KONUMUZ UZLAŞMA

uzlasma
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

UZLAŞMA ! NASIL VE HANGİ DURUMLARDA BAŞVURULABİLİR BAKALIM MI?

 Hatasız kul olmaz tabi ki ; vergi ve cezalar da bazı durumlarda idare ile anlaşma yoluna gitmemiz gerektiğinde ilk başvuracağımız yollardan biri UZLAŞMADIR.

 –Kanunda ikmalen, resen yahut idarece tarhiyat diye sınıflandırılan tarhiyat yollarından herhangi biri şeklinde vergi mükelleflerine tebliğ ettiği vergilerle bu vergilere bağlı olarak kestiği cezalara karşı yargıya intikal ettirmeden önce, vergi idaresi ile tahakkuk edecek vergi ve ceza hususunda anlaşmak için başvurabilecekleri idari bir çözüm yoludur.

***Yalnız mükellefler kendi beyan etmiş oldukları konularda idari ya da yargısal herhangi bir itiraz ya da başvuruda bulunamazlar.

***Mükellefler bunların yalnızca birinden faydalanabilirler. 

TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA

Tarhiyat öncesi uzlaşmanın kapsamına; kaçakçılık sayılmayan fiillerden doğup ikmalen, resen ve idarece salınan vergilerle bu vergilere bağlı olarak kesilen vergi zıyaı cezaları ve özel usulsüzlük cezaları girerken; tarhiyat sonrası uzlaşmaya ise, yalnızca belirtilen şartları taşıyan vergilerle bu vergilere bağlı olarak kesilen vergi zıyaı cezaları kapsamaktadır. Özel usulsüzlük cezaları tarhiyat sonrası uzlaşmaya girmez.

-TARHİYAT SONRASI UZLAŞMA

Yine verginin idarece tarh edilmesi ve cezanın kesilmesinden sonra başvurulabilecek bir yol olduğundan Tarhiyat Sonrası Uzlaşma olarak adlandırılmıştır. Tarhiyat sonrası uzlaşmanın kapsamına; vergi daireleri tarafından mükellef adına ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vergi dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezaları girmektedir.

 **Tarhiyat sonrası uzlaşmada da mükellefler “kısmi uzlaşma” talebinde bulunabilirler.

 -UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİNE KİMLER KATILABİLİR?

  • Mükellef ya da noterden alınan vekaletname ile vekili,
  • Tüzel kişiler, küçükler ve kısıtlılarda bunları temsile yetkili kimseler.

***Uzlaşma sırasında mükellef isterse bağlı olduğu meslek odasından bir temsilci ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre kurulan meslek odasından bir meslek mensubu bulundurabilir. Bu kişiler uzlaşma görüşmelerinde sadece görüş açıklayabilirler, görüşmeler sonucunda düzenlenecek tutanaklara imza atamazlar.

 -UZLAŞMANIN TEMİN EDİLEMEMESİ VEYA UZLAŞMAYA VARILAMAMASI !

Uzlaşma görüşmeleri sonucunda uzlaşma temin yapılamamış veya uzlaşmaya varılamamış ise vergi dairesince yapılacak tarhiyata karşı, ihbarnamenin tebliğ tarihini takip eden 30 gün içerisinde yargı ve idari yollara başvuru hakkı devam eder.

****Uzlaşma talebinde bulunan mükellefler, uzlaşma tutanağını imzalayıncaya kadar uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyan ederek kesilen cezalar için indirimden yararlanabilir. Aksi halde uzlaşma tutanağı imzalandıktan sonra söz konusu indirim hakkı ortadan kalkar.

 ****Uzlaşılması sonucu, tahakkuk eden vergi ve bu vergiye ilişkin hesaplanan gecikme faizi ile vergi ziyaı cezasının vadesinde ödenmemesi uzlaşmayı geçersiz kılmaz.

 

Saygılarımla,

S.M.Mali Müşavir

Sibel KAROĞLU

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji