Tekduzen Hesap Cercevesi Hesap Planı ve İsleyisi

TEK DUZEN HESAP PLANINA UYMAMA CEZASI
TEK DUZEN HESAP PLANINA UYMAMA CEZASI

1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Çerçevesinde Tek Düzen Hesap Planı;

– Bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi,

– mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmasının sağlanması ve

– işletmelerde denetimin kolaylaştırılması amacıyla yapılmıştır.

Bu amacı gerçekleştirmek için uyulması zorunlu olan ilke ve politikalar;

  1. Muhasebenin Temel Kavramları,
  2. Muhasebe Politikalarının Açıklanması,
  3. Mali Tablolar İlkeleri,
  4. Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması,
  5. Tekdüzen Hesap Çerçevesi Hesap Planı ve İşleyişidir.

Bu düzenleme neticesinde;

  1. Muhasebe bilgilerinin karar alma durumunda bulunan ilgililere yeterli ve doğru olarak ulaştırılmasına,
  2. Farklı işletmeler ile aynı işletmenin farklı dönemlerinin karşılaştırılmasına,
  3. Mali tablolarda yer alan hesap adlarının tüm kesimler için aynı anlamı vermesine,
  4. Muhasebe terim birliğinin sağlanması suretiyle anlaşılabilir olmasına,
  5. İşletmelerle ilgililer arasında güven unsurunun oluşturulmasına ulaşmak amaçlanmaktadır.

Yapılan düzenlemede öngörülen usul ve esaslara uyulması zorunlu olup, ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın mali rapor ve beyannamelerinin düzenlenmesi sırasında giderilmesi işletmelerin sorumluluğundadır.

Tek Düzen Hesap Planına uymamanın cezası, Vergi Usul Kanununun 353. maddesinde özel usulsüzlük cezası olarak belirlenmiştir.

Vergi Usul Kanununun “Özel Usulsüzlükler ve Cezaları” başlıklı 353/6. maddesinde;

Bu Kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 250.000.000 (490 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2018’den itibaren 5.700 TL) lira özel usulsüzlük cezası kesileceği hükme bağlanmıştır.

Saygılarımla

S.M.Mali Müşavir

Burcu ÖZTÜRK