KONKORDATO GİDER AVANSI TARİFESİ

KONKORDATO GİDER AVANSI TARİFESİ
KONKORDATO GİDER AVANSI TARİFESİ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

KONKORDATO GİDER AVANSI TARİFESİ

KONKORDATO GİDER AVANSI

Talep eden, bu tarifede gösterilen gider avansını konkordato talebinde bulunurken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Konkordato gider avansı her türlü tebligat ve posta ücretleri, bilirkişi ve konkordato komiseri ücretleri, ilan ücreti, iflas gideri ile dosyanın bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay’a gidiş dönüş ücretleri gibi giderleri kapsar.

KONKORDATO GİDER AVANSI MİKTARI

-Konkordato talep edilirken bildirilen alacaklı sayısının üç katı tutarında tebligat gideri,

-Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı olan 700,00 Türk Lirası,

-Resmî İlan Fiyat Tarifesinde belirlenen Basın-İlan Kurumu resmî ilan portalında yapılacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı,

– İlgili kurum ve kuruluşlara yapılacak bildirim için elli adet iadeli taahhütlü posta ücreti,

-Bir bilirkişi için Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen ücretin üç katı tutarı,

-Mahkemece belirlenecek ücreti sonradan tamamlanmak üzere konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişi için asgari 1.000,00 Türk Lirası üzerinden hesaplanan beş aylık ücret tutarı,

-Diğer iş ve işlemler için 400,00 Türk Lirası,

-İflasa tabi olanlar yönünden 18.000,00 Türk Lirası iflas gideri,toplamını avans olarak öder.

İflasa tabi olmayan borçlular yönünden yukarıda sayılan gider avansı miktarından indirim yapılmasına mahkemece karar verilebilir.

KONKORDATO GİDER AVANSININ İADESİ

Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra talep edene iade edilir. Talep eden tarafından hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılır. Hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan karşılanmak suretiyle Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilir.

GİDER AVANSININ İKMAL ETTİRİLMESİ

Tarifeye göre yatırılmış gider avansının yeterli olmadığı yargılama sırasında anlaşılır ise eksik kalan kısım, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre ikmal ettirilir.

ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA

Bu tarifedeki gider avansı, 15/3/2018 tarihinden sonra yapılan konkordato taleplerinde uygulanır ve tarifeye göre alınması gereken gider avansının eksik olduğunun anlaşılması halinde 6100 sayılı Kanunun 114 üncü ve 115 inci maddelerine göre işlem yapılır.

Saygılarımla;

Hilal Bilada

Kaynak;https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200626-10.htm

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji