4/1a SİGORTALILARI İÇİN AYLIK BAĞLAMA ORANLARI

4/1a SİGORTALILARI İÇİN AYLIK BAĞLAMA ORANLARI
4/1a SİGORTALILARI İÇİN AYLIK BAĞLAMA ORANLARI
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

2008/Ekim (Hariç) Öncesi Sigortalı Olup, 2008/Ekim (Dahil) Sonrası Tahsis talebinde Bulunan Sigortalılar ( Karma Sistem)

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı veya iştirakçi olup, 5510 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra aylık tahsis talebinde bulunanlardan, farklı sosyal güvenlik kanunlarına ya da bu Kanunda

belirtilen sigortalılık hallerinden birden fazlasına tabi olanlara aylık bağlanmasına esas alınacak kanun, bu Kanunla mülga 2829 sayılı Kanun hükümleridir. Yaşlılık aylıklarında son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde en fazla hizmetin geçtiği sigortalılık hali, hizmet sürelerinin eşit olması, malullük ve ölüm halleri, yaş haddinden re’sen emekli olma, süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı oldukları sigortalılık halinin kanunla değiştirilmesi durumunda ise son sigortalılık hali esas alınacaktır.

4/1-(a) Sigortalıları İçin Karma sisteme göre aylıklar;

  • 2008/Ekim (hariç) öncesi kısmi aylığın (A) hesabı –
  • 2000 yılı öncesi kısmi aylığın (A1) hesabı –
  • 2000-2008/Eylül (dahil) arası kısmi aylığın (A2) hesabı
  • 2) 2008/Ekim (dahil) sonrası kısmi aylığın (B) hesabı
  • 3) Kısmi aylıkların birleştirilmesi olmak üzere üç aşamalı olarak

belirlenecektir.

2008/Ekim (Hariç) Öncesi Kısmi Aylığın (A) Hesabı 2008/Ekim (hariç)

öncesi kısmi aylığın 2000 yılı öncesi prim ödeme gün sayısına ait

aylığın (A1) hesabı ile 2000-2008/Ekim (hariç) arası kısmi aylığın (A2) hesabı olmak üzere iki aşamalı olarak belirlenecektir. 2000 Yılı Öncesi Kısmi Aylığın (A1) Hesabı (506 SK GM 82/1-a) Bilindiği üzere, katsayı esasına dayalı gösterge sistemi 2000 yılı itibariyle

kaldırıldığından, sigortalıların 2000 yılından önceki kısmi aylıklarına esas göstergelerinin tespitinde kamu ve özel sektör için düzenlenen gösterge ve üst gösterge tespit tabloları kullanılmakta idi.

Göstergenin tespitinde sigortalının 2000 yılından önce primi ödenmiş son 10 yılın prime esas kazancının ortalaması esas alınarak önce üst gösterge tespit tablosundan gösterge tespiti yapılmakta, ortalama

yıllık kazanca yakın göstergenin bulunamaması halinde, bu defa 5 yıllık prime esas kazançların ortalaması alınarak gösterge tespit

 

tablosundan gösterge tespiti yapılmakta, ortalama yıllık kazancın tespitine esas son 10 veya 5 yıllık prime esas kazançların bulunmaması halinde mevcut yıl sayısı esas alınarak aynı şekilde gösterge tespiti yapılmakta idi. Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında 506 sayılı Kanunun geçici 82 nci maddesinin (a) bendine göre gösterge sistemi içinde hesaplanacak kısmi aylıklara

esas göstergenin, sigortalıların ortalama yıllık kazanç hesabına giren takvim yılı sayısına göre hazırlanacak olan gösterge ve üst gösterge tespit tabloları esas alınarak belirleneceği öngörüldüğünden,

göstergenin tespitine esas 1 ila 10 yıla ilişkin prime esas kazançlar için özel ve kamu sektörüne ait gösterge tespit tabloları hazırlanmış olup gerektiğinde bu tablolara 2018/38 seri nolu genelgede değişiklik yapan genelge ekinde ulaşılabilinir. A1 aylığı: Gösterge x Katsayı x Aylık Bağlama Oranı formülüne göre hesaplanacaktır. Aylığın

Hesabına Esas Parametreler Gösterge Sigortalının 2000 yılından önce çalıştığı sektör (kamu/özel) için geçerli olan ve ortalama yıllık kazanç hesabına giren takvim yılı sayısı esas alınmak suretiyle hazırlanan gösterge ve üst gösterge tespit tablolarında ortalama

yıllık kazanca eşit sayının, tabloda eşit sayı yoksa en yakın sayının karşılığı olarak alınacaktır.

Aylık Bağlama Oranı (ABO) Yaşlılık aylıkları için: Gösterge

Tablosu’ndan hak kazanılan yaşlılık aylıklarının oranı % 60’tır. Üst Gösterge Tablosu’nun her kademesi için ayrı bir oran belirlenmiş olup, 10’uncu derecenin 1 inci kademesinin karşılığı oran % 59.9, 1 inci derecenin 10 uncu kademesinin karşılığı oran ise % 50’dir. Ara göstergelerin oranları ise en düşük göstergenin karşılığı olan % 59.9 oranı, izleyen her gösterge için binde bir azaltılarak belirlenmiştir.

Belirlenen oranlar; Sigortalı kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından

sonra doldurulan her tam yaş için ve 5000 günden fazla ödenen her 240 günlük prim için (1) er puan arttırılacak, 5000 günden eksik her 240 günlük prim için (1) er puan eksiltilecektir. Özel koşullara göre Gösterge Tablosundan bağlanan aylığın oranı % 60’ın altında

olmayacaktır. Özel koşullara göre aylığa hak kazananlar için indirim uygulanmayacaktır. ABO hiçbir şekilde % 85’i geçmeyecektir.

Malullük aylıkları için: Gösterge Tablosu’ndan hak kazanılan malullük aylıklarının oranı % 70’tir. Ancak, sigortalı bir başkasının bakımına muhtaç durumda ise, bu oran % 80’e çıkartılır. Üst Gösterge

Tablosundan bağlanan aylıkların oranı üst göstergenin karşılığı olan derece ve kademeye isabet eden orandır (% 50 ile % 59.9 arasında).

 

Sigortalı bakıma muhtaç olsa bile, bu şekilde tespit olunan oran değiştirilmez.

Ölüm aylıkları için: Gösterge Tablosundan bağlanan ölüm aylığının oranı % 60’tır. Üst Gösterge Tablosu’ndan bağlanan aylıkların oranı ise her derecenin her kademesi için ayrı ayrı belirlenmiş olup, % 50 ile % 59,9 arasında değişmektedir. Bu oranlar, sigortalılık

süresindeki prim ödeme gün sayısı ve ölüm tarihindeki yaşı dikkate alınarak, sigortalının kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra doldurduğu her tam yaş için ve 5000 günden fazla her 240 gün için

(1)er puan artırılacaktır. 5000 günden eksik her 240 gün için indirim uygulanmaz. Gösterge Tablosundan bağlanan ölüm aylığının oranı % 70, Üst Gösterge Tablosundan bağlanan aylığın oranı ise % 50’den az olamaz. Her iki gösterge tablosundan bağlanan aylıkların oranı, hiçbir şekilde % 85’i geçemez

Saygılarımla,

Mustafa Günşen

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji