Ortulu Sermaye Nedir Hesaplaması Nasıl Yapılır

Ortulu Sermaye Nedir Hesaplaması Nasıl Yapılır
Ortulu Sermaye Nedir Hesaplaması Nasıl Yapılır
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Ortulu Sermaye Nedir Hesaplaması Nasıl Yapılır?
Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun Değerli Uyeleri;
Kurumların, ortaklıklardan veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmeden kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin ‘üç katını’ aşan kısmı, ilgili hesap dönemi içinde örtülü sermaye sayılır. Örtülü sermaye uygulamasında;

a)Ortakla ilişkili kişi, ortağın doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında ortağı olduğu veya en az bu oranda oy veya kar payı hakkına sahip olduğu kurumu yada doğrudan veya dolaylı olarak, ortağın veya ortakla ilişkili bu kurumun sermayesinin, oy veya kar payı hakkına sahip hisselerinin en az %10 ‘nun elinde bulunduran bir gerçek kişi veya kurumu
b)Öz sermaye, kurumun Vergi Usul Kanunu ayarında tespit edilmiş hesap dönemi başındaki öz sermayeyi ifade eder.
Bu durumlar örtülü sermaye sayılmaz;
-Kurumların ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin sağladığı gayri nakdi teminatlar karşılığında 3.kişilere yapılan borçlanmalar,
-Kurumların iştiraklerinin, ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin, banka ve finans kurumlarında yada sermaye piyasalarından temin ederek aynı şartlarla kısmen veya tamamen kullandırdığı borçlanmalar,
-Bankalar tarafından yapılan borçlanmalar,
-Finansal kiralama şirketleri, finansman ve faktöring şirketleri ile ipotek finansman kuruluşlarının bu faaliyetleriyle ilgili olarak ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılan bankalardan yaptıkları borçlanmalar.

Örtülü sermaye üzerinden kur farkı hariç, faiz vb. ödemeler veya hesaplanan tutarlar borç alan ve borç veren nezdinde, örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibariyle dağıtılmış kar payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır. Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri, tam mükellef kurumlar nezdinde yapılacak düzeltmede örtülü sermayeye ilişkin kur farklarını kapsayacak şekilde düzeltilir.
ÖRTÜLÜ SERMAYENİN HESAPLANMASI

(CY) Kurumun 2013 takvim yılına ait hesap dönemi başındaki öz sermayesi 100.000TL olup anılan hs.dönemine ilişkin olarak yaptığı borçlanmalar aşağıdaki gibidir.
a)Ortak Ali Bey’den doğrudan alınan 100.000TL
b)Ortak Zeynep Hanım ‘ın aktifine kayıtlı arsanın teminat gösterilmesi suretiyle bay (z) den alınan 200.000 TL
c)Ortak Yağmur Hanım’dan doğrudan alınan 150.000TL
d)Ortak (D) bankasından alınan 1.000.000TL
e)Kurumun iştiraki durumunda bulunan (T) A.Ş.’nin (E) bankasından temin ederek aynı şartlarla kullandırdığı 300.000TL

Buna gören (b) de yer alan borçlanma KVK.12.MD.6.fıkrasının (a) bendi uyarınca (E) de yer alan borçlanma aynı fıkranın (b) bendi uyarınca örtülü sermayenin tespitinde dikkate alınmayacaktır.(D) Bankasından temin edilen borç KVK’nun 12.md.2.fıkrası uyarınca %50 oranında dikkate alınacaktır.
Buna göre, örtülü sermayenin tespitinde dikkate alınacak toplam borçlanma tutarı;

Ortak ALİ BEY ‘den 100.000TL
Ortak Yağmur hanım ‘dan150.000TL
Ortak (D) bankasından 500.000TL
Olmak üzere toplam 750.000TL
Kurumun hesap dönemi başındaki öz sermayesi 100.000TL olduğundan, örtülü sermaye öz sermayenin 3 katı olan (3×100)=300.000TL ‘nin üzerindeki tutar olan 450 birimdir.
Söz konusu örtülü sermayenin borcu kullandıranlar açısından aşağıdaki gibi olacaktır.
Ortak Ali Bey=(100/750)x450=60.000TL
Ortak Yağmur Hanım=(150/750)x450=90.000TL
Ortak (D) için =(500/750)x450=300.000TL
Toplam=450.000TL ‘dir.

Saygılarımla;
S.M.Mali Müşavir Stajyeri
Fatma ACAR

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji