MALÜLLÜK AYLIĞI ALMAKTA İKEN ÇALIŞMA NEDENİYLE AYLIĞIN KESİLMESİ GEREKTİĞİ DAHA SONRA TESPİT EDİLENLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER

Mbt nin Değerli Üyeleri,
Bildiğiniz gibi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun 25. Maddesine göre Malul sayılma halleri
açıklanmış ve aynı yasanın 27. Maddesinin (c) fıkrasına göre de
Malüllük aylığı almakta iken bu kanuna göre veya yabancı bir ülke
mevzuat kapsamına göre çalışmaya başlayanların malullük
aylıklarının çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme
döneminin başında kesileceği belirtilmiştir. Malullük aylığı almakta
iken yeniden çalışanların sonradan tespit edilmesi halinde ise,
yapılacak işlemler 2018/38 nolu Sgk. Genelgesinde açıklanmıştır.
Buna göre;
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin ek 10 uncu maddesi
uyarınca, malullük aylığı almakta iken, aylıkları Kanuna göre veya
yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlaması
nedeniyle kesilmesi gerektiği daha sonra tespit edilenler hakkında
yersiz ödenen aylıkların tespitinde sadece çalışılan süreler esas
alınarak Kanunun 96 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine
göre işlem yapılacaktır. Ancak, sigortalıların çalıştığı sürelerle ilgili
olarak yasal süresinde bildirim yapılmadığının tespit edilmesi
halinde Kanunun 96 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
gereğince işlem yapılacaktır.
Bu sigortalılardan işten ayrılmış olanların malullük aylıkları,
sigortalılığın sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek,
kontrol muayenesine tabi tutulmak ve ilk aylığına esas malullük
halinin devam ettiği anlaşılmak kaydıyla, bu tarihi takip eden ödeme
dönemi itibariyle Kanunun 27 nci maddesine göre yeniden
hesaplanarak bağlanacaktır. Malullük aylığı almakta iken yeniden
sigortalı olarak çalışmaya başlamaları nedeniyle malullük aylığı
kesilenlerin kontrol muayenesi sonucu temin edilen sağlık kurulu
raporları Kurum sağlık kurulunca Kanun gereği ilk maluliyetlerinin
tespit edildiği tarihteki mevzuata göre değerlendirilecektir. Ancak,
ilk maluliyetlerinin tespit edildiği mevzuata göre malul
sayılmayanların durumları, bir kez de işten ayrıldıkları tarihteki
mevzuata göre değerlendirilecektir. Kurum sağlık kurulunca
malullük halinin devam etmediği anlaşılanlara çalışmaya başladığı
tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren ödenen aylıklar
için Kanunun 96 ncı maddesine göre işlem yapılacaktır.
Örnek 1: 1/11/2016 tarihi itibariyle 4/1-(a) kapsamında malullük aylığı
bağlandıktan sonra 1/3/2017-30/4/2017 ve 15/7/2017-31/8/2017
tarihleri arasında 4/1-(a) kapsamında çalıştığı tespit edilen sigortalı,
20/12/2017 tarihinde kesilen malullük aylığının yeniden bağlanması
için talepte bulunmuştur. Buna göre, sigortalı kontrol muayenesine
tabi tutulacak olup, Kurum sağlık kurulunca ilk aylığına esas
malullük halinin devam ettiğinin anlaşılması halinde, sigortalının
çalıştığı dönemlerle ilgili olarak Kanunun 27 nci maddesi gereğince
aylık hesabı yapılacak ve aylık sigortalılığın sona erdiği tarihi takip
eden ödeme döneminden itibaren başlatılacaktır. Fazla ve yersiz
ödemelerle ilgili olarak çalışılan sürelere ilişkin yasal süresinde
bildirim yapıldığının tespit edilmesi halinde Kanunun 96 ncı
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre işlem yapılacaktır.
Örnek 2: Örnek 1’deki sigortalının Kurum sağlık kurulunca ilk
aylığına esas malullük halinin devam etmediğinin anlaşılması
halinde, sigortalının çalışmaya başladığı 1/3/2017 tarihi takip eden
ödeme dönemi başından itibaren yersiz ödenen aylıkların tamamı
için çalışılan sürelere ilişkin yasal süresinde bildirim yapıldığının
tespit edilmesi halinde Kanunun 96 ncı maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendine göre işlem yapılacaktır.
Aylık almakta iken aylığının çalışmaya başlaması nedeniyle
kesilmesi gerektiği tespit edilen sigortalılardan çalışması devam
edenlerin çalışma sürelerinin; – Kesintisiz olması durumunda,
ödenmekte olan aylıklar çalışmaya başladığı tarihi takip eden ödeme
dönemi itibariyle kesilerek yersiz ödenen aylıkların tamamı için, -Kesintili olması durumunda, aylığı kesilerek kontrol muayenesine
tabi tutulacak ve ilk aylığına esas malullük halinin devam etmesi
halinde yersiz ödenen aylıkların tespitinde sadece çalışılan süreler
esas alınarak, malullük halinin devam etmediği anlaşılanlara ise
çalışmaya başladığı tarihi takip eden ödeme dönemi başından
itibaren yersiz ödenen aylıkların tamamı için, Kanunun 96 ncı
maddesine göre işlem yapılacaktır. Bu durumda olan sigortalıların
aylıklarına en son işten ayrılarak talepte bulunması halinde her bir
işten ayrılış tarihi dikkate alınarak Kanunun 27 nci maddesi
gereğince işlem yapılacaktır.
Örnek 1: 1/11/2016 tarihi itibariyle 4/1-(a) kapsamında malullük aylığı
bağlandıktan sonra 1/3/2017-30/4/2017 tarihleri arasında ve
15/7/2017 tarihinden itibaren 4/1-(a) kapsamında çalıştığı 20/12/2017
tarihinde tespit edilen sigortalının aylığı kesilerek kontrol
muayenesine tabi tutulacak olup, Kurum sağlık kurulunca ilk
aylığına esas malullük halinin devam ettiğinin anlaşılması halinde
fazla ve yersiz ödemelerle ilgili olarak çalışılan sürelere ilişkin yasal
süresinde bildirim yapıldığının tespit edilmesi halinde Kanunun 96
ncı maddesinin (b) bendi gereğince sigortalının sadece çalıştığı
sürelerle ilgili olarak borç kaydı yapılacaktır. Örnek 2: Örnek 1’deki
sigortalının 1/12/2016 tarihinden itibaren 4/1-(a) kapsamında
çalıştığının 20/12/2017 tarihinde tespit edilmesi halinde, aylığı
kesilerek kontrol muayenesine gönderilmeksizin çalıştığı sürelere
ilişkin ödenen aylıkların tamamı Kanunun 96 ncı maddesinin (b)
bendine göre borç çıkarılacağı belirtilmiştir.
Saygılarımla,
Mustafa Günşen