2020 YİLİ TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER VE TASDİK ZAMANLARİ

 

2020 YILI TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER VE TASDİK ZAMANLARI

 

 

TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER

 

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN:

1) -Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler);

a) -Yevmiye Defteri

b) -Defteri Kebir

c) -Envanter Defteri

2) -Kollektif ve Komandit Şirketler;

a) -Yevmiye Defteri

b) -Defteri Kebir

c) -Envanter Defteri

d) -Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Ticari Defter Tebliği Madde -5/2)

 

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN:

ANONİM ŞİRKETLER

a)    -Yevmiye Defteri

b)    -Defteri Kebir

c) – Envanter Defteri

d)    -Damga Vergisi Defteri

e) – Yönetim Kurulu Karar Defteri

f)    -Pay Defteri

g)    -Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

• Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (Ticari defter tebliği Geçici Madde -3/1)

a)    Yevmiye Defteri

b)    Defteri Kebir

c)    Envanter Defteri

d)    Pay Defteri

e)    Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

•    Limited şirketlerde halen kullanılmakta olan ortaklar kurulu karar defterlerinde yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla, genel kurul toplantı ve müzakere defteri olarak kullanılmaya devam olunabilir. (Ticari Defter Tebliği Geçici Madde -3/2)

•    Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (Ticari defter tebliği Geçici Madde -3/1)

 

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLER KURULU DEFTERİ:

(Bu defterin tutulması zorunlu değildir.)

Bu defteri tutmak istemeyenler; Limited şirkette aldıkları kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydetmek zorundadırlar. Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir.

Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanır.

Kararların genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilmesi halinde; Ticari Defterler Tebliğinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hususların yazılması zorunludur.

Ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutulması halinde; müdür veya müdürler kurulu kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilemez.

 

KOOPERATİFLERİN TUTACAĞI DEFTERLER:

a)    Yevmiye Defteri

b)    Defteri Kebir

c)    Envanter Defteri

d)    Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

e)    Yönetim Kurulu Karar Defteri

f)    Pay Defteri

DERNEK VE VAKIFLARIN İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN TUTACAĞI DEFTERLER:

a)    Yevmiye Defteri

b)    Defteri Kebir

c)    Envanter Defteri

 

DEFTERLER NE ZAMAN TASDİK ETTİRİLECEK

Tasdik zamanı Kanun’un 221. maddesinde belirlenmiş olup, defterlerin aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirilmesi gerekmektedir:

  1. a) Önceden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda,
  2. b) Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda,
  3. c) Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak 10 gün içinde,
  4. d) Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya başka nedenlerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.

Bu açıklamalar çerçevesinde, hesap dönemi takvim yılı olanların, 2020 yılında kullanacakları tasdike tabi yasal defterlerini 31.12.2019 tarihine kadar tasdik ettirmeleri gerekmekte.

Öte yandan, 2019 yılında kullanılan yasal defterlerini 2020 yılında da kullanmak isteyenlerin ise VUK’nun 222. maddesi hükmü gereğince, 31 Ocak 2020 tarihi sonuna kadar ara tasdik yaptırmaları gerekmekte.

ARA TASDİK (TASDİK YENİLEME) YAPILABİLECEK DEFTERLER:

1-    Yevmiye defteri, ( Ara tasdik yapılmadan önce, kapanış onayı yaptırılması gerekir.)

2-    Defteri kebir,

3-    Envanter defteri 4- A Ş Yönetim Kurulu Karar Defteri, ( Ara tasdik yapılmadan önce, kapanış onayı yaptırılması gerekir.)

5 -Kullanılması halinde Damga Vergisi Defteri

 

KAPANIŞ ONAYI (TASDİKİ ) YAPILACAK DEFTERLER : ( TTK MD 64/ 3, 5 )

1) –Anonim Şirket Yönetim Kurulu KARAR DEFTERİ, (İzleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar normal hesap dönemleri için OCAK AYI Sonu)

2) – YEVMİYE DEFTERİ, (İzleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar normal hesap dönemleri için HAZİRAN AYI Sonu)

Yukarıdaki defterler dışındaki defterlerin KAPANIŞ TASDİKİ YAPTIRILMAZ.

 

E-DEFTER TUTANLAR; YEVMİYE VE DEFTERİ KEBİR DIŞINDAKİ DEFTERLERİ NOTERE TASDİK ETTİRECEKLER:

E- defter tutan mükellefler; Yevmiye ve Defteri Kebir defterleri dışında, Tutmak zorunda oldukları defterleri kağıt ortamında tasdik ettirmek ve tutmak zorundadırlar.

 

İşletmeler;

01.01.2019 Tarihinden itibaren defterleri “Defter-Beyan” sisteminden elektronik ortamda tutulacağından noter tasdik işlemi yapılmayacak.

 

Noterler ve Noterlik görevini ifa eden mükellefler; 

01.01.2019 Tarihinden itibaren defterleri “Defter-Beyan” sisteminden elektronik ortamda tutulacaktır.

 

Serbest Meslek Erbabları;

01.01.2018 de  “Defter-Beyan” sistemine geçmişti. Elektronik ortamda tutulmaya devam edilecek.

 

Gerçek Usule Tabi Çiftçiler;

Elektronik ortamda tutulmaya devam edilecek.

 

Elektronik defter tutanlar için; hesap döneminin ilk ayının belgesinin  alınması açılış onayıson ayının belgenin  alınması ise kapanış onayı yerine geçmektedir.

 

Defter Beyan Sisteminde tutulan defterler için İlk müracaat, açılış ve kapanış işlemleri:

 

1.    DEFTER BEYAN SİSİTEMİNE MÜRACAT : Defter-Beyan Sistemini İLK DEFA kullanmaya başlayacak olan mükellefler takvim yılından önceki ayın son gününe (31/Aralık) kadar (bu gün dahil) www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

2. İlk defa veya yeniden işe başlama ile sınıf değiştirme hallerinde kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk gününde GİB tarafından elektronik olarak yapılır. Açılış onayı Vergi Usul Kanun’da öngörülen tasdik hükmündedir.

3.    Defter-Beyan Sistemi üzerinden tutulan defterler, Vergi Usul Kanun’u kapsamında geçerli kanuni defter olarak kabul edilecektir.

4.    Defter-Beyan Sistemi kullanmakla yükümlü olan mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların kâğıt ortamında tuttukları defterlerin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır.

5.    Defterlere ait oldukları takvim yılının son ayını takip eden dördüncü ayın sonuna kadar GİB tarafından elektronik ortamda kapanış onayı yapılır.

 

TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ ALMA ZORUNLULUĞU:

Ticaret siciline kayıtlı bulunanlar; Ticari defterlerinin noterlere tasdikleri sırasında, “TİCARET SİCİLİ TASDİKNAME” ibrazının yapılması gerekmekte.

Tasdiknamede yer alan bilgilerde bir değişiklik olmadığı veya yenisi düzenlenmediği sürece eski tarihli belge geçerlidir. Yenisinin alınmasına gerek yoktur.

 

Saygılarımla,

 

S.M.Mali Müşavir

FİDAN ASLANTAŞ