4/A KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR YÖNÜNDEN KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR

4/A KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR YÖNÜNDEN KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR
4/A KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR YÖNÜNDEN KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR

Mbt.nin Değerli üyeleri,
2020/20 Sayılı Sgk.Genelgesi ile 4/a kapsamında çalışan sigortalılara prime tabi tutulacak kazançlar kapsamında sigortalıya ödenen yemek ve çocuk zammı konusunda açıklama getirmiştir. Buna göre;
YEMEK PARALARI
Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin,işyerinde veya müştemilatında işveren tarafından yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16
yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin % 6’sının,yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmayacak,dolayısıyla bu tutardan prim kesilmeyecektir. Bu durumda, yemek parası adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar,

Brüt Günlük Asgari Ücret x % 6= X(Günlük istisna tutarı) Yemek Parası Verilen Gün Sayısı (Ay içinde fiilen çalışılan gün sayısı) X (Günlük istisna tutarı) = Aylık İstisna Tutarı, Ödenen Yemek Parası – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek
Parası, formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

Öte yandan,sigortalılara ay içinde yemek parası olarak nakit ödeme yapılmaksızın, çalıştıkları işyerinin dışında yemek üretimi yapan başka firma veya şahıslar tarafından (örneğin yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki karşılığında) gerek işyerinde, gerekse işyerinin dışında yemek verilmesi halinde, işverenlerce bu firma veya şahıslara fatura karşılığında yemek bedeli olarak ödenen fatura bedelleri prime esas kazanca dahil edilmeyecektir. Ancak hayatın olağan akışına aykırı muvazaalı uygulamaların tespit edilmesi
durumunda yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki gibi araçlara yüklenen bu tutarlar prime esas kazanca dahil edilecektir.
Örnek 1 : Aylık brüt ücreti 3.000,00 TL olan sigortalıya 2017/Mayıs ayında 250 TL tutarında yemek parası ödenmiştir. Sigortalının ilgili ayda hafta sonları fiilen çalışmadığı göz önüne alındığında yemek parası adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil
edilecek tutar;

Brüt Günlük Asgari Ücret x% 6= Günlük İstisna Tutarı
Günlük İstisna Tutarı x (Ay içinde Fiilen Çalışılan gün sayısı) Yemek Parası Verilen Gün Sayısı = İstisna tutarı % 6= 3,56 (Günlük İstisna tutarı) 3,56 x 22 Gün= 78,32 TL (İstisna Tutarı) 250 TL – 78,32 TL= 171,68 TL (Prime Esas Kazanca dahil edilecek yemek parası)

ÇOCUK ZAMMI YARDIMI
Sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla ve fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklarından 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitimi Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ya da işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarından en fazla iki çocuk (iki çocuk dahil) için çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerin, çocuk başına 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %2’si, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında çalışan sigortalıların aynı şartları haiz her bir çocuğu için % 4’ü oranındaki tutarı, Aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate
alınmayacaktır.
Örnek 1: Özel sektörde çalışan ve aylık brüt ücreti 2.000,00 TL olan (E) sigortalısına 2017/Eylül ayında 3 çocuğu göz önüne alınarak çocuk başına 100 TL çocuk zammı verilmiştir. Sigortalı (E)’nin prime esas kazancına dahil edilecek tutar; Brüt Aylık Asgari Ücret X%2=Aylık İstisna Tutarı (Tek çocuk için) Aylık İstisna Tutarı (Tek Çocuk için) X Çocuk Sayısı (İki çocuğa kadar) = İstisna Tutarı, 1.777,50 x % 2= 35,55 TL (Tek çocuk için istisna Tutarı) 35,55 x 2 = 71,10 TL (İki Çocuk için istisna tutarı) 200 – 71,10 = 128,90 TL ( İki
çocuk için prime esas kazanca dahil edilecek çocuk zammı) Diğer taraftan üçüncü çocuk için verilen 100 TL lik tutar için istisna söz konusu olmadığından bu tutarın tamamı prime esas kazanca tabii tutulacaktır.
Örnek 2- Özel sektörde çalışan ve aylık brüt ücreti 3.000,00 TL olan (E) sigortalısına 2017/Eylül ayında 3 çocuğu göz önüne alınarak çocuk başına 30 TL çocuk zammı verilmiştir. Sigortalı (E)’nin prime esas kazancına dahil edilecek tutar; Brüt Aylık Asgari Ücret X%2=Aylık İstisna Tutarı (Tek çocuk için) Aylık İstisna Tutarı (Tek Çocuk için) X Çocuk Sayısı (İki çocuğa kadar) = İstisna Tutarı,1.777,50 x % 2= 35,55 TL (Tek çocuk için istisna Tutarı) 35,55 x 2 = 71,10 TL (İki Çocuk için istisna tutarı) İki çocuk için verilen çocuk
yardımı, iki çocuk için belirlenen istisna tutarının altında olduğundan prime esas kazanca tabi tutulmayacak ancak üçüncü çocuk için verilen çocuk yardımı (30 TL ) için istisna söz konusu olmadığından bu tutarın tamamı prime esas kazanca tabi tutulacaktır.

Saygılarımla,
Mustafa Günşen