KARE KODLU(QR) FATURA TARA VE ÖDE DÖNEMİ BAŞLIYOR

01.06.2019 tarihinde  507 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ’de değişikliğe gidildi bu değişiklik “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Yönetim Sistemi “ adı altında karşımıza çıkmaktadır.Peki bu değişiklikler bize ne gibi kolaylıklar sağlamaktadır.

Bu kapsam da bankalar , elektronik para kuruluşları, ödeme koşullarınca sunulan yeni teknolojik gelişmelere uygun ve kullanımı kolay fiziksel ve tahsilat pos araçları gerektirmeyen düşük maliyetli çözüm kolaylıkları bizlere sunmaktadır. Finans kuruluşları ve ödeme kayıt edici cihaz üreticileri Tebliğde belirtilen usul ve esaslara uygun gerçekleştiren Satış , Ödeme /Tahsilat işlemleri bu işlemlere ilişkin mali belgelerin elektronik belge olarak oluşturulması ve iletilmesi muhafaza ve ibraz edilmesi süreçlerine ilişkin Bakanlıkça izin verilen sistem olarak tanımlanmaktadır.

           Bu Tebliğde belirtilen finans kuruluşları ya da ödeme kaydedici cihaz üreticileri tarafından sunulan sistemden aşağıdaki belirtilen mükellef grupları ihtiyari olarak 01.09 2019 tarihinde yararlanabilirler.QR Kodlu olarak düzenlediğiniz faturalar muhasebe programınıza ek işleme gerek kalmadan entegre olabilir. Bu sayede hata riski sıfıra inerek zaman tasarrufu sağlanır.

  1.  Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler,
  2.  İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler,
  3.  Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler,
  4.  Serbest meslek kazancı elde eden mükellefler,
  5. Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazancı elde eden mükellefler,
  6.  Vergiden muaf esnaf.

 

 

Bu Tebligde yer alan mükellefler Sisteme dahil olanlar, Sistem kapsamında gerçekleştirdikleri mal satışı ve hizmet ifasına ilişkin 213 sayılı Kanun gereğince kendilerine düzenleme zorunluluğu getirilen belgenin türü ve niteliğine bağlı olarak elektronik ve/veya kağıt ortamda müşterilerine iletmek zorundadırlar. Vergiden muaf esnaflar, belge düzenleme zorunlulukları bulunmadığından, format ve standardı belirtilen mali değeri bulunmayan, bilgi amaçlı “Bilgi Fişi” düzenleyeceklerdir.

Sisteme dahil olan mükelleflerin, faaliyetlerinde ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır. Ancak sisteme dahil olan mükelleflerden hali hazırda ödeme kaydedici cihaz kullanmakta olanlar, söz konusu cihazlarını perakende satış fişi ile belgelendirilebilecek satışlarında kullanmaları mümkündür. Ödeme kaydedici cihazların Sistem kapsamında gerçekleştirilen ve e-Belge düzenlenen hallerde kullanılması durumunda, elektronik belgelere ilişkin olarak “Bilgi Fişi” düzenlemeleri gerekmektedir.

Sisteme dahil olan mükellefler, sistem kapsamında verilmeyen banka vb. kuruluşlara ait EFT-POS cihazlarını,  ödeme kaydedici cihazlarla 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde  Başkanlık tarafından belirlenen kurallara uygun kullanılması şartıyla kullanmaya devam edebilirler.

Sistem kapsamında düzenlenen e-Belgelerin kağıt ortamda verilmesi gereken nüshalarının verilmesinde, ÖKC’lerin, EFT-POS cihazlarının ve Başkanlıkça izin verilen diğer cihazların kullanılması mümkündür.

Peki bu sistemin Sorumluluk ve Cezaları neler;

Finans kuruluşları tahsilata ilişkin bilgileri, özel entegratörler ise bu sistem kapsamında oluşturulan elektronik belgeleri 10 yıl süre ile gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde muhafaza etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk, hizmetten yararlanan mükelleflerin 213 sayılı Kanunla getirilen muhafaza ve ibraz yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Kaynak : 01.06.2019 Tarihli Resmi Gazete

Saygılarımla;

Semih Sarılmaz