TAKVIM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALARDA KDV KARMAŞASI

fatura
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALARDA KDV KARMAŞASI

 

2017 yılına ilişkin satın aldığımız hizmet veya mal faturaları 2018 yılı  içerisinde elimize geçmiş olabilir.  Örneğin, 2017 yılı Aralık ayına ilişkin bir fatura 2018 yılının  Mart veya Nisan  ayı içerisinde elimize geçmiş olabilir.  Bu gibi durumlarda  takvim yılı kapanan dönemlerle ilgili olarak  geç gelen  faturaların akıbeti şöyle olacaktır:

2017 yılı  ile  ilgili sonradan  2018 yılı  içerisinde  tarafımıza intikal eden faturalar kurumlar vergisi beyannamesi verileceği tarihe kadar intikali halinde mal  bedeli  + KDV toplamı üzerinden  hesaplarımıza alınarak kar/zarar belirlenecektir.

Dolayısıyla 2017 tarihli faturanın KDV’sini 2018 yılı kayıtlarında  indirilecek KDV hesapta  izlemeniz mümkün değildir.  Başka bir ifade ile, KDV’nin indirilecek KDV olarak düşülmesi mümkün değildir.

2017 yılı ile ilgili olduğu  halde, işin tabiatı gereği 2018 tarihli  olarak düzenlenen  faturanın  KDV’si kayda alındığı izleyen  2018 yılında indirilecek KDV olarak  dikkate alınabilecektir.  Bu konuda elektrik, gaz, su, telefon faturalarına yönelik olarak verilmiş muhtelif tarihli Gelir İdaresi  özelgeleri bulunmaktadır. Ancak, son zamanlarda KDV açısından  farklı  değerlendirmeler yapılmaya başlanılmış  olduğunu gözlemliyoruz.

Bu  faturaların  muhasebe kayıtlarında gider veya maliyet olarak önceki yılla ilişkilendirilmesi  gerekecektir. 2018 yılı kurumlar vergisi açısından gider olarak dikkate alabilmenin en kolay yolu 2017 kurumlar vergisi beyanının  diğer indirimler satırında gösterilebilir.

Maliye Bakanlığı geçmiş yıllarda vermiş olduğu bir özelgede yıl geçtikten sonra gelen bir demirbaş niteliğindeki faturayı KDV dahil toplam tutar üzerinden amortismana tabi tutulabileceğine ilişkin bir mukteza vermiştir.

“İşletmeden çalınan mallara ait yüklenilen KDV’nin, hesaplanan  KDV’den indirilemeyeceği  ve bu mallara ait önceki dönemlerde indirim hesaplarına alınan KDV bulunması durumunda ise söz konusu vergilerin indirim hesaplarından çıkartılarak son dönem beyannamesinde ilave edilecek KDV olarak beyan edilmesi gerektiği hk.” bir özelge verilmiştir. (Maliye Bakanlığı Özelgesi, 09.02.2005 gün ve B.07.0.GEL.0.55/5530-91/6279 sayılı özelge.  Bkz. Kızılot Şükrü, Danıştay Kararları ve Özelgeler, Yaklaşım Yayınları, Cilt 8, Ankara, Ocak 2008, s. 796-797)

KDVK’nın 58. maddesi nedeniyle tereddüt yaşayan işletmelerin sordukları sorulara cevaben İstanbul Boğaziçi Vergi Dairesi Başkanlığı KDV-29/240/8141 sayı ve 24.12.2003 tarihli muktezada, geç gelen faturanın artık indirilecek KDV olarak dikkate alınabilmesi mümkün olmayacağı gerekçesiyle gider olarak dikkate alınabileceği görüşünü vermiştir.

Saygılarımla,

S.M.Mali Müşavir

Eda KAYA

 

 

 

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji