 1’e göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır. Çiftçilere yapılan toplam ödeme tutarının %0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir.

 

ÇMVA katılım desteği ödemeleri uygulaması, Sorumlu Birim, merkez ve il ÇMVA Komisyonları ile il müdürlükleri tarafından yürütülür.

UYGULAMA TAKVİMİ

İşletmelerin bir muhasebe yılı boyunca gerçekleştirdiği tarımsal faaliyetlerine ilişkin veriler takip eden yıl içinde, anket yoluyla toplanır.

– Her işletme için sadece bir anket formu düzenlenir.

-Sorumlu Birim tarafından her bir il için bildirilen sayıda işletme il ÇMVA Komisyonları tarafından Bakanlıkça belirlenen seçim planına göre seçilir. Seçilen işletmelerle il müdürlükleri arasında katılım anlaşması imzalanır.

-Katılım anlaşması imzalanan işletmelere anket uygulanır. Anket formları il müdürlüklerince kontrol edilmelerinin ardından Sorumlu Birime gönderilir.

-Anket formları Sorumlu Birim tarafından testlere tabi tutularak değerlendirilir. Sorumlu Birim tarafından anket formları doğrulanan işletmeler, kesin icmalleri alınmak üzere il ÇMVA Komisyonuna bildirilir.

-İl ÇMVA Komisyonlarınca anket formu doğrulanan işletmeler için, Tarım Bilgi Sistemi aracılığıyla, 2018 yılı ÇMVA katılım desteği girişleri yapılır. İşletmelerin kesin icmalleri alınarak İcmal 2 onaylanıp, Sorumlu Birime gönderilir.

– Sorumlu Birim İcmal 2 seviyesinde ödemeye esas bilgileri Bankaya gönderir.

-Yukarıda geçen tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi esnasında görevlilerce veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili esaslara uyulur.

– Sorumlu Birimle il müdürlüğü arasında uygulamaya ilişkin koordinasyon il ÇMVA Koordinatörleri tarafından sağlanır. Bu kapsamda il sınırları dâhilinde formların anketörlere dağıtılmasından, uygulamanın takibinden, doldurulan formların merkeze gönderilmesinden ve doğrulama sürecinin tamamlanmasından il ÇMVA Koordinatörleri sorumludur.

UYGULAMALARIN DENETİMİNE İLİŞKİN GÖREV VE YETKİLER

ÇMVA katılım desteği uygulamasında, il ÇMVA Komisyonlarının çözemediği ihtilaflı durumlar Merkez ÇMVA Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Sonuç alınamayan durumlar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına iletilir.

ÇMVA KATILIM DESTEĞİNDEN YARARLANAMAYACAKLAR

ÇMVA KATILIM DESTEK KAPSAMI DIŞINDA KALACAK TARIMSAL İŞLETMELER

 ÇMVA katılım desteğinden;

a) İlgili muhasebe yılında ÇKS’ye ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olmayan,

b) Katılım anlaşması imzalamak suretiyle başvuru yapmayan,

c) Verilerini istenen zamanda ve doğru olarak veri toplayıcılar ile paylaşmayan,

ç) Sorumlu Birim tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda formları doğrulanmayan,

d) Kendi isteğiyle sistemden çıkan,tarımsal işletmeler faydalanamazlar.

HAKSIZ ÖDEMELERİN GERİ ALINMASI VE HAK MAHRUMİYETİ

– Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

-2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamındaki destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Saygılarımla;

HİLAL BİLADA

Ekler;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191114-7-1.pdf

Kaynak;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191114-7.htm

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji