FATURA VE BENZERİ EVRAK VERİLMEMESİ VE ALİNMAMASİ İLE DİĞER ŞEKİL ve USUL HÜKÜMLERİNE UYULMAMASİ

fatura ceza
fatura ceza
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

2018 Yılı Özel Usulsüzlük Cezaları VUK 353. Maddesi 

VUK MADDE-353 FATURA VE BENZERİ EVRAK VERİLMEMESİ VE ALINMAMASI İLE DİĞER ŞEKİL ve USUL HÜKÜMLERİNE UYULMAMASI  TL
353/1Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması240
353/1Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza120.000
353/2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması240
353/2Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza12.000
353/2Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza120.000
353/3Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti almayan vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere,(240 / 5=48)48
353/4 Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma mecburiyetine uyulmaması240
353/6Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması5.700
353/7 Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara290
353/8Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine  getirmeyen matbaa işletmecilerine900
353/8Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası180.000
353/94358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere1.200
353/10VUK 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına900
VUK MÜKERRER MADDE 355Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
Mük.Mad.355/1Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında1.600
Mük.Mad.355/2İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında800
Mük.Mad.355/3Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında400
 Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası1.200.000
MADDE  370Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı57.000

 

Saygılarımla,

SİBEL KAROĞLU

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji