Genç Mali Müşavirlere Bağımsız Denetim Hakkında Tavsiyelerimiz

Genç Mali Müşavirlere Bağımsız Denetim Hakkında
Genç Mali Müşavirlere Bağımsız Denetim Hakkında
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

 

GENÇ MALİ MÜŞAVİRLERE BAĞIMSIZ DENETİM HAKKINDA TAVSİYELERİMİZ

 Bu makalemi kaleme almamdaki amaç şudur :

Mali Müşavirlik Mesleğimizi devam ettirecek genç kuşaklarımıza, başka alanlarda da yapabilecekleri işleri anlatmak, tavsiye etmektir.

Artık genç mali müşavirler defte tutma girdabına kapılmadan MAVİ OKYANUS yapmalıdırlar. Hatta ürün çeşitlendirmesine gitmelidirler. Önümüzdeki günlerde ve  yıllarda dünya ekonomisinin çalkantılı, durağan ve zorlu geçeceği yönünde şimdiden emareler vermektedir.

Değişen bu dünyaya bizlerinde ayak uydurması gerekmektedir. Ancak bununda bir koşulu vardır. Devamlı surette kendini yenilemek, bilgiyi her nerede olursa olsun almak, kullanmak ve paylaşmaktır.

Bunun yanında lisans eğitimi ile yeterli kalmayıp; yüksek lisans ve doktora eğitimlerinizi ve bir veya birkaç yabancı dil öğreniminizi imkânlarınız dahilinde tamamlamak olmalıdır. Diyebilirsiniz ki lisans eğitiminden sonra yazdıklarınız olmasa biz denetçi olamazmıyız ? Tabiki olursunuz. Ben sizlere HEDEF gösteriyorum. Artık kim ne kadarını başarabilirse…

Artık günümüzde koronavirüs nedeniyle eğitimler pek alâ internet üzerinden uzaktan eğitim sistemleriyle olmaktadır. Dolayısıyla internet ve uzaktan eğitimle büronuzdan, evinizden lisansüstü eğitimler alınabilmektedir. Bununla ilgili e-academy şirketleri mevcuttur. Akredite edilmiş uluslararası üniversitelerin temsilcilikleri ülkemizde öteden beri faaliyet göstermektedirler. Bilgilerinize sunuyorum.

Peki yapabileceğimiz başka işler nelerdir, ne yapalım derseniz !..

Kısaca bazı alanları maddeler halinde sergileyerek, Bağımsız Denetim ve Bağımsız Denetçi konularına geçmekte yarar görüyorum.

1.Bağımsız Denetçilik

2.Bilirkişilik

3.Konkordato Komiserliği

4.Özel Denetim

5.Entegre Raporlama

6.Şirket Kuruluşu/Bölünme/Birleşme

7.KDV İade Raporları

8.Kalkınma Ajanslıklarının Projelerine Nihai Mali Rapor Denetimi

9.Danışmanlık

10.Vergi Cezalarına Karşı Dava Açma/Savunma

11.Marka Değerlemesi

12.Şirket Değerlemesi

Şimdi gelelim tavsiye edeceğim ve yapabileceğiniz mesleğe…

Bunların başında Bağımsız Denetim gelmektedir. Denetçi olabilmenin ilk koşulu, çok iyi bir MUHASEBECİ olmaktan geçmektedir. O da sizlerde mevcuttur.

Bağımsız Denetim Nedir ?

Finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasıdır.

Kime Bağımsız Denetçi Denir ?

Denetim faaliyetini yürüten, mesleki bilgi ve deneyime sahip, bağımsız davranabilen ve yüksek ahlâki nitelikler taşıyan uzman bir kişiye denir.

Bağımsız Denetimi Kimler Yapar ?

Bağımsız Denetim; bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşları (şirketleri) tarafından yürütülür.

Bağımsız Denetçi Kimlerden Olur ?

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yada Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatını almış meslek mensupları arasından Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yetkilendirilen kişilerdir.

Bağımsız Denetim Kuruluşları Kimdir ?

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’ndan bağımsız denetim alanında faaliyette bulunma yetkisi alan şirketlerdir.

Kamu Gözetimi,  Muhasebe ve Denetim  Standartları Kurumu (KGK) Kimdir ?

Kamu Gözetimi alanında uluslararası gelişmelerin gereği olarak yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca öngörülen bağımsız denetim alanını düzenlemek üzere, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2 Kasım 2011 tarihinde kurulmuştur. (www.kgk.gov.tr)

Makalemi yazdığım tarih itibariyle, KGK’dan 16 bin 547 kişi Bağımsız Denetçi Belgesi alarak yetkilendirilmiştir. Ayrıca, 320 adet şirket, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak da yetkilendirilmiş, bunun 188 adeti Kayik Hariç, 132 adeti Kayik Dahil denetim yapma yetkisine sahip şirketlerdir.

Kayik Nedir ?

Kamu Yararını İlgilendiren Şirketlerdir. Bunlar ise;

1.Halka açık şirketler,

2.Bankalar,

3.Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,

4.Faktöring şirketleri,

5.Finansman şirketleri,

6.Finansal kiralama şirketleri,

7.Varlık yönetim şirketleri,

8.Emeklilik fonları,

9.SPK’da tanımlanmış olan ihraççılar ve sermaye piyasası kurumları,

10.Faaliyet alanları, işlem hacimleri, istihdam ettikleri çalışan sayısı ve benzeri ölçütlere göre önemli ölçüde kamuoyunu ilgilendirdiği için Kurum tarafından bu kapsamda değerlendirilen kuruluşları ifade etmektedir.

Bu kısa tanımlamalardan sonra bağımsız denetim ve bağımsız denetçilikle ilgili düşüncelerimizi ifade edelim.

Yakın geleceğin mesleği Bağımsız Denetim’dir.

Ekonomisi ileri ülkelerde denetim neredeyse bir asıra yaklaşmıştır. İş dünyası; bağımsız denetimin, en büyük ihtiyacı olduğunu kavramaya başlamıştır. Çünkü, ilişkili olduğu şirketlere güven verme, bankalardan uzun vadeli ve düşük faizli krediler almaları, distribütörlük, temsilcilik, bayilik almak veya vermekte, müşterilerine, tedarikçilerine, çalışanlarına, hissedarlarına, yatırımcılara, uluslararası şirketlerle iş yapabilme, devlete, kamuoyuna güven telkin edebilmesi o şirketin bağımsız denetimden geçerek bağımsız denetçiden Olumlu Görüş almasıyla mümkündür.

Bu da merdiven altı firmalara karşı mücadelelerinde önemli bir avantaj sağlayacağı gibi, kayıt dışının engellenmesine ve kurumsallaşmasının gelişmesine neden olur.

Genç Mali Müşavirler KGK’nın açtığı sınavlarda başarılı olduklarında Kurum tarafından Bağımsız Denetçi Belgesi verilerek denetim dünyasına adım atmış olacaktır.

Bağımsız Denetçilik sınavı yılda iki defa olmak üzere İstanbul (Anadolu ve Avrupa Yakası), Ankara’da düzenlenmektedir.

Sınav, aşağıdaki ana konuları kapsar :

  1. Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi),
  2. Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar),
  3. Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim,

ç. Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat),

  1. Genel Hukuk Mevzuatı (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Medeni Hukuk, Vergi Hukuku, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, İdare Hukuku),
  2. Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik mevzuatı,

Temel alandan yetkilendirilmek isteyen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (b), (c) ve (ç) bentlerinde, Yeminli Mali Müşavirler ise (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen konulardan sınava tabi tutulurlar.

Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında da yetkilendirilmek isteyenler (e) bendinde belirtilen konulardan ayrıca sınava tabi tutulurlar. Görüldüğü gibi bu alandaki sınav isteğe bağlıdır. Yani bu alandan sınava girmeden diğer alanlardan başarılı olduklarında Bağımsız Denetim Belgesini alırlar.

Genç Mali Müşavir Meslektaşlarım !…

Şu an bile Bağımsız Denetim Şirketleri, “Denetçi” bulmakta sıkıntı çekmektedirler. Bu alanda ihtiyaç giderek artmaktadır.

Neden dersiniz ?

Türkiye’mizde ilk olarak kurduğumuz ve Kurucu Başkanı olduğum Bağımsız Denetçiler Dernekleri Federasyonumuz (www.badef.org.tr) ve sayıları epeyce artan Bağımsız Denetçi Derneklerimizin KGK ve ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmelerimizde Bağımsız Denetim alanlarının genişletilmesini talep etmekteyiz.

Mesela;

a.Başta İl ve İlçe Belediyelerinin Denetimi,

b.Büyükşehir Belediyelerinin Denetimi,

c.Kamu veya Özel Üniversitelerin Denetimi,

ç.Dernek veya Vakıfların İktisadi İşletmelerinin Denetimi,

d.Bankalardan talep edilen kredilerin Risklerine ilişkin Mali Durumlarına verilecek Denetim Raporu,

e.Kosgeb ve Kalkınma Ajanslıklarının; destek, hibe ve AB projelerinin Denetimleri,

f.Bağımsız Denetim dışında kalan Anonim Şirketlerin ve Limited Şirketlerin Denetimleri (Eski Murakıplık)

gibi başlıcalarını sunduğum bu alanların denetime tabi tutulması hakkındaki çalışmalarımızın bazılarının hemen devreye gireceğini düşünmekteyim.

Dolayısıyla yetişmiş denetçi ihtiyacı her geçen gün artmaktadır.

Genç Mali Müşavir Meslektaşlarımın bu konuya dikkatlerini çekmek istiyorum.

 

Dr. Şakir SÜLOĞLU

Bağımsız Denetçi / Mali Müşavir / CICP

BAĞIMSIZ DENETÇİLER DERNEKLERİ FEDERASYONU BAŞKANI

www.badef.org.tr

https://www.facebook.com/muhasebebilenlertoplulugu/

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji