KATMA DEĞER VERGİSİNDE MÜTESELSİL (ZİNCİRLEME) SORUMLULUK

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

 

KATMA  DEĞER  VERGİSİNDE  MÜTESELSİL  (ZİNCİRLEME)  SORUMLULUK

Müteselsil   (Zincirleme)   sorumluluk ;  Birden  çok  borçludan  her  birinin, alacaklıya  karşı  borcun  tamamından  sorumlu  olmayı  kabul  ettiği  bir durumdur.

Vergi  Usul  Kanununun  11’ inci maddesinde  ,  Mal  alım – satımı  ve  hizmet   ifası  dolayısıyla  vergi  kesintisi   yapmak  ve  vergi  dairesine  yatırmak  zorunda  olanların, bu  yükümlülükleri   yerine  getirmemeleri  halinde  verginin  ödenmesinden  sorumludur denilmiştir.  Bu sorumluluk, bunların  ödedikleri   vergilerden  dolayı  asıl  mükelleflere  rücu  etmek  hakkını kaldırmaz. Alım  satıma  taraf  olanlar, hizmetten  yararlananlar  ve  aralarında  doğrudan  veya  hısımlık  nedeniyle  ya da  sermaye, organizasyon  veya  yönetimine  katılmak  veya  menfaat  sağlamak  suretiyle  dolaylı  olarak  ilişkide bulunduğu  tespit  olunanlar müteselsilen  sorumludurlar  hükmü  yer  almaktadır.

Buna   göre, mal  teslimlerinde  taraf  olanlar, hizmet  ifalarında  hizmetten yararlananlar,  bu  safhadaki  işlem  bedeli  üzerinden  hesaplanan  KDV  ile  sınırlı  olmak  üzere, Hazine’ye  intikal  etmeyen  KDV’den  müteselsilen   sorumludur.

Genel   itibariyle  müteselsil  sorumluluk  müessesesinin  getiriliş  amacı; amme alacağını güvence  altına almak ve vergi  kayıp  ve kaçağını  önlemektir.  Bununla   amme  alacağının ödenmesinden  vergi  mükellefi  ya da  vergi  sorumlusu  ile birlikte  müteselsilen   sorumlu  tutulanlar ilgili amme alacağının ödenip  ödenmediğini  kontrol  etmek  zorunda  kalmaktadırlar.

 

              İŞLEME (ALIM-SATIM)  DOĞRUDAN  TARAF  OLANLAR

Mal  veya  hizmet  Alım-Satımında  satıcının  KDV’yi  Hazineye  intikal  ettirmediğinin  tespit  edilmesi halinde, bu  satıcı  tarafından  doğrudan  mal  teslim  edilen  veya  hizmet  ifa  edilen  mükellefler, işlem  bedeli  üzerinden  hesaplanan  vergi  ile  sınırlı  olmak  üzere, Hazineye  intikal  etmeyen vergiden  satıcı ile  birlikte  müteselsilen  sorumlu  olurlar .

             Ancak Alıcılar, KDV  Dahil  Toplam  İşlem Bedelini;

  • Bankalar Kanunu  hükümlerine  göre  faaliyette  bulunan  bankalar  vasıtasıyla  ödemeleri
  • Ödemenin çekle  yapılmış  olması  halinde  çekin Türk Ticaret Kanununun 785 inci maddesinin (1) numaralı  fıkrası  kapsamında  düzenlenmiş  olması,
  • Ödemenin kredi  kartı,  tapu devri, kamu  kurum  ve  kuruluşları  aracılığıyla yapılması,
  • Ödemenin PTT  yoluyla  yapılması  halinde, ödeme   sırasında  düzenlenecek  belgenin  ibrazı  halinde  müteselsil  sorumluluk  uygulaması  ile muhatap

Bu  çerçevede  herhangi  bir  hesaba  bağlı  olmaksızın, örneğin  kasadan  ödeme  yapılması  şeklinde gönderilen  havaleler  sorumluluğu  kaldırmaz.

Ayrıca  dış  ticaret  sermaye  şirketleri  ve  sektörel  dış  ticaret  şirketleri  gibi  ihracata  aracılık eden mükelleflerin  bu  uygulamadan  yararlanabilmeleri  için  ihracatına  aracılık ettikleri  mükelleflerin  de ödemelerini  yukarıda  belirtilen  şekilde  tevsik  etmeleri  gerekir.

Ancak  alıcı  ile  satıcı  arasında  muvazaaya  dayanan  bir  işlem  yapıldığının  veya  menfaat  sağlayan doğrudan  bir  ilişkinin veya  hısımlık, sermayesine  katılma,  organizasyon  veya  yönetimi  içinde  yer alma  şeklinde  dolaylı  bir ilişkinin  bulunduğunun  vergi  incelemesine  yetkili  olanlarca  düzenlenmiş raporlarla  tespit  edilmesi  halinde  ödeme  yukarıdaki  şekilde  tevsik  edilmiş  olsa bile  müteselsil sorumluluk  kalkmaz.

Öte  yandan  KDV  Kanunun  17’inci  maddesinin  birinci  fıkrasında  sayılan  ( tarımsal  amaçlı kooperatifler  hariç)  kurum  ve  kuruluşlar  ile  sermayelerinin (% 51)  veya  daha  fazlası  söz  konusu kurum  ve  kuruluşlara  ait  iktisadi  işletmelerin  mal  teslimi  veya  hizmet  ifalarında  taraf  olduğu alım satım  işlemlerinde  müteselsil  sorumluluk  uygulanmaz.

Tevkifata  tabi  alımları dolayısıyla  KDV  tevkifatı   uygulayanlar,  tevkifat   tutarını  beyan  edip  ödemiş  olmaları  şartıyla, tevkif  edilen  vergi  ile  sınırlı  olmak  üzere  bu  işlemlerle  ilgili  olarak  önceki  safhalarda  ortaya  çıkan  verginin  Hazineye  intikal  etmemiş  olması  nedeniyle  müteselsil sorumluluk  uygulaması  ile muhatap  tutulmazlar.

        İŞLEME  (ALIM-SATIM) DOĞRUDAN  TARAF  OLMAYANLAR

Bir  mükellefin ,  mal  veya  hizmet  temin  ettiği  safhalardan  daha  önceki  safhalarda,  bu  mal  veya hizmetle  ilgili KDV’nin  Hazineye  intikal  ettirilmemiş  olması  nedeniyle  müteselsil   sorumluluk uygulaması  ile  muhatap  tutulabilmesi  için,  sözü  edilen  mükellef  ile  vergiyi  Hazineye  intikal ettirmeyenler  arasında;  menfaat s ağlayan  doğrudan  bir  ilişkinin veya  hısımlık, sermayesine katılma, organizasyon  veya  yönetimi  içinde  yer  alma  şeklinde  dolaylı  bir  ilişkinin  mevcudiyetinin vergi  incelemesine  yetkili  olanlarca  düzenlenmiş  raporlarda  açıkça  belirtilmiş olması  zorunludur.

 

Sibel KAROĞLU

S.M Mali Müşavir

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji