EK-6 Sigortalılar Kısmi Çalışma Ödeneğinden Yararlanır Mı?

EK-6 SİGORTALILAR KISMİ ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANIR MI?

Değerli okurlar,

Kısmi çalışma ödeneğinin konusundan yola çıkarsak, Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır, denildiğinden açıkça bu uygulamanın işyeri ve işçi kaynaklı olduğu açıktır.

Yani bir işveren olacak ve zorlayıcı sebepler yüzünden de o iş yeri tamamen veya kısmen çalışmasına ara verecek ve orada çalışmakta olan işçilerin prim bildirme gün sayısı şartlarını taşımaları şartıyla çalışmadığı günler için işsizlik sigortası fonundan İşkur tarafından kısmi ödenek verilecektir.

Bir işveren tarafından hizmet akdine dayalı 10 günden az kısmi süreli çalıştırılan Ek-6 kapsamındaki sigortalılar çalışma durumlarının son bulmasından itibaren sigortalılıkları da son bulacağından hem işsizlik sigortası kanunu hem de kısmi çalışma ödeneği şartlarını taşımaları halinde bu sigortalılar işsizlik sigortasından veya kısmi çalışma ödeneğinden yararlanabilecek midir?

Önce Ek-6 sigortalılığın ne demek olduğunu kanuna dayalı açıkladıktan sonra bunların işsizlik sigortası ödeneğinden ve kısmi çalışma ödeneğinden yararlanıp yararlanmayacağını önce kendi görüşüme göre yorumladıktan sonra bu konuda siz değerli arkadaşlarımın da yorumlarnın konuyu aydınlatması amacıyla daha yararlı olacağını düşünüyorum.

Ek-6 Sigortalılığı açıklarsak, Ticari taksi, Dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile 4.ncü maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında 10 günden az olan kişilerin sigortalılıkları 30 gün üzerinden prim ödemeleri suretiyle sağlanan ek-6 kapsamındaki sigortalılar hakkında sigortalılıkları 4/a kapsamında sayılmakta ve bu sigortalılar hakkında malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, genel sağlık sigortası ve istekleri halinde İŞSİZLİK Sigortası hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Yani burada işsizlik sigortası priminin ödenmesini sigortalının talebine ve isteğine bağlamıştır.

Ek-6 Sigortalının işsizlik sigortası priminin kanuni dayanağına baktığımızda 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası kanununun 47. Maddesinin

(c) fıkrasına göre Bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek,sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu sigortayı,

(d) fıkrasına göre Sigortalıyı=) Bu Kanun kapsamına giren bir işyerinde bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan ve çalıştığı süre içerisinde işsizlik sigortası primi ödeyen kimseyi,

(e) fıkrasında ise Sigortalı işsizi = Bu Kanun kapsamına giren bir işyerinde bir hizmet akdine dayalı ve sigortalı olarak çalışırken bu Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen nedenlerle işini kaybeden ve Kuruma başvurarak çalışmaya hazır olduğunu bildiren kimse olarak tanımlamıştır.

Burada işsizlik sigortasında sigortalıyı, ve sigortalı işsizi tarif etmiş olmamıza rağmen ek-6 kapsamındaki sigortalının talebi halinde işsizlik sigortası ödemesinin kanuni dayanağı ise yine 4447 sayılı İşsizlik sigortası kanununun 46. Maddesinde açıklanmış ve ek-6 kapsamındaki sigortalılarında işsizlik sigortası kapsamına dahil olduğu açıklanmıştır. Bu nedenle ek-6 sigortalılık kapsamında sigortalılığı olanların ve kendi talepleri doğrultusunda işsizlik sigortası primi ödeyenlerin sigortalılıklarının son bulması halinde işsizlik sigortası gün bildirim şartlarını ve kısmi çalışma ödeneği şartlarından olan 60 gün hizmet akdine dayalı olmak kaydıyla son üç yıl içinde 450 gün prim ödeme şartlarını taşımaları halinde kısmi çalışma ödeneklerinden da yararlanacaklarını düşünüyorum.

Tabiki sizlerin yoruma katılmaları halinde konu aydınlığa kavuşacaktır.

Saygılarımla,
Mustafa Günşen

https://tr-tr.facebook.com/muhasebebilenlertoplulugu

https://twitter.com/MuhasebeBT?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

https://www.youtube.com/channel/UCfQVRghOWPf1KAhr3yNBJsg/feed