KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT LİSTESİ (01/MART /2021 TARİHİNDEN İTİBAREN)

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT LİSTESİ
KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT LİSTESİ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT LİSTESİ
(01/MART /2021 TARİHİNDEN İTİBAREN)
KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ  TEVKİFAT LİSTESİ
(01/MART /2021 TARİHİNDEN İTİBAREN)
KISMİ TEVKİFATA TABİ MAL VE HİZMETİN NİTELİĞİ
ESKİ ORAN
YENİ ORAN
(01/03/2021)
MÜKELLEF GRUBU
Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt Proje hizmetleri
3/10
4/10
BELİRLENMİŞ               ALICILAR        Ve        TÜM        KDV
MÜKELLEFLERİNE   karşı  ifa  edilen  ve  KDV  dahil  bedeli  5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte     ifa     edilen     mühendislik-mimarlık     ve     etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.
Projenin   genişlemesi,   sözleşme   bedelinin   güncellenmesi   ve benzeri  nedenlerle  iş  bedelinin  daha  sonra  5  milyon  TL’yi aşması  halinde,  bu  durumun  ortaya  çıktığı  tarihten  itibaren
tevkifat   uygulanır.5   Milyonun   altındaki   faturada   tevkifat uygulanmaz.)
Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler
9/10
9/10
BELİRLENMİŞ  ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.)
Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri
5/10
7/10
BELİRLENMİŞ  ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.)
Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri
5/10
5/10
BELİRLENMİŞ  ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.)
Yapı Denetim Hizmetleri
9/10
9/10
BELİRLENMİŞ  ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.)
Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri
5/10
7/10
TÜM KDV MÜKELLEFLERİ  ve BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.)
Turistlik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetler
9/10
9/10
TÜM KDV MÜKELLEFLERİ  ve BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.)
Spor Kulüplerinin Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri
9/10
9/10
TÜM KDV MÜKELLEFLERİ  ve BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.).
Servis Taşımacılığı ( Okul/Personel)
5/10
5/10
TÜM KDV MÜKELLEFLERİ  ve BELİRLENMİŞ KURUM VE KURULUŞLAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.
Yük Taşımacılık  Hizmetleri
Yeni
2/10
TÜM KDV MÜKELLEFLERİ  ve BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.).
Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri
5/10
7/10
BELİRLENMİŞ  ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.)
Külçe Metal Teslimler
7/10
7/10
BELİRLENMİŞ  ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.)
Hurda ve Atık Teslimi
7/10
7/10
TÜM KDV MÜKELLEFLERİ  ve BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.).
Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi
9/10
9/10
TÜM KDV MÜKELLEFLERİ  ve BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.).
Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri
9/10
9/10
TÜM KDV MÜKELLEFLERİ  ve BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.).
Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi
5/10
5/10
TÜM KDV MÜKELLEFLERİ  ve BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.)
İşgücü Temin Hizmetleri /Özel Güvenlik Hizmetleri
9/10
9/10
TÜM KDV MÜKELLEFLERİ  ve BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.).
Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri
7/10
9/10
TÜM KDV MÜKELLEFLERİ  BELİRLENMİŞ  ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.)
Ticari Reklam Hizmetleri
Yeni
3/10
TÜM KDV MÜKELLEFLERİ  ve BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.)
KAPSAM      KDV      mükellefleri      tarafından, Yukarıda      Belirtilenler      Dışındaki      Diğer Hizmetleri  5018  sayılı  Kanuna  ekli  cetveller kapsamındaki    idare,    kurum    ve    kuruluşlar, kanunla   kurulan   kamu   kurum   ve   kuruluşları, döner    sermayeli    kuruluşlar,    kamu    kurumu niteliğindeki   meslek   kuruluşları,   bankalar,
5/10
5/10
KAPSAM  da  belirtilen  kurum  ve  kuruluşlara  yapılan  Tebliğde belirtilmeyen   DİĞER  BÜTÜN  HİZMETLER   İçin   hizmetleri satanlar  tarafından  hesaplanan  KDV  den  5/10  oranında  tevkifat
yapılacaktır
sigorta    ve    reasürans    şirketleri,    kanunla kurulan   veya   tüzel   kişiliği   haiz   emekli   ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen  ve  Tebliğde  özel  olarak  belirlenmeyen diğer   bütün   hizmet   ifalarında   söz   konusu alıcılar    tarafından    (5/10)    oranında    KDV tevkifatı uygulanır
Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000.-TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır.Nihai tüketicilere düzenlenecek fatura tutarı ne olursa olsun KDV tevkifatı hesaplanmaz.
BELİRLENMİŞ ALICILAR:
– 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
– Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
– Döner sermayeli kuruluşlar,
– Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
– Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
– Bankalar,
-Sigorta ve reasürans şirketleri,( 01/03/2021 den itibaren)
-Sendikalar ve üst kuruluşları,( 01/03/2021 den itibaren)
-Vakıf üniversiteleri, ( 01/03/2021 den itibaren)
-Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, ( 01/03/2021 den itibaren)
– Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
– Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
– Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
– Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
-Payları Borsa İstanbul (BİST)  A.Ş. de  işlem gören Şirketler
-Kalkınma ve Yatırım  ajansları

 

 

Kaynak: https://www.ismmmo.org.tr/dosya/2336/Mevzuat-Dosya/OZET-KDV-TEVKIFAT-LISTESI.pdf

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji