Engelli Raporu İle İlgili Sağlık Kurulunun Toplanması, Çalışma Usul ve Esasları

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Değerli meslektaşlarım;

Engelli Raporu İle İlgili Sağlık Kurulunun Toplanması, Çalışma Usul ve Esasları  

20 Şubat 2019 tarihinde 30692 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmenlik yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğe göre sağlık kurulunun oluşturulması, sağlık kurulunda yer alacak kişiler, kararların alınması ve alınan kararların engelli kişiye bildirilmesi ile ilgili çalışma usul ve esasları aşağıda konu başlıkları halinde verilmiştir.

 

1- Engelli Sağlık Kurulunun Oluşturulması

Birden fazla uzmanlık dalını ilgilendiren engel durumlarının tespitinde kurul, kurul başkanı ve aşağıdaki branşlardaki uzman hekimler olmak üzere en az yedi daimi üyeden oluşur:

1- İç hastalıkları uzmanı,

2- Göz hastalıkları uzmanı,

3- Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı,

4- Genel cerrahi uzmanı,

5- Nöroloji uzmanı,

6- Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı.

 

2- Engelli Sağlık Kuruluna Branş Uzmanının Davet Edilme Şekli

Kurul başkanının teklifi ve başhekimin onayı ile diğer branşlardan erişkinin hastalık durumuna göre kurula ilgili branş uzmanı davet edilebilir.

Bu halde ilgili branş uzmanı geçici kurul üyesi olarak raporu imzalar.

 

3- Engelli Sağlık Kuruluna Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Veya Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanının Katılması

Rapor vermeye yetkili sağlık kurum ve kuruluşlarında, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı bulunması halinde, bu uzmanın kurulda yer alması zorunludur. Bulunmaması durumunda varsa ortopedi ve travmatoloji uzmanı kurula katılır.

 

4-Hastanın Teşhis ve Tedavisinde Görev Alan Hekimin Kurula Katılması

Hastanın teşhis ve tedavisinde bizzat görev almış hekim veya hekimler sağlık kuruluna katılır veya görüşünü kurula bildirir.

 

5- Tek Bir Uzmanlık Dalını İlgilendiren Engel Durumunda Kurulun Oluşturulması

Tek bir uzmanlık dalını ilgilendiren engel durumlarının tespitinde, ilgili uzmanlık dalından üç uzman hekimin katılımıyla kurul oluşturulur.

 

6- Engelli Sağlık Kurulunun Toplanması ve Kararların Alınma Şekli

1- Kurul, başkan ve tüm üyelerinin katılımıyla toplanır.

2- Kararlar oy çokluğu ile alınır.

3- Oyların eşit olması halinde kurul başkanının kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

4- Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu ve Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu için iki ayrı kurul karar defteri oluşturulur.

5- Karara itirazı olan üye, karar defterine muhalefet şerhini gerekçeli olarak yazar ve imza atar.

6- Karar defterine, kararın oy birliği veya oy çokluğu ile verildiği yazılır ve heyete katılan üyeler tarafından imzalanır.

7- Kurulda görüşülen rapor, kurul üyelerince mutlaka ıslak ve/veya elektronik imza ile imzalanır.

8-  İlgiliye verilecek veya kurumuna gönderilecek rapor nüshaları kurula katılan bütün üyeler tarafından muhalefet gerekçesi yazılmaksızın imzalanır.

9- Kurul başkanı; ikinci basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında başhekim veya başhekimin görevlendireceği uzman hekim; eğitim araştırma hastanelerinde, başhekim veya başhekimin görevlendirdiği eğitim sorumlusu; üniversite hastanelerinde ana bilim dalı başkanıdır.

10- Aynı dalda birden fazla uzman bulunması durumunda, uzmanlar belirli zaman aralıklarında kurulda görevlendirilir.

Saygılarımla;

Mehmet ERAY

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji