TURİZM KATKI PAYI (TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI HAKKINDA KANUN)

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

15 Temmuz 2019 tarihinde 30832 sayılı resmi gazete’de yayınlanan 7183 sayılı TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI HAKKINDA KANUN ile yeni bir beyanname türü daha hayatımıza girmiş bulunmaktadır.Turizm katkı payını ve beyannamesinin nasıl verileceğini kısaca soru – cevap olarak sizlere aktarmaya çalışacağız.

Peki Turizm Katkı Payı’nın Amacı Nedir ?

Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına, turizm yatırımlarının, turizmin ülke ekonomisindeki payının ve turizm sektörünün hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, destek ve kaynak sağlamak amacıyla kurulacak olan TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI’nın amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin finansmanında kullanılması için gelir sağlamaktır.

Türkiye Turizm Tanıtım Ve Geliştirme Ajansı’nın Faaliyet Alanları Nelerdir ? 

 1.  Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasına ve turizm olanaklarının dünyada tanıtılmasına ve pazarlanmasına ilişkin strateji geliştirir ve tanıtım faaliyetlerini yürütür.
 2.  Turizm sektörü ve pazarının ihtiyaçlarını ve eğilimlerini belirleyerek ilgililere tavsiyelerde bulunur.
 3.  Turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına, turizm yatırımlarının ve turizmin ülke ekonomisindeki payının artırılmasına yönelik çalışmaları yapar.
 4. Turizm sektörünün hizmet kalitesinin ve niteliğinin artırılması amacıyla gerekli tüm çalışmaları yürütür.
 5.  Turizmin ülke ekonomisindeki payının artırılması amacıyla bu Kanunda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere diğer her türlü faaliyet, iş ve işlemleri yapabilir, destek ve kaynak sağlayabilir.
 6. Ajans, faaliyetleri ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışından hibe alabilir.

Türkiye Turizm Tanıtım Ve Geliştirme Ajansı’nın Gelirleri Nelerdir ?

 1.  Genel bütçeden aktarılan tutarlardan,
 2. Turizm paylarından,
 3.  Her türlü bağış ve yardımlardan,
 4. Ajansın faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden,
 5.  Diğer gelirlerden,

Turizm Payları Neleri Kapsıyor ?

01.10.2019 tarihinden itibaren ;

 1. Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk,
 2. Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk,
 3. Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde yedi buçuk,
 4. Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk,
 5. Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk,
 6. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki,

oranında olmak üzere bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınır. Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde elli indirimli olarak uygulanır.

Turizm Katkı Payı Beyannamesini Kimler , Ne Zaman Ve Nasıl Verecek ? 

Turizm payı, Katma Değer Vergisi Kanununa göre vergi mükellefinin tabi olduğu vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar(belirtilen bu tarihin hatalı olduğunu düşünüyorum.Çünkü; KDV beyannamesi bilindiği üzere takip eden ayın yirmi altıncı günü sonuna kadar verilebilmektedir iki gün öncesinde başka bir beyannamenin son günü olarak belirlenmesi , muhasebe açısından iş karmaşası yaşatacağından dolayı tarih güncellenmelidir.) ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar ödenir. Vergi dairesi tarafından turizm payının beyan, tarh, tahakkuk ve tahsili ile red ve iadesinde; 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır, tahsil edilen turizm payının yüzde beşi, genel bütçe geliri olarak ayrıldıktan sonra kalan kısmı emanet hesabına alınır ve en geç takip eden ayın yirminci günü Ajansın banka hesabına aktarılır.

Ödenen turizm payı, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınır

Turizm Katkı Payı Beyannamesinin Veriliş Usulü Ve Zamanı İle İlgili Hazine Ve Maliye Bakanlığı’ndan Yeni Bir Açıklama Gelebilir :

İlgili kanunda turizm payına ilişkin beyannamelerin verilme süresinin “KDV beyannamesinin verilme zamanı olan takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar verilecektir”ifadesinin hatalı olduğu aşikardır.Kanunun altıncı maddesinde beyanname ile ilgili usul ve esaslarını yeniden belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yetkili olduğu da ayrıca belirtilmiştir.Dolayısıyla yeni bir düzenleme muhakkak gelecektir.

Turizm payına ilişkin beyannamelerin verilme sürelerini, kapsama girenlerin turizm türleri, vergi veya mükellefiyet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte aylık veya üç aylık dönemler hâlinde tespit etmeye, beyannamelerin; şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya ve uygulamaya, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında kalan meslek mensuplarına onaylatılmasına veya imzalatılmasına ilişkin usul ve esaslar ile turizm payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye, Bakanlığın görüşünü alarak Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

Kaynak : 15.07.2019 Tarihli Resmi Gazete

Saygılarımla;

Mali Müşavir

Nihal Bilada

 

 

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji