2022 YILI İÇİN OLASI DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

2022 YILI İÇİN OLASI DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
2022 YILI İÇİN OLASI DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ
1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanlar:
-Alış tutarı 408.600,00 TL (%20 Fazlası 490.320,00 – %20 Eksiği 326,880,00 )
-Satış tutarı: 572.040,00 TL (%20 Fazlası 686.448,00- %20 Eksiği 457.632,00 )
2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanlar: -Yıllık gayrisafi iş hasılatı:204.300,00 TL. (,20 Fazlası 245.160,00-%20 Eksiği 163.440,00)
3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işleri birlikte yapanlar:
-İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı : 408.600,00 TL (%20 Fazlası 490.320,00-%20 Eksiği 326.880,00
✓Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden %20’yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran %20’ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak I. sınıfa (Bilanço esasına) geçerler. (VUK md. 180)
“Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden %20’yi aşan bir nispette düşük olursa veya arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran %20’ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa (İşletme-Defter Beyan esasına) geçebilirler. (VUK md. 179)
NOT:
-Defter tutma ayrımına ilişkin Aralık ayında yaylmlanacak olan VUK Genel Tebliği.nde açıklanacak tutarların baz alınması gerekmektedir. Olası hadlerin tutarı VUK 533 Tebliğ ile açıklanan %36,20 yeniden değerleme oranı ile hesaplanmıştır.
Saygılarımla,
SMMM Cahide ORAL
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji