Corona Virüs (COVİD 19) Salgının İş kazası ve Meslek Hastalığı Yönünden Değerlendirilmesi

Corona Virüs (COVİD 19) Salgının İş kazası ve Meslek Hastalığı Yönünden Değerlendirilmesi
Corona Virüs (COVİD 19) Salgının İş kazası ve Meslek Hastalığı Yönünden Değerlendirilmesi
CORONA VİRÜS (COVİD 19) SALGINININ İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 13’üncü maddesinde iş kazasının, 14’üncü maddesinde ise meslek hastalığının tanımı yapılmıştır.
Buna göre;
İş kazası;
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına
bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere
gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) Bu Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın
sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,
meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle
getiren olaydır”
Meslek Hastalığı;
“Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin
yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal
engellilik halleridir.” Şeklinde tanımlanmıştır.
Koronavirisüne (covid-19) maruz kalan çok sayıda çalışan için salgının iş kazası veya
meslek hastalığı sayılıp sayılmayacağı konusunda belirsizlikler bulunmaktaydı. SGK, ilgili
mevzuat bölümünde belirtilen genelge ile konuya açıklık getirmiştir. Genelgeye göre,
COVID-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu ve söz konusu salgına maruz kalan ve
sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamından provizyon
alınması gerektiği belirtilmiştir. Yani COVID-19 iş kazası veya meslek hastalığı değil
hastalık olarak kabul edilmiştir. İşyerinde veya işyeri dışında koronavirüse yakalanıp
yakalanmadığına bakılmaksızın hiçbir covid-19 pozitif vakasının SGK’ya iş kazası veya
meslek hastalığı olarak bildirilmesine gerek yoktur.
Konu ile ilgili tam metin aşağıdaki linktedir.