7143 Sayili Kanun’da İsletme Kayitlari’nin Düzeltilmesi Hk.

7143 sayili kanun isletme kayitlarinin duzeltilmesi
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

YENİ YASA İLE İŞLETME KAYITLARINI DÜZELTME ZAMANI

18 Mayıs 2018’de yürürlüğe giren 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun’un bir başka önemli düzenlemesi de “ İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi. Amaç ; kayıtların fiili duruma uygun hale getirilmesi, kayıt dışı işlemlerin kayıt altına alınmasıdır.

İşletmede olup kayıtlarda olmayan ; emtia, makine-teçhizat ve demirbaş yasa kapsamında bir envanter listesi ile vergi dairesine bildirilerek kaydedilir. Defterlere kayıt , rayiç bedel ile yapılmalı. Vergi dairesine bildirim için ise Ağustos 2018 sonuna kadar zaman bulunuyor.

Kayıtlara gelince ; bilanço hesabına göre defter tutan mükelleflere emtia için ayrılan karşılık vergisiz olarak dağıtılırken, makine teçhizat ve demirbaşlar için ayrılan karşılık birikmiş amortisman kabul ediliyor.

KDV ; Yüzde 18 oranına tabi emtia, makine teçhizat ve demirbaşların bedeli üzerinden %10 , yüzde 1 ve yüzde 8 ‘e tabi kıymetlerin bedeli üzerinden ise bu oranların yarısı kadar KDV hesaplanmalı.

Kayıtlarda olup işletmede olmayan ; Adi , kollektif ve adi komandit şirketler de dahil gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için geçerli uygulamadır. Mevcut olmayan emtialar için fatura düzenlemek ve vergisel yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle kayıt yapılabilecek. İlk taksit beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden 2. Ve 4.ay da olmak üzere ödenebilir.

Kasada para yok ise ; Kayıtlardaki düzeltme işlemi kasa hesabına ALACAK, karşılığında Kanunen Kabul edilmeyen gider hesabına BORÇ kaydı yapılmalı.

Ortaktan alacak ; Kurumlar vergisi mükellefleri 31.12.2017 tarihli bilançolarında yer alan ortaklardan net alacak tutarlarını vergi dairesine beyan ederek düzeltebilir.

VERGİ % 3 ; kasa ya da ortaklardan alacak hesabından görünüp aslında fiili olarak olmayan paralar için beyanda bulunulduğunda, YÜZDE 3 oranında vergi ödemesi yeterli olacaktır.

Bu işlemlerin Ağustos sonuna kadar yapılması gerekiyor. Hesaplanan verginin de beyanname verme süresi içinde tek seferde ödenmesi şart. Ayrıca , bu vergilerin Kurumlar Vergisi Beyannamesinde hesaplanan vergiden mahsup imkanı bulunmuyor.

Kaynak: EY Direktör

Saygılarımla ,

S.M.Mali Müşavir Stajyeri

Sinem İVECEK

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji