ANLAŞMALI MATBAADA BASILDIĞI TARİHTEN GERİYE DÖNÜK FATURA DÜZENLENEBİLİR Mİ?

 

ANLAŞMALI MATBAADA BASILDIĞI TARİHTEN GERİYE DÖNÜK FATURA DÜZENLENEBİLİR Mİ?

   

Bilindiği gibi fatura satılan mal veya  hizmet ifası ile ilgili olarak müşteriye verilen  bir mülkiyet belgesidir.  213 sayılı VUK’a göre ise, fatura satışa konu mal veya sunumu  yapılan  hizmetle ilgili alıcıya verilen   kıymetli bir belgedir.   Faturanın  tanımı   213 sayılı VUK’nun  229.  maddesinde  açıkça tanımı  yapılmıştır.  Buna göre; fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.

 

Öte yandan, kabule bağlı işlemlerde de faturanın  düzenlenmesi  özellik arz etmektedir.  Buna göre, müşteriye sevk edilen  malların  kesin  teslimi  bu  malların   müşteri tarafından  içeriğine  veya evsafına uygunluğuna bağlı olarak  kabul edileceği yönünde satıcı ile müşteri  arasında yazılı bir akit  bulunması durumunda;   bu  satışa ilişkin  fatura,  müşterinin  malları kabul  ettiği tarihten  itibaren  7 gün  içersinde tanzim  edilecektir.   Bazı hallerde bu süre   irsaliyeye bağlı olarak   7 günden  de daha kısa sürede fatura düzenlenebilir.

 

Uygulamada bir faturanın  anlaşmalı matbaada  bastırıldığı   tarihten  geriye doğru  bir tarih için  fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği tartışılmaktadır.  Örneğin,  01.12.2017 tarihinde anlaşmalı matbaada veya  noterde  tasdik  ettirilen  bir satış  faturası,  01.11.2017 tarih  için düzenlenebilir mi?   Teorik olarak  bu  sorunun  yanıtı  hayır olmalıdır.  Ancak, belli  bazı durumlarda   malın  tesliminden  önce  fatura düzenlenebilir.[1]  Ancak, mükellefin   01.11.2017 tarihinde sattığı malla alakalı olarak   faturanın  basım  tarihinden  geriye doğru  fatura düzenlenemez.

3065 sayılı KDVK md.10/b

SMMM İşletme Bilim Uzmanı Eda KAYA