KADIN DOĞUM BORÇLANMA İŞLEMLERİ

KADIN DOĞUM BORÇLANMALARI

KADIN DOĞUM BORÇLANMA SÜRELERİ
KADIN DOĞUM BORÇLANMA SÜRELERİ
KADIN DOĞUM BORÇLANMALARI VE 5434 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE
TABİ SİGORTALILARDAN 2008 YILI EKİM AYI BAŞINDAN ÖNCE 506 SAYILI
KANUNA TABİ ÇALIŞMALARI BULUNANLARIN BORÇLANMA İŞLEMLERİ
Değerli okurlar,
Doğum borçlanması da 5510 Sayılı kanunun 41. Maddesinde yer alan Er ve erbaşların silah altında veya Yedek subay okulunda geçen sürelerini,Devlet memuru kapsamında olanların personel mevzuatına göre aylıksız izin sürelerini, Staj yapan Avukatların staj sürelerini, Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt dışında veya yurt içinde
geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim sürelerini, Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklukta veya gözaltında geçen sürelerini, Grev ve lokavtta geçen sürelerini yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 5510 sayılı yasanın 82. Maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazancın alt ve üst sınırları arasında (2020 yılı için en düşük 98.10, en yüksek 735.73) olmak üzere, kendilerinle belirlenecek günlük kazancın %32’si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliğinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır.
Kadın doğum borçlanmasına 2020 yılı için bir günlük borçlanma tutarını
hesaplarsak en düşük 2.943.00/30= 98.10×32%= 31.39 Tl. En yükseği ise
22.072.00/30= 735.73x%32= 235.43 Tl. dır.
Doğum Borçlanması için nereye başvurmak gereklidir?
Doğum borçlanması yapacak olan 4/a, ve 4/b sigortalılar sigortalının en son çalışmasının veya hizmetinin geçtiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine, 4/C kapsamında çalışan kadın sigortalılar ise Sgk Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı( Mithatpaşa Cad. No.7 Sıhhiye/Ankara) adresine talepte bulunabilirler.
Kimler borçlanma talebinde bulunabilir?
Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sigortalılar 4/a
Köy ve Mahalle Muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar 4/b kapsamında olanlar ve (4/b ) statüsünde sigortalı sayılan diğer kadın sigortalıları, Kamu İdarelerinde 4/C statüsünde çalışan kadın sigortalı borçlanma
talebinde bulunabilirler.
Borçlanma süreleri
Sigortalı kadının doğumdan sonrası sekiz haftalık, Çoğul gebelik halinde ise on haftalık süreleri, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde doğum sonrası istirahat süresine eklenen süre dahil toplam istirahat süreleri ile birlikte toplam iki yıllık süre (360×2= 720 gün) borçlanabilir.
Kadın sigortalılar doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla üç defa olmak üzere ikişer yıllık sürelerini toplamda 6 yıllık süreyi aşmamak üzere borçlanabilir)
Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının doğum yaptığı tarihten sonra adına prim ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Prim ödenmiş süreler iki yıllık süreden düşülerek kalan süreler borçlandırılır.
Doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar olan süreler borçlanabilinir. İlk doğumu yaptıkyan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanabilir. Borçlanılan sürenin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmemesi halinde borçlanma iptal edileceğinden tekrar bir borçlanma için yeniden yazılı talepte bulunma şartı vardır.
Örnek 1) = Bu günkü Asgari ücret üzerinden bir çocuk için borçlanma talebinde bulunan kadın sigortalının ödeyeceği toplam tutar= En düşük borçlanma tutarı günlük 31.39 Tl
Bir çocuk için borçlanabilecek gün sayısı 720 gün 31.39*720= 22.600.80Tl.
Örnek 2) Bu kadın sigortalı diğer şartları da taşıyarak iki çocuk için borçlanma yapmak isterse 31.39*1440= 45.201.60 Tl.
Örnek 3) Üç çocuk için borçlanma yapmak isterse 31.39*2160= 67.802.40 Tl. ödemesi gerekmektedir.
Örnek 4) Tek çocuğu için en yüksek günlük prime esas üzerinden borçlanmak isteyen bir kadın sigortalının ise 235.43*720= 169.509.60 Tl. ödemesi gerekmektedir.
Borçlandığınız bu süreler en son hangi statüde çalışıyorsanız o statüye sayılmaktadır. Ancak 4/b sigortalı olarak çalışan birisi A sigortalılık statüsünden emekli olmak istiyorsa 4/b sigortalılığı sonlandırıp 4/a kapsamında çalışmaya başlar ve doğum borçlanması talep ederse borçlanılan süreler 4/a kapsamında sayılacağından son 1261 günü de 4/a kapsamında çalışmış olursa 4/b yerine 4/a statüden emekli olmuş sayılacaktır.
Ancak, 5510 sayılı kanunun yürürlük tarihinden sonraki sürelere ait borçlanmalarda; Borçlanılan prime esas gün sayısı borçlanılan ilgili aylara mal edilir. Borçlanılan bu süreler kadın sigortalının sigorta tescil tarihini geriye çekmez ve sadece hizmetten sayılır. Özellikle hizmet günleri eksik olan kadın sigortalıların 3600 günden emekli olabilmeleri için iyi bir olanaktır. Staj sigortasından sonra doğum yapan kadının doğum borçlanması yapması sonucu sigorta başlama süresi borçlanılan gün kadar geri çekilse de diğer kadın sigortalıların ise doğum borçlanmaları sadece hizmet gününe ilave edilmektedir.
5434 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE TABİ SİGORTALILARDAN 2008 YILI
EKİM AYI BAŞINDAN ÖNCE 506 SAYILI KANUNA TABİ ÇALIŞMALARI
BULUNANLARIN BORÇLANMA İŞLEMLERİ
5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılardan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında geçen çalışmaları sırasında 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen süreleri bulunanlar bu madde hükümlerine göre söz konusu sürelerini borçlanabileceklerdir. Ancak, bu durumda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilen, borçlanılan söz konusu süreler, 5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre ödenen emekli ikramiyesine esas hizmet sürelerine ilave edilmeyecektir.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalıların 41 inci maddenin yukarıda belirtilen bentleri gereğince borçlanma işlemleri 4 üncü maddenin birinci fıkrasına tabi çalışmalarının en son geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince yapılacak, borçlanma belgelerinin asılları daha önce bildirilmemiş ise 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi hizmetleri ile birlikte emeklilik sicil dosyalarına konulmak üzere Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına gönderilecektir.
5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri uygulanacak olan sigortalıların diğer statülere tabi oldukları sürede, bu statülere göre borçlanılacak sürelerine ait prim tutarı 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre sigortalıların veya hak sahiplerinin talepte bulundukları tarihte 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre prime esas alt ve üst sınırlar arasında olmak üzere kendilerince belirlenen günlük kazancın % 32’si oranında hesaplanacaktır.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi olanlardan, 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanuna tabi geçen hizmetleri ve borçlanılacak süreleri bulunanların borçlanma tutarının hesabı 26/12/2008 tarihli ve 2008/111 sayılı Genelgenin “I. A BORÇLANMA YAPACAK KİMSELER” başlıklı bölümünün 4 üncü paragrafında yer alan açıklamalar doğrultusunda yapılmaya devam edilecektir.
Örnek 1- 15/3/1988-14/10/1998 tarihleri arasında 5434 sayılı Kanuna, 1/11/1998- 30/4/1999 tarihleri arasında da 506 sayılı Kanuna tabi hizmetleri bulunan sigortalı (J), 8/2/2000 tarihinde doğum yapmış ve daha sonra 14/11/2000 tarihinde tekrar 5434 sayılı Kanuna tabi çalışmaya başlamıştır.
Sigortalı (J)’nin başvurusu halinde 5434 sayılı Kanun uyarınca bu hizmetinin başlangıcı 15/11/2000 tarihi olacağından 8/2/2000-14/11/2000 tarihleri arasındaki süresi 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin (a) bendine göre borçlandırılacaktır.
Örnek 2- 8/7/1982-23/1/2003 tarihleri arasında 506 sayılı Kanuna tabi hizmetleri bulunan ve 19/6/2006 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi göreve başlayan ve halen bu görevi devam eden sigortalı (K), 16/8/2010 tarihli dilekçesiyle 24/4/2003 tarihinde doğum yaptığını belirterek doğum sonrası iki yıllık süreyi borçlanmak için başvuruda bulunmuştur. Sigortalının 24/4/2003- 23/4/2005 tarihleri arasındaki 2 yıllık süresi 506 sayılı Kanuna tabi hizmetlerinin bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca seçeceği prime esas günlük kazanç tutarı üzerinden borçlandırılacaktır.
Saygılarımla,
Mustafa Günşen