MİKRO İHRACAT SINIRINDA (POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI)YENİ DÜZENLEME

MİKRO İHRACAT SINIRINDA (POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI)YENİ DÜZENLEME
MİKRO İHRACAT SINIRINDA (POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI)YENİ DÜZENLEME

MİKRO İHRACAT SINIRINDA (POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI)YENİ DÜZENLEME

1- 10/3/2013 tarihli ve 28583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No:4)’nin 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
İhracat rejimine konu eşyanın konulacağı geçici depolama yerlerinde otomatik barkod okuyucu ve eşya tasnif işlemini otomatik olarak yapmaya uygun yürüyen bant sistemi aranmaz.”
2Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
Geçici depolama yeri işleticisi olmayan operatörler için yetki kapsamında kullanılacak geçici depolama yeri ile ilgili olarak yapılmış sözleşmenin noter onaylı örneği,”
-Bu fıkranın (b), (c), (e), (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belge aslının başvurunun yapıldığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne ibrazı halinde bu belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından tasdik edilerek işleme alınır.”
 3 Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
4 Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
-Kararın 126 ncı maddesi kapsamında miktarı brüt 300 kilogramı ve değeri 15000 Avro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın beyanı bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde operatör tarafından yapılır.(Eski düzenlemede ağırlık brüt 150 kg ve değeri 7.500 Avro idi.)
     Kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemleri; İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge  Müdürlüğü bağlantısı İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü, Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ve Halkalı Gümrük Müdürlüğü ile Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Mersin Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilir.”
– Kararın 126’ncı maddesi kapsamında aynı kişi adına bir ayda en fazla 5 taşıma senedi muhteviyatı eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilir.”
5Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
– 1’inci-3’üncü maddeleri  02/01/2020 tarihinde,diğer maddeleri yayımı tarihinden 15 gün sonra(15/07/2019)yürürlüğe girer.

 

Kaynak:
Resmi Gazete
Saygılarımla;
HİLAL BİLADA