GERİYE DÖNÜK BAĞKUR TESCİLİ VE SİGORTALILIK TESPİTİ MÜMKÜN MÜ?

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

GERİYE DÖNÜK BAĞKUR TESCİLİ VE SİGORTALILIK TESPİTİ MÜMKÜN MÜ ?

 

01.04.1972 tarihinde yürürlüğe giren 1479 sayılı kanun 24.maddesinde sigortalı sayılanları;

Kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar olarak nitelendirilmiştir.

Bağkur sigortalısı niteliği taşıdığı halde bağkur’a tescili yapılmayanlar vergi kayıtları ve esnaf odası sicil kayıtları ile faaliyette bulundukları dönemlere ilişkin olarak tescillerinin yapılmasını ve sigortalılık sürelerinin tespitinin yapılmasını talep ederek yargı yoluna başvurmuşlardır.İlk derece mahkemelerinde davacı(bağkur tescilinin ve sigortalılık süresinin tespitini talep eden ) lehine kararlar verilmiş olsa dahi kurumun süresi içinde temyiz yoluna gitmesiyle daha önce davacı lehine verilen kararlar  Yargıtay Başkanlığı’nın bozması sonucunda davacı aleyhine ve davalının(sosyal güvenlik kurumu) lehine sonuçlanmıştır.Kurum tarafından yapılan savunmada ise bazı dönemlerde sigortalılık niteliği taşıdıkları halde kuruma tescil edilmemiş kişilere tescil imkanı tanındığı ve istek halinde primi ödenmek suretiyle geçmişteki çalışmaların değerlendirilmesi sağlandığı ve 1479 sayılı kanunda 506 sayılı kanun’un 79. maddesine paralel nitelikte bir düzenleme bulunmadığından kural olarak hizmet davası açılamayacağı ileri sürülmüştür.

Yargıtay Başkanlığı’nın kurum aleyhine sonuçlanan ilk derece mahkemelerinin kararlarını bozmasındaki gerekçe ise ;

Tescilini yaptırmayanlar hakkında yapılacak işlemler isimli başlıkla çıkarılan ek-13.maddedir.ilk defa 2654 sayılı Kanun ile 1972 – 1982 yılları arasındaki vergiye kayıtlı süreler için borçlanma imkânı getirilmiş (ek geçici 13’üncü madde) ve daha sonra çıkarılan 3165 sayılı Kanun ile 2654 sayılı Kanunda öngörülen başvuru süresi uzatılmıştır.
Daha sonra bu kapsamda 619 sayılı Kanun hükmünde Kararname’nin geçici 1’inci maddesi ile kayıt ve tescilsiz sigortalılara 04.10.2000 tarihinden itibaren yeniden tescil imkânı getirilmiş, ancak söz konusu Kanun Hükmünde Kararname Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmiştir. Devamında 02.08.2003 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4956 sayılı Kanun’un 47’nci maddesi ile 1479 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 18’inci maddede “Bu Kanuna göre sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 04.10.2000 tarihine kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların sigortalılık hak ve mükellefiyetleri 04.10.2000 tarihinden itibaren başlar. Ancak, bu Kanuna göre zorunlu sigortalı olarak tescil edilmiş olanların sigortalılıkları, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde Kuruma yazılı olarak başvurmaları ve 20.04.1982 – 04.10.2000 tarihleri arasındaki vergi kayıtlarını belgelemek ve belgelenen bu sürelere ilişkin olarak 49’uncu ve ek 15’inci maddelere göre hesaplanacak prim borçlarının tamamını, tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde, ödeme tarihinde bulundukları gelir basamağının yürürlükte olan prim tutarı üzerinden ödemek kaydıyla bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.
Son olarak, 5510 sayılı Kanunun Geçici 8’inci maddesinde, “Bu Kanunun 4 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi hariç diğer alt bentlerine göre sigortalılık niteliği taşıdıkları halde bu Kanunun yürürlük tarihine kadar kayıt ve tescillerini yaptırmayanların sigortalılık hak ve yükümlülüğü bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren başlar. Kanunun 4 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendine göre sigortalı sayılanların hak ve yükümlülüğü ise 7 nci Maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre başlar. Ancak, bu Kanunun 4 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentlerine göre sigortalı sayılanlardan bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren sigortalılıkları başlatılanların, bu Kanunun yürürlük tarihi ile 4/10/2000 tarihi arasında geçen vergi mükellefiyet süreleri bulunmak kaydıyla, sigortalının bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde talepte bulunması halinde, vergi mükellefiyet sürelerinin tamamı için 80 inci Maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine göre talep tarihindeki prime esas kazancının % 32’si üzerinden borçlanma tutarı hesaplanır ve sigortalıya tebliğ edilir. Sigortalının kendisine tebliğ edilen borçlanma tutarının tamamını tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde ödemesi halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Sigortalıya tebliğ edilen borç tutarının bu süre içerisinde tam olarak ödenmemesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve ödenen tutar bu Kanunun 89 uncu Maddesine göre iade edilir.” düzenlemesi getirilmiştir.

Yargıya taşınan somut olaylarda bazı dönemlerde çıkarılan kanunlar ile tescil ve sigortalılık süresini kazanma imkanı verilmişken başvuru yapmayanların talepleri reddedilmiştir.

Açılacak davalarda istisnai durumlar söz konusu olup sigortalılığı tescil ve kazanma şansınız da olabilir.Burada paylaşmış olduğum gerekçe ve görüşler yargıtayın çoğunlukla vermiş olduğu kararlar doğrultusunda hazırlanmıştır.Her zaman yargı yoluna gitme hakkınız bulunmaktadır.

İlgili Yargıtay Başkanlığı Emsal Kararları:

21.Hukuk Dairesi 2016/8252 Esas numaralı,2016/14228 karar numaralı içtihat metni

21.Hukuk Dairesi 2016/11207 Esas numaralı,2016/14767 karar numaralı içtihat metni

21.Hukuk Dairesi 2016/2421 Esas numaralı,2016/14162 karar numaralı içtihat metni

21.Hukuk Dairesi 2016/9495 Esas numaralı,2017/8934 karar numaralı içtihat metni

21.Hukuk Dairesi 2017/1969 Esas numaralı,2017/7730 karar numaralı içtihat metni

21.Hukuk Dairesi 2017/9 Esas numaralı,2017/8838 karar numaralı içtihat metni

21.Hukuk Dairesi 2017/2180 Esas numaralı,2017/8813 karar numaralı içtihat metni

21.Hukuk Dairesi 2017/1595 Esas numaralı,2017/3853 karar numaralı içtihat metni

21.Hukuk Dairesi 2017/1274 Esas numaralı,2017/10207 karar numaralı içtihat metni

10.Hukuk Dairesi 2018/998 esas numaralı,2018/1804 karar numaralı içtihat metni

21.Hukuk Dairesi 2018/1462 Esas numaralı,2018/3000 karar numaralı içtihat metni

 

Saygılarımla;

Mali Müşavir   Nihal BİLADA

 

 

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Paylaş
Önceki İçerikHASTALIK SİGORTASI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
Sonraki İçerikUZLASMA UZLASTİRMA VE UZLAŞTİRMACİLİK SARTLARİ
Mali Müşavir Nihal Bilada ,aslen Nevşehir’li olup 1993 yılı İstanbul doğumludur.Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 3,64 diploma notu ile “Yüksek Onur Öğrencisi” olarak 2014 yılında lisans seviyesinde mezun olmuştur. 2015 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staja giriş sınavında göstermiş olduğu başarı ile mesleğe ilk adımını atmıştır. 2017 yılında T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarı göstererek az tehlikeli işyerlerinde “İş sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerini Yürütümüne ilişkin İşveren Veya Işveren Vekili Eğitimi”ni tamamlayarak yetki belgesini almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen “Hukuki Ve Mali Yönleriyle Konkordato Eğitimi Programı’nı”tamamlayarak şirketlerin ekonomik olarak inişe geçtiği dönemlerde sürecin yönetilmesiyle ilgili mevzuat ve uygulama bilgilerine sahip olduğuna dair sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Hedefi , mali müşavirlik ofisi faaliyetinde bulunmak olduğundan dolayı sadece muhasebe & danışmanlık ofislerinde çalışarak deneyim kazanmış ve üstün gayretiyle stajını tamamlamıştır. 2018 yılında girmiş olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yeterlilik sınavında göstermiş olduğu başarı ile “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir”unvanı ve “En Genç Mali Müşavir”ödülünü almaya hak kazanmıştır. 2018 yılından itibaren aktif olarak Ataşehir,İstanbul’da Mali Müşavirlik faaliyetini sürdürmektedir.Yine 2018 yılından itibaren Türkiye’nin en büyük muhasebe grubu olan , Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun platformlarında moderatör olarak görevlerini sürdürmekte ve www.muhasebebilenler.com sitesinde editörlük ve yazarlık yapmakta olup güncel mevzuat,uygulamalar ve ticari konularla ilgili makaleleri yayınlanmaktadır. 2019 yılında KGK sınavlarında göstermiş olduğu başarı ve akabinde denetçi yardımcısı olarak tamamladığı iki yıllık staj süreci sonunda 2022 yılında Bağımsız Denetçi ünvanını almaya hak kazanmıştır.2023 yılında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaya başlamıştır. KDV iadesi konusunda uzmanlaşmak adına çalışmalarını sürdürmekte ve Kdv İadesi eğitimlerinde eğitmen olarak yer almaktadır.Mesleki konular ve uygulamalar ile ilgili online eğitimler düzenlemektedir. Yeni çıkan muhasebe uygulamaları,teknolojik gelişmeler ve mevzuatla ilgili olarak ilgili kamu kurumları yetkilileri ile direkt iletişimde olup sürecin yönetilmesi adına düzenlenen toplantılarda yer almakta ve bu bilgileri meslektaşları,çalışanları ve müşterilerine aktarmaktadır. Hayat felsefesini anlatan söz ”Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler,Başarısızlığın bedelini bir ömür öderler.(Mümin Sekman)”Makalelerine ve eğitim videolarına aşağıdaki bağlantı adreslerinden ulaşabilirsiniz.Muhasebe Bilenler Topluluğu Moderatörü Mali Müşavir Nihal BİLADA | Muhasebe Bilenler Topluluğunihal bilada - YouTube **E-Posta??nihal@biladamusavirlik.com**Facebook Profil?? Bilada Mali Müşavirlik** Facebook Sayfa??Bilada Mali Müşavirlik** İnstagram??@biladamalimusavirlik** Twitter??@bledanihal** Linkedin??Nihal Bilada