MESLEK MENSUPLARININ YAPTIKLARI GÖREVLERE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Merhaba , Muhasebe  Bilenler  Topluluğu  üyeleri , başta  bu  grup  içinde  bulunan  meslektaşlarımız olmak  üzere ve  bu  grubun içinde bulunamayan  tüm  meslektaşlarımızın  yapması  gereken  görev lere  ilişkin  sorumluluklarımız  bulunmaktadır. Ben de bu makalem de sizler için  görevlere  ilişkin  sorumluluklarımızı  anlatmaya çalışacağım.

SMMM  ve  YMM hakkında  Vergi  Müfettişleri  tarafından sorumluluk raporları düzenlenmesinde uyulacak  usul ve esaslara ilişkin açıklama getirmek ve uygulama birliği sağlamak amacıyla düzenlenen yönerge de, meslek   mensuplarının sorumlulukları;

Disiplin yönünden sorumluluk,

Mali sorumluluk,

Cezai sorumluluk olarak düzenlenmiştir.

Vergi  Müfettişleri  yaptıkları vergi inceleme sırasında, meslek mensuplarının görevleri  veya görevleri sebebiyle işledikleri  bir suçla karşılaştıkları durumlarda , cezalandırılmalarını sağlamak ve  bir  GÖRÜŞ ve ÖNERİ  RAPORU düzenleyerek, Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere bağlı olduğu Grup Başkanlığına gönderecektir.

Düzenlenen raporlar meslek mensubunun mali yönünden sorumluluğuna ilişkin ise raporun bir örneği meslek mensubuna, diğer  bir örneği  de incelenen mükellefin vergi dairesine verilecektir.

Düzenlenen raporlar  SMMM  disiplin yönünden sorumluluğuna ilişkin ise, Grup Başkanlığı aracılığı ile ilgili meslek mensubunun bağlı oldukları SMMMO Başkanlığına,YMM disiplin sorumluluğuna ilişkin ise, Başkanlık aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlıklarına  iletilir. SMMMO Yönetim Kurulları  ya  da  Disiplin Kurullarınca kovuşturmaya gerek görülmemesi halinde ilgili müfettiş Birlik Disiplin Kuruluna 30 gün içerisinde itirazda bulunabilir.

Şimdi sizlere sorumluluklarımızı kısaca açıklayacağım.

  1. DİSİPLİN YÖNÜNDEN SORUMLULUK

Vergi  müfettişi, yapılan inceleme  sırasında 3568 sayılı kanunun  48’inci md.bulunan, mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve hareketlerde bulunanlarla ve görevlerini yapmayan veya kusurlu olarak yapan ya da görevinin gerektirdiği güveni sarsacak  hareketlerde bulunan meslek mensupları hakkında disiplin yönetmeliği hükümlerine göre gerekli  araştırma ve incelemenin yapılmasını sağlamak, meslek mensubu hakkında ayrı bir “GÖRÜŞ ve ÖNERİ RAPORU “ oluşturmaktadır.

  1. MALİ SORUMLULUK

Vergi  beyannamelerini  imzalayan  SMMM’lerin  imzaladıkları beyannamede yer alan bilgilerin VUK’ın mükerrer 227’inci md. kapsamında, defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmaması  durumunda  ortaya çıkan vergi zıyaına bağlı olarak  salınacak vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak gecikme zammı bakımından mükellef  ile birlikte sorumlu tutulacakları gerektiğine dair ayrı bir “GÖRÜŞ ve ÖNERİ RAPORU”oluşturmaktadır.

  • CEZAİ SORUMLULUK

Yapılan vergi  incelemesinde , 213 sayılı VUK’nın  3592’uncu  md. sayılan suçların işlendiği tespit edilmesinde, meslek mensubunun bu suça iştirak edip etmediği araştırılır ve inceleme elemanı meslek mensubunun bu suça  net bir şekilde iştirak ettiği durumda tanzim edeceği “VERGİ SUÇU RAPORU’nda”bu duruma yer verir.

  1. MESLEK MENSUPLARININ DİĞER SUÇLARI

Vergi  Müfettişleri  yaptıkları vergi incelemelerinde ,meslek mensuplarının görevleri  sırasında veya  görevleri sebebiyle işledikleri  bir suçla karşılaşmaları durumunda ,fiillerin niteliğine göre  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun kamu görevlilerine ait hükümleri gereğince cezalandırılmalarının sağlanması ve  bir Görüş ve Öneri  Raporu düzenleyerek ,Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere bağlı olduğu Grup Başkanlığına  gönderecektir.

  1. SORUMLULUK RAPORLARINA KARŞI MESLEK MENSUPLARININ SAVUNMASI

Vergi  Müfettişleri, cezai sorumluluk, disiplin sorumluluğu  veya  mali sorumluluk gerektiren hususlarda meslek mensubunun savunmasını ister  ve bu savunma yazısının tebliğden itibaren 30 gün içerisinde savunma verilmemesi  durumunda , savunma hakkından vazgeçmiş demektir ve böylece Rapor Değerlendirme Kurulları  gerekli gördüğü durumlarda veya meslek mensubunun talebi üzerine meslek mensubunu dinleyebilir.

Saygılarımla;

HİLAL BİLADA

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji