22 / 04 / 2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN DEFTER TASDİK BİLGİSİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN KARŞIT İNCELEME VE TEYİT/BİLGİ İSTEME YAZILARINDA NASIL YER VERİLECEĞİ HAKKINDA

22 / 04 / 2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN DEFTER TASDİK BİLGİSİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN KARŞIT İNCELEME VE TEYİT/BİLGİ İSTEME YAZILARINDA NASIL YER VERİLECEĞİ HAKKINDA ;
22 / 04 / 2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN DEFTER TASDİK BİLGİSİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN KARŞIT İNCELEME VE TEYİT/BİLGİ İSTEME YAZILARINDA NASIL YER VERİLECEĞİ HAKKINDA ;
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
 22 / 04 / 2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN DEFTER TASDİK BİLGİSİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN KARŞIT İNCELEME VE TEYİT/BİLGİ İSTEME YAZILARINDA NASIL YER VERİLECEĞİ HAKKINDA ;
22 / 04 / 2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN DEFTER TASDİK BİLGİSİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN KARŞIT İNCELEME VE TEYİT/BİLGİ İSTEME YAZILARINDA NASIL YER VERİLECEĞİ HAKKINDA ;

Merhaba değerli Muhasebe Bilenler Topluluğu üyeleri. 22/04/2017 tarihinde yayınlanan tebliğ ile ymm kdv iade raporlarına ek olarak hazırlanan karşıt inceleme tutanakları ve teyit/bilgi isteme yazılarına yeni bir sütunun daha eklenmiş olması nedeniyle bu yazıyı yazma gereği duydum.

Bilindiği üzere karşıt inceleme tutanakları ve teyit/bilgi isteme yazıları ;

 • Ymm adres ,telefon, fax ,mühür-sicil no, sözleşme konusu ve dönemi
 • KDV iadesi kapsamında incelenen firma bilgileri (tel-fax-adres-sözleşme konusu-tarih ve nosu-vergi dairesi ve no)
 • Nezdinde karşıt inceleme yapılan firmaya ait bilgiler (tel-fax-adres-vergi dairesi ve no)
 • Firmanın ilgili dönem yasal defterlerine ilişkin bilgiler
 • Firmanın sermayesinin %10’dan fazla payına sahip olan ortaklarına ilişkin bilgiler
 • Firma tarafından yasal defterlere noksansız olarak intikal ettirilen ve ilgili dönem K.D.V. Beyannamelerinde noksansız olarak beyan edilen satış faturaları bilgileri
 • Firmanın ilgili dönemlerine ait KDV beyanı ve tahakkuk fişine ilişkin bilgiler
 • Firma da ilgili dönemde çalıştırılan işçi sayısı ve Muhtasar Beyanname Tahakkuk fiş numarasına ait bilgiler
 • İlgili dönemde satılan malların/hizmetin alışlarına ilişkin en yüksek alımlarına ait faturaların mükellef bazında dökümleri
 • Firmanın bağlı bulunduğu Oda Sicil Numarası bilgileri
 • Firmanın kapasite raporuna ait bilgileri  sıraladığımız bu maddelerden oluşmaktaydı.

Yeni yapılan değişiklikle birlikte e-defter mükellefiyeti olan firmalar için ayrıca bir sütun açılması gerektiği 22/04/2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır.

Söz konusu değişiklikle birlikte e-defter mükellefleri için değiştirilmesine karar verilen sütun ;

 

Defterin AdıOnay MakamıOnay TarihiOnay No
Yevmiye Defterie-defter  
Defter-i Kebire-defter  
Envanter Defterie-defter  

 

Bu sütun olmakla birlikte ;

 

e-defter bilgileri  
Defterin Nev’i ve Dönemi/////////////
Berat Dosyasının Tekil No’su ve Oluşturma Tarihi/////////////

şeklinde e-defter bilgilerini içeren sütunlar haline dönüştürülmesi ve her dönem için (e-defterlerin yıllık değil aylık onaylanması sebebiyle) sütun açılması uygun olacaktır.

‘’İlgili dönemde satılan malların/hizmetin alışlarına ilişkin en yüksek alımlarına ait faturaların mükellef bazında dökümleri’’ maddesinde yer verilen tabloya da yine bir sütun açıp arşivde olan faturalarımızın ‘’ETTN no’’ iye adlandırdığımız numaralarını yazmamız gerekmektedir.

 

MÜKELLEFİNFATURANIN
Sıra

No

UnvanıVergi Dairesi

 

Vergi Dairesi

No’su

Fatura

Tarihi

Fatura

No’su

KDV’siz

Bedel

 

KDV.

 

ETTN

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        

 

Yapılan değişiklerle birlikte ;

– Söz konusu berat dosyalarının bilgileri vergi dairelerince elektronik ortamda sorgulanıp görüntülenebildiğinden, berat dosyalarının kağıt çıktısının ilgili rapor, tutanak veya yazılara eklenmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. (Herhangi bir soruna karşı yine de arşivde bulundurulması ibrazı açısından gereklidir.)

– YMM tasdik raporları/karşıt inceleme tutanakları ve teyit-bilgi isteme cevap yazılarının düzenlendiği tarih itibariyle ilgili döneme ait berat dosyalarının 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde belirlenen sürenin dolmamış olması nedeniyle e-defter sistemine henüz yüklenmemiş olması halinde rapor, tutanak veya yazılarda, “Mükellef  e-defter uygulamasına dahil olmuş olup ilgili döneme ilişkin e-defter ve berat dosyasının oluşturulma ve berat dosyalarının GİB sistemine yüklenme süresi, işbu rapor/tutanak/yazı tarihi itibariyle dolmadığından, GİB sistemine yüklenmemiştir.” bilgisine yer verilmesi gerekmektedir.

– İade talebinde bulunan veya nezdinde karşıt inceleme yapılan alt mükellefin ilgili dönem için e-defter uygulamasına yüklenmiş berat dosyaları var  ise YMM tasdik raporları/karşıt inceleme tutanakları ve teyit-bilgi isteme cevap yazılarında fatura vb. belgelerin kaydedildiği yevmiye maddelerinin tarih ve numarasına yer verilmesi gerekmektedir.

– İade talebinde bulunan veya nezdinde karşıt inceleme yapılan alt mükellefin, defter kayıtlarını 213 sayılı Kanunun 219 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre 10 gün içerisinde yapıyor olması halinde, muhasebe kayıt sisteminden alınacak “incelemeye konu fatura vb. belgelerin ilgili muhasebe hesaplarına intikalini gösteren” muavin hesap dökümünün ilgili YMM tarafından meslek mührü tatbik edilerek düzenlenen rapor, tutanak veya yazılara eklenmesi ya da yetkili merciler tarafından talep edilmesi halinde ibraz edilmek üzere rapor, tutanak veya yazıyı tanzim eden YMM uhdesinde muhafaza edilmesi gerekmektedir. (Bu madde ile Ymm arşivinde bulunması gereken mühürlü muavin kayıtlarının firma ve Ymm tarafından birlikte imza-mühür altına alınarak rapora eklenmesi daha uygun olacaktır. Aksi takdirde eksiklik yazıları ile vergi dairesi tarafından talep edildiğinde iade sürecinin uzaması söz konusu olabilir.)

Dolayısıyla yapılan değişiklerle birlikte e-defter uygulamasının bir nebze olsun karşıt inceleme ve teyit/bilgi isteme yazılarının artık yavaş yavaş elektronik ortama geçerek meslek mensuplarının yükünü azaltacağı düşüncemiz bir başka bahara kaldı. Herkese kolaylıklar diliyorum.

 

 

Saygılarımla.

SMMM Stajyeri

Esmanur Karakuşlu

 

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji