KARNESİ DÜZGÜN VERGİ MÜKELLEFLERİNE İNDİRİM

KARNESİ DÜZGÜN VERGİ MÜKELLEFLERİNE İNDİRİM
KARNESİ DÜZGÜN VERGİ MÜKELLEFLERİNE İNDİRİM
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

 

KARNESİ DÜZGÜN VERGİ MÜKELLEFLERİNE İNDİRİM

 Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, yıllık kazançlarına ilişkin vergileri aşağıda  belirtilen şartları  taşımaları  halinde 2018 yılı gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden ödeyecekleri vergiden % 5’lik  vergi indirimi  sağlanmıştır.

Söz konusu  indirimden  yararlanma şartları kısaca aşağıda olduğu gibidir:

  1. İndirimden yararlanmak için mükelleflerin son 2  yıl içerisinde tüm beyannamelerini düzenli vermiş olmaları ve vergi borçlarının bulunmaması şarttır.  Pişmanlıkla verilen beyannameler süresinde verilmiş sayılmaktadır.
  2. Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı VUK’nun  uzlaşma veya düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmamaktadır.
  3. Her bir beyanname itibarıyla 250,00 TL’ye kadar eksik ödemeler  indirimden yararlanmaya engel değildir.
  4. Mükellefin indirim uygulanacağı tarih itibarıyla 1.000 TL’nin üzerinde vadesi geçmiş borcun olmaması  gerekmektedir.
  5. Son 3 yıl içinde (2016,2017 ve 2018) haklarında resen, ikmalen ve idarece yapılmış  bir tarhiyat bulunmaması  gerekir. Haklarında tarhiyat yapılanlar dava konusu  olsa bile bu  indirimden hiçbir şekilde faydalanamazlar.
  6. Mükellefler için ikmalen re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar olması durumunda yararlanılan indirimler cezasız olarak ancak gecikme zammı veya gecikme faizi uygulanarak geri alınabilecektir.
  7. Gelir vergisi mükellefleri bakımından indirim sadece beyan edilen gelirin içerisindeki ticari, zirai ve mesleki kazançlara ilişkin beyan edilen tutarın toplam içerisindeki oranı dahilinde  dikkate alınacaktır.
  8. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki 4 takvim yılında 213 sayılı VUK’nun 359. maddesinde sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler, bu madde hükümlerinden faydalanamazlar.
  9. İndirime konu olan tutar 1.200.000,00 TL’yi geçemez.
  10. Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin belirtilen şartları taşımadığının sonradan tespiti halinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın mükellefe tarh edilecektir.

 

Sonuç olarak, indirimden yararlanma şartları  ağır olmakla beraber,  beyannamelerini kanuni süresinde veren ve vergisini düzenli ödeyen mükellefler,  01.01.2019 tarihinden  itibaren gelir ve kurumlar vergisinden %5’lik  bir avantaj sağlayacaklardır.

Saygılarımla;

Eda KAYA

SMMM

İşletme Bilim Uzmanı

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji