İLAVE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ DÜZENLEMESİ

İlave Asgari Geçim İndirimi Düzenlemesi
İlave Asgari Geçim İndirimi Düzenlemesi
İLAVE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ DÜZENLEMESİ
Değerli Meslektaşlarım;
Eylül ayı ücret bordoları düzenleme arifesinde asgari ücret ile çalışan personellerin Eylül ve takip eden aylarda net ücretleri, Gelir Vergisi Kanunu’nun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalmaya başlamıştır.
Eylül ayı gelince bu şekilde ücreti azalan personellerin net ücretleri azalmaması için acaba yine yasal düzenleme olacak mı? , Ne zaman olacak vb gibi sorularla karşılaşmaya başladık.
Bu konu ile ilgili KALICI BİR HALE GELEN yasal düzenlemeyi özetlemeye çalışacağım.
27 Mart 2018 tarihinde 30373 (Mükerrer) Sayılı RG.ile yayımlanan 7103 sayılı VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
‘’ Net ücretleri, bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle bu maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin (ilgili yılda geçerli asgarî ücretin dönemsel olarak farklı tutarlarda belirlenmiş olması halinde, yeni asgarî ücretin geçerli olduğu aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net ücretin) altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgarî geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.”
Bu düzenlemeye istinaden 11/06/2018 tarihli 30445 Sayılı RG’de yayımlanan 303 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile de gerekli açıklamalar yapılmıştır.
Bu konu ile ilgili tebliğde yer alan bazı Örnekler aşağıdaki gibidir.
Örnek :
Bekâr ve çocuksuz olan hizmet erbabı Bay (A)’nın, 2018 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.603,12 TL dir. 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle Bay (A)’nın, 2018 yılı Eylül ayı net ücreti 1.566,84 TL’ye Ekim, Kasım ve Aralık ayı net ücreti ise 1.516,87 TL’ye düşmektedir. Bay (A)’nın, Eylül ayından itibaren eline geçen net ücretinin 1.603,12 TL’nin altında kalması nedeniyle, Eylül ayı için (1.603,12-1.566,84=) 36,28 TL Ekim, Kasım ve Aralık ayları için ise (1.603,12-1.516,87=) 86,25 TL asgari geçim indirimine ilave edilerek hizmet erbabına ödenecektir.
Örnek :
Bay (B) asgari ücretli olarak çalışmaktadır. Bay (B), evli ve 1 çocuklu olup eşi çalışmamaktadır.Bay (B)’nin 2018 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.656,40 TL olup Ekim, Kasım ve Aralık ayları net ücreti 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle 1.570,15 TL ye düşmektedir. Buna göre, hizmet erbabının söz konusu dönemlerde eline geçen ücretinin 1.603,12 TL nin altında kalan kısmı olan (1.603,12-1.570,15=) 32,97 TL asgari geçim indirimine ilave edilerek hizmet erbabına ödenecektir.
Örnek :
Bay (C) asgari ücretli olarak çalışmaktadır. Bay (C) evli ve 3 çocuklu olup eşi çalışmamaktadır. Bay (C)’nin 2018 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.709,67 TL dir. Eylül ayı net ücreti 1.673,39 TL, Ekim, Kasım ve Aralık ayları net ücreti ise 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle 1.623,42 TL’ye düşmektedir. Bay (C)’nin, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları net ücreti 1.603,12 TL’nin altına düşmediğinden ilave asgari geçim indiriminden yararlanması söz konusu olmayacaktır.
Örnek :
Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuk sahibi Bay (R) asgari ücretli olarak çalışmaktadır. Bay (R)’nin 2018 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.603,12 TL’dir. İşvereni tarafından Bay (R)’ye Mart ayında 5.000 TL prim ödemesi yapılması nedeniyle gelir vergisine esas tarifede üst dilime girilmiş ve Bay (R)’nin ücreti, Temmuz ayından itibaren 1.603,12 TL nin altına düşmüştür. Her ne kadar Bay (R)’nin Temmuz ayından itibaren net ücreti, 1.603,12 TL’nin altına düşmüş olsa bile, yıl içerisinde elde edilen kümülatif ücrete bakıldığında, prim ödemesi nedeniyle yıllık bazda asgari ücretin altına düşmediğinden ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.
Yapılan bu düzenleme ile İlave Asgari Geçim İndirimi Düzenlemesi kalıcı bir hale gelmiş, artık yeni bir düzenleme beklenmesine de gerek kalmamıştır.
Ocak/2020 ayına ait asgari ücretle çalışan bir işçinin, Net ücreti AGİ dahil Bekar ve Çocuksuz (Kendisi için) 2.324,70 TL’dır. Net Ücreti Eylül/2020 ve takip eden aylarda bu miktarın altında kalan dönemler için ilave asgari geçim indirimi müessesesi uygulanabilinir.
Saygılarımla;
SMMM Sebahattin GÜL
www.sebahattingul.com.tr