ETBİS (ELEKTRONİK TİCARET BİLGİ SİSTEMİ) NEDİR?

ETBİS NEDİR
ETBİS NEDİR
ETBİS (ELEKTRONİK TİCARET BİLGİ SİSTEMİ) NEDİR?
ETBİS; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve hizmet sağlayıcılar ile aracı hizmet sağlayıcıların kayıt altına alınması ve e-ticaret verilerinin toplanarak işlenmesi ve istatiksel verilere dönüştürülmesi amacını güden bir bilgi sistemidir.
İnternetten alışveriş yapan tüketicileri korumak ve elektronik ortamda satış yapan kurumları kayıt altına almak amacıyla 11 Ağustos 2017 tarihinde resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe giren “Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ” 1 Aralık 2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başladı. Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) olarak adlandırılan bu platform üzerine, tüm e-ticaret firmalarının kayıt yaptırması bu ETBİS tebliğ ile zorunlu hale gelmiştir.
Anılan tebliğin tanımlar kısmında ETBİS; “Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS): Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların kayıt altına alınması, elektronik ticaret verilerinin toplanması, bu verilerin işlenerek istatistiki bilgilerin üretilmesi amacıyla Bakanlık tarafından oluşturulan ve bu Tebliğ kapsamında kayıt ve bildirim yapılabilmesine imkan sağlayan bilgi sistemi” olarak tanımlanmıştır.
Tebliğde Elektronik Ticaret; “Fizikî olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadî ve ticari her türlü faaliyeti,” diye tanımlanmaktadır.
ETBİS Ağ üzerinde mal veya hizmet satışına yönelik sözleşme yapılmasını veya sipariş verilmesini sağlayan e-ticaret firmalarının bu platforma kayıt yaptırarak, şirketlerini ETBİS platformunda göstermeleri gerekiyor.
E-Ticaret, herhangi bir ürün ya da hizmet için, çeşitli ödeme yöntemleriyle bir internet sitesi üzerinden ticaret yapmanızı veya sipariş vermenizi sağlayan bir alışveriş yöntemidir.
ETBİS, Türkiye üzerindeki e-ticaret firmalarını kayıt altına alarak, tüketicilerin internet üzerinden güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamayı amaçlıyor. Bunun yanı sıra e-ticaret sektörüne yönelik istatistiklerin toplanması ve internet üzerindeki sahtecilikler ile kayıt dışılığın önüne geçmek de ETBİS ile amaçlanıyor.
Bu platform sayesinde vatandaşlar, e-ticaret firmaları hakkında bilgi edinerek, daha güvenli bir şekilde de alışveriş yapmaya devam edebilecekler.
İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan firmalar, “www.eticaret.gov.tr” adresi üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.
ETBİS; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve hizmet sağlayıcılar ile aracı hizmet sağlayıcıların kayıt altına alınması ve e-ticaret verilerinin toplanarak işlenmesi ve istatiksel verilere dönüştürülmesi amacını güden bir bilgi sistemidir.
11 Ağustos 2007 yılında Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren  “ETBİS (Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi) ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ” ile hizmet sağlayıcılar ile aracı hizmet sağlayıcılara yıl sonuna kadar bu sisteme kaydolma ve bildirimde bulunma zorunluluğu getirilmiştir.
Bu tebliğ, sadece internet üzerinden hizmet ve ürün satışına yönelik sözleşme yapılması ve sipariş verilmesini sağlayan aracı hizmet sağlayıcıları kapsar. Bu tebliğ, tüm e-ticaret yapan şirketleri kapsamaktadır. Ancak, telefonla satış, kısa mesaj ve elektronik posta gibi kişisel iletişim araçları ile yapılan elektronik ticareti kapsamamaktadır.
I- ETBİS KAYIT YAPTIRMASI ZORUNLU OLANLAR
Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğinin 5. Maddesine göre ETBİS’e kayıt yaptırmak zorunda olanlar aşağıdaki gibidir.
1- E-ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar,
2- Aracı hizmet sağlayıcılar,
3- Yurtiçinde yerleşik olup, yurtdışında bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sipariş alıp, sözleşme yapan sağlayıcılar gelir.
Tebliğe göre ;
Hizmet sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri,
Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişileri
Elektronik ticaret ortamı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunulan internet sitesi, mobil site veya uygulama gibi platformları,
II- ETBİS E KAYIT OLMA ZORUNLULUĞU BULUNMAYANLAR
1- Sosyal medya siteleri üzerinden satış yapanların kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır.
2- Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ hükümleri, münhasıran elektronik posta, telefon araması, kısa mesaj veya elektronik ortamda doğrudan iletişime imkân veren benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeleri gerçekleştiren hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılara uygulanmamaktadır. Dolayısıyla, sitenizde gerçekleşen satışlar yüz yüze, telefon görüşmesi veya e-posta vasıtasıyla yapılıyorsa ETBİS ’e kayıt yükümlülüğünüz bulunmamaktadır.
3- Sosyal medya siteleri üzerinden satış yapanların kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır
4- ETBİS ’e ilişkin yapılan düzenleme, ağ üzerinde mal veya hizmet satışına yönelik sözleşme yapılmasını veya sipariş verilmesini sağlayan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıları kapsamaktadır. Dolayısıyla internet üzerinde sözleşme veya satış yapmıyorsanız ETBİS e kayıt ve bildirim yükümlülüğünüz bulunmamaktadır.
Ancak, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğin 6. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödeme ve elektronik para kuruluşlarının aylık bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır.
III- ETBİS KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Firmanın ya da kişinin KEP (kayıtlı Elektronik Posta) adresi gereklidir. KEP adresi olmayanlar www.pttkep.gov.tr adresinden alabilirler.
2-Ödeme işlemlerinin gerçekleştirildiği kurumlar tarafından verilen üye işyeri numarası,
3-Çalışılan kargo ve lojistik şirketleri tarafından verilen üye işyeri numarası,
4-Web sitesi altyapı sağlayıcısı tarafından verilen üye işyeri numarası,
5-Kullanıcı verilerinin saklandığı ülke ve şehir bilgisi,
IV- ETBİS’E ÜYE OLMAYANLARA UYGULANACAK CEZA
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 11/3. Maddesi aynen aşağıdaki gibidir.
(3) (Ek:28/11/2017-7061/117 md.) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve diğer gerçek veya tüzel kişiler, elektronik ticaretin gelişiminin izlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla Bakanlık tarafından istenilen bilgileri Bakanlıkça oluşturulan sisteme bildirir.
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi çerçevesinde ETBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında beş bin Türk lirasından yirmi bin Türk lirasına kadar idari para cezası verileceği hükme bağlanmıştır.
V- ETBİS’E YAPILACAK BİLDİRİMLER VE SÜRELERİ
ETBİS’E Bildirimi gereken hususlar ve bildirim süreleri aşağıdaki gibidir:
 1. Tebligata elverişli KEP adresi. (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 2. Elektronik ticaretin türü. (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 3. Elektronik ticaret dışındaki ticari faaliyetleri. (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 4. Elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü. (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 5. Elektronik ticaret ortamında sunulan ödeme yöntemleri. (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 6. Elektronik ticaret ortamında ikinci el malların satışa sunulup sunulmadığı ve satışa sunulan ikinci el malların türü. (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 7. 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankalar ile 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşlarından alınan hizmetlere ilişkin bilgiler. (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 8. Varsa zikredilen kuruluşlar dışında ödeme hizmeti alınan kuruluşlardan alınan hizmetlere ilişkin bilgiler ile zikredilen kuruluşların aracı olmadığı ödeme yöntemleri. (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 9. Hizmet alınan elektronik ticaret altyapı sağlayıcılarına ilişkin bilgiler. (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 10. Kişisel verilerin ve müşteri bilgilerinin tutulduğu veri tabanlarının bulunduğu ülke ve adres bilgileri. (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 11. Elektronik ticaret ortamında sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi halinde ülke ve ödeme yöntemi bazında bu ticaretin yıllık hacmi. (Her yıl Mart ayı sonuna kadar)
 12. Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler. (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 13. Hizmet sağlayıcılar, üretim yeri ve depo adresleri ile sınır ötesi elektronik ticaret faaliyetinde bulunduğu aracı hizmet sağlayıcıların alan adları. (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 14. Ödeme ve elektronik para kuruluşları, bankalar, Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi, kargo ve lojistik işletmecileri, elektronik ticaret altyapı sağlayıcıları ve aracı hizmet sağlayıcılar internet üzerinden yapılan sözleşme ve verilen siparişlere ilişkin Bakanlıkça detayları belirlenen ve anonim hale getirilmiş istatistiki bilgileri (Aylık dönemler halinde ve ilgili aya ait bilgiler takip eden ayın son günü saat 24:00’e kadar) (01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)
 15. Sanal pos bilgileri Sanal pos bilgileri, ETBİS’e bildirim sırasında Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi üzerinden sistem aracılığıyla teyit edilecektir.)
 16. Ayrıca yukarıdaki hususlarda bir değişiklik meydana gelmesi halinde söz konusu değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren otuz gün içinde yine ETBİS üzerinden bildirilecektir.
Son olarak “Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler”, Bakanlık internet adresinden veya Bakanlıkça oluşturulacak olan “www.eticaret.gov.tr” internet adresinde ilan edilecek olup bu ilanların takip edilmesi ve getirilen yeni bildirim yükümlülüklerine uyulması gereklidir.
Kaynak:
1- 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun
2- Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğinin
3-Ticaret Bakanlığı web sitesi
4- E-Ticaret siteleri
Saygılarımla,
Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı Mali Müşavir Abdullah ÇAVUŞ

 

https://www.facebook.com/muhasebebilenlertoplulugu/

Paylaş
Önceki İçerikVERGİ USUL KANUNU’NDA İZAHA DAVET YAZISI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sonraki İçerik193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA TEVKİFAT ORANLARI
ÖZ GEÇMİŞ- ÖZ GELECEK ABDULLAH ÇAVUŞ abdullahcavus4040@gmail.com 0536 783 11 11 ÖZ GEÇMİŞ- ÖZ GELECEK ÖZGEÇMİŞİME DAİR BİLGİLERİM: I–EĞİTİMİM: 1-1966 Kaman-Kırşehir Doğumluyum. Uludağ Üniversitesi İİBF Kamuyönetimi Bölümünden 1987 yılında mezun oldum. 2- 1999-2000 yıllarında Milli Güvenlik Akademisi’nden başarıyla mezun oldum. 3- Daha sonra Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim isimli yüksek lisan eğitimimi 2013-2014 yıllarında 4 üzerinden 3.93 not ortalamasıyla 1.cilikle tamamladım. II- MEMURİYET HAYATIM: 1- Memuriyet hayatıma 4 Ocak 1990 yılında “Vergi Müfettişi” olarak başladım. 2– Daha sonra 1996 yılında kurulan MASAK’ın denetim elemanları arasından açtığı sınavı kazanarak “Mali Suçları Araştırma Uzmanı” olarak göreve başladım. Bu görevim 28 Şubatçılar tarafından görevden alınana kadar sürdü. 3-1999 yılında Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu’nun Danışmanlığı görevine başladım. 4- 2000 -2002 yılları arasında da Denizcilikten Müsteşarlığı Müşaviri olarak Bakan Danışmanlığına devam ettim. 5- 2008 yılında TRT’nin yeniden yapılanma sürecinde bu yapılandırmada görev almak üzere naklen TRT’ye atandım. Burada Hasılat Dairesi Başkanlığı ile Muhasebe Dairesi Başkanlıkların birleştirilmesi sürecinde sırasıyla Uzman, Araştırmacı, Hasılat Müdürü, Başkan Yardımcısı görevlerinde bulundum. 6-Kurulmasını Sağladığım Teftiş ve Denetim Birimleri: Danışmanlık yaptığım Devlet Bakanlığına bağlı kuruluşlarda daha önce mevcut olmayan teftiş ve denetim birimleri oluşturulması faaliyetini bizzat gerçekleştirdim. Bu çerçevede; a-Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulunun kurulması b-TSE’de Teftiş Kurulunun Kurulması c3- TRT ‘de ise Mali Denetçilik Biriminin kurulması faaliyetlerini bizzat yürüttüm. TRT’ye Mali Denetçilik birimine Maliye Bakanlığı Vergi Denetmenleri 8Vergi Müfettişleri) arasından 19 kişinin naklen geçmesi ve eğitimlerini bizzat yürüttüm. Çalışmalarım sonucu TRT gelirlerinde çok önemli miktarda artışlar oluştu. III-ÖDÜLLERİM: 1-TRT’ deki başarılı çalışmalarım sonucu; – İki ayrı defa TAKDİRNAME – İki ayrı defa MAAŞ ÖDÜLÜ ile taltif edildim. 2-Öte yandan Devlet Bakanlığındaki çalışmalarımdan dolayı da Sayın Bakanımız tarafından TAKDİRNAME ile ödüllendirildim. 3-Memuriyet Sicil Ortalamasının 90 ve üzeri olmasından dolayı 1 KADEME İLERLEMESİ ile ödüllendirildim. IV- KARİYERİME İLİŞKİN SINAV VE EĞİTİMLERLE ALINAN SERTİFİKA VE BELGELERİM 1- SMMM RUHSATI: Vergi Müfettişliği görevimle eş zamanlı olarak 3568 sayılı kanun hükümleri gereği özel yarışma sınavı ve 3 yıl yardımcılık süreci sonucu yeterlilik sınavı ile elde edilebilen “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik” Ruhsatını (SMMM) aldım. 2- BAĞIMSIZ DENETÇİ: 660 sayılı kanun gereği kurulan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun yetki verdiği üniversitelerden aldığım eğitimler sonucu girdiğim sınavda başarılı olarak “BAĞIMSIZ DENETÇİ” belgesini aldım. 3- UZLAŞTIRMACI: Adalet Bakanlığı Alternatif çözümler Dairesi Başkanlığının yetki verdiği üniversitelerden aldığım eğitimler sonucu Bakanlık tarafından açılan sınavda da başarılı olarak Ceza Kanunlarında Takibi Şikayete Bağlı Suç Türleri ile ilgili davalarda görev yapmak üzere “UZLAŞTIRMACILIK” BELGESİ aldım. 4-BİLİRKİŞİ BELGESİ: Adalet Bakanlığı Bilirkişilik dairesi Başkanlığının yetki verdiği üniversitelerden aldığım eğitimler sonucu “BİLİRKİŞİ BELGESİNİ” aldım. V- WEB SİTELERİM: Yüksek lisans Bitirme Tezim “ŞİRKET YOLSUZLUKLARI DENETİMİ VE ADLİ MUHASEBE” isimli olup denetim ile başladığım memuriyet hayatımı DENETİM ALANINDAKİ bu yüksek lisans tezi ile taçlandırdım. Eğitim ve memuriyet Deneyimlerinden elde ettiğim bilgiyi kamuoyu ve araştırmacılarla paylaşmak amacıyla; 1-www.denetimakademisi.com ismiyle oluşturduğum sitede DENETİMİN MİLİ KÜTÜPHANESİ olma iddiası ve sloganıyla 2500 civarında akademik tez ve makaleyi toplayarak ilgililerin faydasına sundum. 2- www.denetimtv.com isimli web sitesini kurdum. 3- Memuriyet hayatım boyunca yaptığım görevlerden elde ettiğim bilgi ve birikimleri kendi adıma açtığım www.abdullahcavus.com.tr isimli BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞIM PORTALI üzerinden ilgililerin istifadesine sundum. Şahsi web sitemde; a- Bağımsız denetim b- İç Denetim c– Şirket Yolsuzlukları ve Denetimi d– Hile ve Suistimal Denetimi e- Yolsuzlukla Mücadele f- Kara Para Mevzuatı g- Vergi-Muhasebe h- Su-Çevre I- Etik i- TRT Gelirleri Kanunu j- Bilge Türkler k- Kayıtdışı Ekonomi Konularında sayısı 100 leri geçen kişisel makalelerimin yanı sıra bu konudaki arşivimde bulunan araştırma raporlarını ve akademik tezleri yayınlamaktayım. VI-SİVİL TOPLUMDAKİ GÖREVLERİM: Mesleki çalışmalarım ve deneyimlerimden hareketle sivil topluma katkı vermek amacıyla; 1-Bağımsız Denetçiler Derneğinin (BADED) Kuruluşunda görev yaptım ve an itibariyle Genel Başkanlığını yürütmekteyim. www.baded.org.tr 2-Toplumsal Uzlaşma ve Uzlaştırmacılar Derneğinin (UZLAŞI-DER) ise Kurucu Genel Başkanıyım. www.uzlasider.org II-ÖZ GELECEĞİM (GELECEKTEN BEKLENTİLERİM): Bu kısa ÖZGEMİŞ’ten sonra ÖZGELECEK planlamam konusunda ise; Mesleki Tecrübe ve birikimlerimden hareketle aşağıdaki kitapları yazmayı planladım. Soru içerikleri tespit edilmiş olup; TRT Gelirleri Kanunu ve Bağımsız Denetim alanındaki çalışmam 2019 yılında kitap haline gelecektir. 100 soruda TRT Gelirleri Kanunu 100 soruda Bağımsız Denetim 100 soruda Şirket Yolsuzlukları ve Denetimi 100 soruda Adli Muhasebe 100 soruda Kara Para Yukarıda zikredilen alanlardaki çalışmalarım ve birikimlerinden birçoğuna kişisel web sitemde yer vermekteyim. www.abdullahcavus.com.tr Çalışmalarımı daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla DENETİM TV isimli bir web televizyonu kurmayı planlamış durumdayım. www.denetimTV.com isimli web adresi an itibariyle yayında olup, alanında uzman bir televizyon olması için finans ve planlama çalışmalarımız devan etmektedir. Bağımsız Denetçiler Derneği ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) arasında Akademik Eğitim işbirliği protokolümüz bulunmaktadır. Bu çerçevesinde açtığımız DENETİM ve RİSK YÖNETİMİ isimli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına devam ederek çalışmalarıma akademik düzeyde yön vermek istemekteyim. Öz geleceğim ile ilgili son olarak beklenti ve planlamam ise Kamu Yönetimi alanında tecrübe ve birikimlerimi devletimin hizmetine kullanabilmek amacıyla karar alıp uygulamaya yön verebileceğim üst düzey bir görev beklentisidir.