MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ ÜZERİNE ÖNEMLİ NOTLAR

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri üzerine önemli notlar
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri üzerine önemli notlar
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

BİRLEŞTİRİLEN MUHTASAR VE PRİM  HİZMET BEYANNAMESİ  İLE TEK  BEYAN SİSTEMİNE GEÇİŞ

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile aylık prim ve hizmet belgesi ve muhtasar beyanname uygulamaları kaldırılmış ve yerine “Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi” getirilmiştir.

Bu uygulama ile, 193 sayılı GVK’nuna 98/A maddesi eklenmiştir. Söz konusu maddeye göre, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 5510 sayılı Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesi gerekmektedir.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar;

 • Bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri,
 • 5510 sayılı kanuna göre sigortalıların primi esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olan işverenler için sigortalıların cari aylara ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini eklemek zorundadırlar.

1 Sıra Nolu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği[1]  ile yürürlüğe giren birleştirilen  muhtasar  ve prim hizmet  beyannamesi uygulaması ile,

 • Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesi hususunda zorunluluk getirmeye veya kaldırmaya, kapsama girecekleri gruplar, sektörler, gayrisafi iş hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları, gelir unsurları, il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte tespit etmeye, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri ile ilgili olduğu dönemi ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müştereken yetkilidir.
 • Muhtasar beyanname ile 5510 sayılı Kanun uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek alınması için 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına şifre verilerek, meslek mensuplarının SGK’na karşı yükümlülüklerden tıpkı işveren ve işveren vekili gibi sorumlu tutulmaktadır. Bir çok meslek mensubu müşterek cezalarla karşı karşıya kalabilecektir.
 • Söz konusu tebliğe istinaden, SSK kapsamında sigortalı çalıştıran ve  üçer aylık  dönemler halinde bildirilen  muhtasar  beyannamelerini uygulamanın  yürürlüğe girdiği tarihten  itibaren  aylık olarak  bildirme zorunluluğu getirilmiştir.
 • Yanında çalışanı olmayan mükellefler muhtasar ve prim hizmet beyannamesini  3 aylık dönemler halinde vermeye devam edecekler.
 • Ev hizmetleri (EK:9) kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler muhtasar prim hizmet beyannamesi vermek zorunda değildir.
 • Bu uygulama ile, SGK meslek kodlarının doğru  bir şekilde yazılması  Birçok mükellef  yanlış yazılan meslek  kodlarındaki  hatalardan  dolayı İPC’lerle karşı karşıya kalabileceklerdir.
 • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulaması ilk etapta pilot il olarak seçilen Kırşehir’de 01.06. 2017 tarihinden itibaren, diğer illerin tamamında ise  01.01.2018 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanmaya başlanacaktır.
 • Meslek mensupları 340 Seri Nolu VUK Genel Tebliğinde belirtilen “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesini/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi” ile birleştirilen beyannameleri e-beyan üzerinden göndermeye devam edeceklerdir.
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilen vergi kesintileri ile sigortalıların bildirgeleri için ayrı ayrı tahakkuk fişleri düzenlenmektedir.
 • Beyannameleri yine aynı şekilde ilgili ayı takip eden ayın 23. günü akşamına kadar gönderilerek, beyannamenin verildiği  ayın 26. Gününe kadar  ödemelerini
 • Vergi kimlik numaraları ile kurum işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla Tebliğ ekinde yer alan Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirimi (Ek-8) elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.
 • SGK dosyası olmayanlar muhtasar  ve SGK eşleştirmesi  yapmak zorunda değildir.
 • Özel bina inşaatları ve taşeronlar, basit usul  mükellefler, muhtasar  beyannamesi vermeyen, aylık prim ve hizmet  bildirgesi olan mükellefler yine EK:8  form ile eşleştirme yapmak  zorundadırlar.
 • Eşleştirilmeye ilişkin bildirim, eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurularak  31.03.2017 tarihine kadar  internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda gönderilecektir. Söz konusu bildirimi;
 1. E-beyanname kullanıcısı olan mükellefler, bizzat kendileri kullanıcı kodu, parola ve şifresini kullanarak,
 2. 3568 sayılı kanuna göre yetki almış bir meslek mensupları ile aracılık veya aracılık/sorumluluk sözleşmesi bulunan mükellefler, sadece muhasebeci veya mali müşavirleri aracılığıyla,
 3. Mal müdürlüğü mükellefi olup, bir muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir ile sözleşmesi olmayanlar, varsa mevcut e-beyanname şifrelerini kullanarak, yoksa bağlı oldukları mal müdürlüğüne başvuruda bulunarak internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi alarak,
 4. Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte vergi kesintisi yapma zorunluluğu bulunanlar/işverenler, varsa mevcut e-beyanname şifrelerini kullanarak, yoksa bağlı oldukları vergi dairesine başvuruda bulunarak internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi alarak elektronik ortamda göndereceklerdir.

 

[1] Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği Sıra No:1, 18.02.2017 tarih ve  29983  sayılı RG’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

S.M.Mali Müşavir

İşletme Bilim Uzmanı

Eda KAYA

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji