KDV İADE TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

KDV İADE TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRELERİ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
KDV İADE TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRELERİ
KDV iade taleplerinde 01.01.2019 tarihinden itibaren; 7104 Sayılı Kanunun 10. Maddesi ile 3065 sayılı KDV Kanunu 32. Maddesine yeni ibare eklenerek;
“Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen Katma Değer Vergisi, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen İKİNCİ takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığınca, tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunur.” Şeklinde değişiklik yapılmıştı.
Yapılan bu düzenleme ile KDV Kanunu’nun 32. Maddesine istinaden yapılacak tam istisnadan kaynaklanan KDV iade talep sürelerinde zamanaşımı süresi izleyen yılbaşından itibaren İKİ yıl olarak belirlenmiştir.
Dikkate alınması gereken bir kısıtlama getirilmiş olup, istisnai işlemin gerçekleştiği yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmeyen iadelerin zamanaşımına uğrayacağı açıklanmıştır.
Uygulanma konusunda 15.02.2019 tarih ve 30687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 23 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe istinaden;
1. İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERE İLİŞKİN İADE TALEP SÜRESİ:
3065 sayılı Kanunun (29/2) nci maddesine göre, Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup, yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden veya mükellefin borçlarına mahsuben iade edilir. Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sınırı aşan verginin iadesinin en geç izleyen yıl sonuna kadar talep edilmesi gerekmektedir.
2021 yılında gerçekleştirilen indirimli oranlara tabi işlemler nedeniyle KDV iade talebinin 2022 Ocak-Kasım dönemi KDV beyannamelerinin herhangi birinde talep edilmesi,
Standart iade talep dilekçesinin 31.12.2022 tarihine kadar sisteme girilmiş olması gerekmektedir.
Teminatla talep edilen iadelerde de teminat iade evraklarının ve iade dilekçesinin 31.12.2022 tarihine kadar başvuruları yapılarak sisteme girilmesi gerekmektedir.
Standart iade talep dilekçesi ile talep edip yüklenilen KDV listesini 31/12/2022 tarihine kadar sisteme girilmesi gerekir. Aksi halde İade talebi reddedilecektir.
2. TAM İSTİSNA KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE İLİŞKİN İADE TALEP SÜRESİ:
3065 sayılı KDV Kanunun 32 inci maddesine göre, iade talebinin, iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar yapılması zorunludur.
Örnek 1: 2020 yılında KDV beyannamesinde “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 308 kodlu satırda istisnayı ve bu teslimle ilgili, iade talebinin en geç 31/12/2022 tarihine kadar standart iade talep dilekçesi ve istisnaya ilişkin diğer belgelerin ibrazı gerekmektedir.
3. KISMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLERE İLİŞKİN İADE TALEP SÜRESİ:
3065 sayılı KDV Kanunun 9 uncu maddesine göre, iade talebinin, iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar yapılması zorunludur.
4. SONUÇ :
* 3065 sayılı Kanunun (29/2) nci maddesine göre en geç izleyen yıl talep edilmesi
* 3065 sayılı KDV Kanunun 32 inci maddesine göre izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar yapılması zorunludur
* 3065 sayılı KDV Kanunun 9 uncu maddesine göre izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar yapılması zorunludur
*Başvuru süresinden sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir.
* Tebliğin ilgili bölümlerinde aranan belgeler süresinde ibraz edildikten sonra, ilgili belgelerin muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmektedir.
Kaynak:
7104 Sayılı Kanun
3065 Sayılı Kanun
23 Seri No’lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Kenan DOĞAN
SMMM-BD
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji