Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA

DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ KAPSAMINDA AÇILAN

TÜRK LİRASI HESAPLARIN VADE SONUNDA DÖVİZE

DÖNÜŞÜMÜNDE BANKA TARAFINDAN YAPILAN

KAMBİYO SATIŞLARINDA UYGULANACAK BSMV ORANI %0 OLARAK BELİRLENDİ

5349 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile banka ve sigorta muamele vergisi oranlarının belirlendiği 98/11591 sayılı Kararda değişiklik yapılarak Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışlarında uygulanacak BSMV oranı %0 olarak belirlenmiştir.

Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti;

a) Bankalar arası mevduat muameleleri sonucu lehe alınan paralar üzerinden %1,

b) Bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri sonucu lehe alınan paralar üzerinden %1,

c)(2009/15398 sayılı B.K.K. ile değişen fıkra Yürürlük; 01.10.2009)

Devlet tahvili, gelire endeksli senetler ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden %1

d)(2009/15398 sayılı B.K.K. ile değişen fıkra Yürürlük; 01.10.2009)Devlet tahvili, gelire endeksli senetler ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin vadesi beklenilmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden %1,

e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde iki, aşağıda sayılan kambiyo

muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır;

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,

6) Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışları,

7) (5349 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Yürürlük; 23.03.2022)

ile eklenen bent) 14/1/1970 tarihli

ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü

fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışları,

f)(2010/1182 sayılı B.K.K ile eklenen Yürürlük:29.12.2010 ve 2011/1854 sayılı B.K.K. ile

değişen fıkra Yürürlük; 29.06.2011)

Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahviller ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden %1

g) (2010/1182 sayılı B.K.K ile eklenen Yürürlük:29.12.2010 ve 2011/1854 sayılı B.K.K. ile

değişen fıkra Yürürlük; 29.06.2011)

Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahviller ve varlık

kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının vadesi beklenmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden %1,

h)Diğer banka ve sigorta muamelelerinde lehe alınan paralar üzerinden %5 olarak uygulanır.
SMMM STAJYERI NAZIFE BOLAT

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji