Torba Yasa Tasarısında Bizi İlgilendiren Neler Var?

Torba Yasa Tasarısında Bizi İlgilendiren Neler Var?

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

08/02/2017 tarihinde bazı kanun maddelerinde değişiklik yapan kanun tasarısı meclise sunulmuştur.

Kanun tasarısının mesleğimizi ilgilendiren belli başlı maddelerini köşemizde değerlendirmek istedik.

Vergisini Düzenli Ödeyene 5 Puan İndirim

Yapılan düzenleme ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 121. Maddesi ‘Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi’ başlığıyla yeniden düzenleniyor. Buna göre, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle Gelir Vergisi mükellefi olanlar ile finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler hariç olmak üzere Kurumlar Vergisi mükelleflerinden, belirlenen şartları taşıyanların vergisi yüzde 5 indirilecek. Hesaplanan indirim tutarı, her hal ve takdirde 1 milyon liradan fazla olamayacak. 01/01/2018 tarihinden itibaren geçerli olacak indirimden faydalanabilmek için:

  • İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması (Kanuni süresinde verilen bir beyannamelerinin kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz). Bu beyannameler üzerine tahakkuk eden  vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması (Her bir beyanname itibariyle 10 liraya kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz).
  • (1) Numaralı bentte belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibariyle ikmalen, re ’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya vergi usul kanunun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda, bu şart ihlal edilmiş sayılmaz)
  • İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dahil)  1.000 liranın üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

Genel Sağlık Sigortasına Af ve İndirim

5510 sayılı kanuna eklenen geçici 73.madde ile genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iki ay içinde gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri  yapılan  gelir testi sonucuna  göre tescil başlangıç  tarihinden itibaren  tahakkuk ettirilecek, Kanunun yürürlük tarihinden önceki döneme ilişkin olarak   tahakkuk ettirilen veya  ettirilecek gecikme  cezası  ve  gecikme  zammı  gibi  feri alacaklardan ödenmemiş olanların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Ayrıca GSS da çok katmanlı sistemden vazgeçilerek, geliri kişi başı asgari ücretin 1/3 ünden fazla olanların ödeyeceği GSS primi yürürlükteki asgari ücretin %3’ü (2017 53 TL) olarak hesaplanacak olup, kanun düzenlemesi 01/04/2017 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Kayıt Dışı İşçi Çalıştıran İşverene Uygulanan Cezada İndirim

Mahkeme  kararıyla  veya  yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırılanların sigortalı olarak  bildirilmediği  veya  bildirilen  kişilerin fiilen  çalışmadığının tespit edilmesi  halinde  ilk tespitte bir ay sureyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden  her bir  tespit için  ise  bir  yıl  sureyle  5510 SK., ve  3294  sayılı  Tesvik  Kanunu  ve İşsizlik Sigortası Kanunda yer alan sigorta  primi teşvik,  destek  ve indirimlerden yararlanamayacak.  Beş kişiden fazla  olmamak koşuluyla çalıştırılan  toplam  sigortalı  sayısının %1 ‘ini aşmayan sayıda çalıştırılanların sigortalı olarak  bildirilmediğinin veya bildirilen kişilerin  fiilen çalışmadığının tespit edilmesi  halinde  ise birinci  fıkra hükümleri uygulanmaz hükmü uyarınca 5510 SK. Göre kesilen idari para cezaları uygulanmaya devam edecektir

Global ölçekte yaşanan ekonomik koşullar neticesinde bu türlü düzenlemelerin ticari hayata fayda getirmesini dilemekle birlikte,  yasaların hazırlanırken meslek örgütlerinin de görüşünün alınması, geçici çözümler yerine kayıt dışılığın azaltılarak vergi oranlarında yapılacak iyileştirmelerin daha  uygun olacağını düşünmekteyim.

Birol GÜNER

SM.Mali Müşavir

birol@guner.org

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

2 YORUMLAR

  1. Değerli Muhasebe Bilenler yöneticisi, girişimlerinizi ve başarılarınızı ilgi ve saygıyla izliyorum. Dikkatimi çeken bir konuyu bilirtmek isterim. Siteye girince yandan diğer içerikler geliyor. Mesala “Yeni Torba Tasarısında bizle ilgili neler var” içeriği. Oysa Torba tasarısı yasalaştı. Bu tür yazılarda güncelleme yapıp, Kanun ismi belirterek kanunda neler olduğu şekline getirilebilir. Yani güncelliği olmayan yazıları görmek ziyaretçileri sitenin güncelliği konusunda tereddüte düşürür. Bilginize
    Saygı ve selamlar.

Comments are closed.