HİZMET İHRACI İNDİRİMİ

HİZMET İHRACI İNDİRİMİ
HİZMET İHRACI İNDİRİMİ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

HİZMET İHRACI İNDİRİMİ
Muhasebe Bilenler Topluluğunun Değerli Üyeleri bu makalemizde mevzuatımızda yer alan hayatımıza 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10.maddesinin 1.fıkrasının
ğ bendiyle giren Hizmet İhracı İndiriminden bahsetmeye çalışacağız.

Öncelikle makalemize konumuzu kısaca tanımlayıp daha sonra ayrıntılara değinelim. Türkiye’den yerleşmiş olmayan kişilerle (yurt dışı mukimi olan), işyeri,kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen münhasıran yurtdışında yararlanılan

• Mimarlık,yazılım , tasarım,mühendislik,tıbbi raporlama ,muhasebe kaydı tutma,çağrı merkezi,ürün testi,veri işleme, veri saklama, veri analizi ve sertifikasyon alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmelerinin münhasıran bu faaliyetlerinde elde ettikleri kazancın % 50’si
• İlgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmelerinin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’si
• İlgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’si

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde diğer indirimler bölümünde, fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şartıyla indirim konusu yapılabilir.

İndirimden Faydalanma Şartları;
1. İndirimden faydalanacak şirketin ana sözleşmelerinde yazılı esas faaliyet konuları arasında söz konusu hizmetler yer almalıdır.
2. Verilen hizmetin, Türkiye’den münhasıran yurt dışı mukimi kişi ve ya da kurum için verilmiş olması gerekmektedir.
3. Faturanın yurt dışı mukimi kişi ve yada kurum adına düzenlenmiş olması gerekmektedir.
4. Türkiye’den verilen, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama,muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim hizmetlerinden yurt
dışında yararlanılmalıdır.
5. İlgili bakanlığın izin ve denetimine tabi olarak Türkiye’de yerleşmiş olmayan
kişilere verilen eğitim ve sağlık hizmetlerinin yararlanıcısı yurt dışında
olmalıdır.
Söz konusu indirim kazanç tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.
İşletmelerin bu indirim konusunu uygularken hesaplamanın daha sağlıklı olabilmesi için muhasebe kayıtlarında dikkat etmesi gereken noktalar vardır.
• İndirim kapsamına giren işlerin , bu kapsama girmeyen işlerle birlikte yapılması halinde , indirime konu olan kazanca ilişkin hasılat gider ve maliyet unsurları hesap planında AYRI olarak izlenmelidir.
• İndirime konu olan işlemlerin ayrı bir şekilde takip edilmesinin mümkün olmadığı durumlarda ortak genel giderler hesabındaki tutar , indirime konu olacak faaliyetlerin cari yılda oluşan hasılatın toplam hasılata oranlanmasıyla çıkan yüzde üzerinden dağıtılması gerekmektedir.
• Ortak faaliyetlerde kullanılan amortismana tabi iktisadi kıymetler, hangi faaliyette kullanıldıysalar gün hesabı yapılarak dağıtılmalıdır.
• Eğer ATİK’lerin hangi faaliyette kullanıldıkları tespit edilemiyorsa ortak genel giderlere eklenip dağıtım konusu yapılmalıdır.
Konumuzu bir örnekle açıklayarak daha iyi anlaşılmasını sağlayalım;
Tam Mükeller Kurum (Yılmazlar) Sağlık Hizmetler A.Ş. ,2015 hesap döneminde 455.000 TL ticari bilanço karı elde etmiştir.
(Yılmazlar) Sağlık Hizmetleri A.Ş. ‘nin 2015 hesap dönemi ticari bilanço karının tespitinde dikkate alınan Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere Sağlık Bakanlığının izni ve denetimine tabi olarak verdiği sağlık hizmeti vermiştir ve bu hizmete ait hasılat, gider ve maliyet bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

1. Hizmet Bedeli (Hasılat)          : 500.000 TL
2. Maliyet                                 : 280.000 TL
3. Ortak Genel Gider                  : 70.000 TL
4. Yurt Dışı Mukim Ver. Hiz. Kaz. : 150.000 TL
• Elde Edilen Kazancın % 50’si    : 75.000 TL

Ticari Bilanço Karı                      : 455.000 TL

(K.V.K.10 md./1.Fık./ğ.bendi gereği indirim :   75.000 TL
MATRAH                                                    : 380.000 TL

Saygılarımla

S.M. Mali Müşavir
Seyithan KÜTÜKÇÜOĞLU

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji