2022 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

2022 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
2022 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Bilirkişi ücreti

 Bilirkişi ücreti, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve zaman karşılığında ödenen ücrettir.

Giderler

 Bilirkişinin, görevlendirmenin mahiyetine uygun inceleme, ulaşım, konaklama, yemek ve diğer mutad giderleri belgesi karşılığında ayrıca ödenir. Ödemeler, rayiç bedeller dikkate alınarak yapılır ve ibraz edilen belgeler dosyasında saklanır.

 Bu Tarifeye göre verilecek bilirkişi ücretleri aşağıda gösterilmiştir:

a) İcra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler için290,00
b) Sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için290,00
c) İcra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için290,00
ç) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için480,00
d) Aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için385,00
e) Asliye ticaret ile fikri ve sınaî haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için580,00
f) İdare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için480,00
g) Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için290,00
ğ) Sulh ceza hâkimliklerinde görülen işler için290,00
h) Asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için480,00
ı) Ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için580,00
i) Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için610,00
j) Yargıtay ve Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için770,00

Tarifede belirtilen ücretlerin artırılması

    Görevlendirmeyi yapan merci, hayatın olağan akışına ve anayasal hak arama özgürlüğüne uygun olarak, aşağıdaki hususları dikkate alarak resen veya talep üzerine bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırabilir

– Bilirkişinin vasfı veya ilgili uzmanlık alanında bilirkişi temininde yaşanan güçlük,

– Uyuşmazlığın niteliği, dosya ve eklerinin kapsamı,

-Bilirkişinin görevlendirme yapılan yere gelmesi için gereken süre,

-İnceleme için geçirilen süre,

-İncelemenin keşif yapılmasını gerektirmesi halinde keşifte geçirilen süre.

Tarifede belirtilen ücretlerin azaltılması

Görevlendirmeyi yapan merci, işin mahiyetinin gerektirmesi halinde bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini indirebilir.

Seri dosyalarda bilirkişi ücreti

Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda işin mahiyetine göre bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinden görevlendirmeyi yapan merci tarafından uygun görülecek miktarda indirim yapılır.

Ek rapor için bilirkişi ücreti

Görevlendirme kararında belirlenen sorular dışında ayrıca bilgi talep edilmesi halinde talebin içeriğine göre bilirkişiye, merci tarafından takdir edilecek miktarda ek ücret ödenebilir.

– Bilirkişi raporundaki eksiklik veya belirsizliğin giderilmesi ya da açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir ücret ödenmez.

– Görevlendirme kararında bilirkişiden cevaplaması istenilen soruların bir veya birkaçının bilirkişi tarafından cevaplanmaması nedeniyle ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir ücret ödenmez.

Giderler için avans ödemesi

 Bilirkişinin ulaşım ve konaklama giderleri ile raporun hazırlanması için yapılması gereken harcamalar dikkate alınarak bilirkişinin talebi ve görevlendirmeyi yapan merciin uygun görmesi halinde, ileride bu Tarifenin beşinci maddesine göre ödenecek tutardan mahsup edilmek kaydıyla avans ödemesi yapılabilir.

Ücretin ödenmemesi

 Bilirkişilik Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılan görevlendirmeye aykırı olarak rapor düzenlenmesi halinde, görevlendirme yapan merci tarafından ücret veya gider adı altında ödeme yapılmamasına veya aykırılığın niteliğine göre takdir edilen ücret ve giderlerde indirim yapılmasına karar verilebilir.

Ücretin ödenmesi

Görevli personel tarafından bilirkişi ücretinden vergi kesintisi yapıldıktan sonra kalanı bilirkişiye ödenir.

-Tarifenin beşinci maddesine göre belirlenen giderler herhangi bir kesinti yapılmaksızın ayrı bir sarf kararına istinaden ödenir.

Uygulanacak tarife

 Bilirkişi ücretinin tayininde, görevlendirmenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır.

Saygılarımla;

HİLAL BİLADA

Kaynak;https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211224-10.htm

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji