TRT Bandrolüne İlişkin Davalar Hangi Mahkemelerde ve Ne Kadar Sürede Açılabilir?

TRT Bandrolüne İlişkin
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

KONU: TRT BANDROLÜNE İLİŞKİN DAVALAR HANGİ MAHKEMELERDE VE NE KADAR SÜREDE AÇILABİLİR?

Anayasamızın 125. Maddesinde; İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır
hükmü bulunmaktadır.

Bu açık hükmün yanında Anayasamızda dava yoluna ilişkin olarak aşağıdaki
düzenlemelerde bulunmaktadır.

İdarî işlemlere karşı açılacak davalarda süre, yazılı bildirim tarihinden başlar.

Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idarî eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez.

İdarî işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve
idarî işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi
durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir.

İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.

Bu anayasal hükümlerden hareketle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
çıkarılmıştır.

Bu kanunun Kapsam ve Etkinlik Başlıklı 1. Maddesinde;

Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıkların çözümü, bu Kanunda gösterilen usullere tabidir.

Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde yazılı yargılama usulü uygulanır ve inceleme evrak üzerinde yapılır.” Hükmü bulunmaktadır.

2577 sayılı kanunun 3. Maddesinde ise; “İdari davalar, Danıştay, idare mahkemesi ve
vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılır.” 
Hükmü
bulunmaktadır.

Anılan kanunun 7. Maddesinde ise;

Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür.

Hükümleri bulunmaktadır.

Kanunun 7. Maddesinden görüleceği üzere kendi özel kanunlarında dava açma merci ve sürelerine
ilişkin kendi özel kanunlarında düzenlemeler bulunması esastır.

3093 sayılı TRT gelirleri kanunun bandrol ile ilgili düzenlemelerin yapıldığı maddelerde
dava açma bandrol ana para alacağının ilişkin özel bir düzenleme yapılmadığı
görülmektedir.

Bununla birlikte 3093 sayılı kanunun 6. Maddesindeki son cümlede; bandrolsüz cihaz
satanlar adına kesilecek olan idari para cezalarına karşı bu cezaların ilgiliye
tebliğinden itibaren 1 aya içerisinde yetkili idare mahkemesinde dava
açılacağına dair özel düzenleme bulunmaktadır.

Keza 3093 sayılı kanunun 5/f  maddesinin son cümlesinde de ; Bu maddeye göre kesilecek idari para cezalarına karşı, ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren, bir ay içinde yetkili idare mahkemesinde
dava açılabilir şeklinde özel düzenleme yapıldığı görülmektedir.

Özetle; bandrol alım ve tahsil  sürecinin çeşitli aşamalarında idarece resen bandrol ücreti tarhiyatı ceza, faiz veya zam uygulamasına gidilen mükelleflerin; yargı organlarına başvurma hakları vardır.

Bu uyuşmazlıklar bakımından yargı mercii, 3093 sayılı kanunda idare mahkemeleri
olarak belirlenmiştir.

Öte yandan 3093 sayılı kanun gereği çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ile anılan
kanunla ilgili TRT nin çıkardığı Yönetmelik benzeri idari düzenlemelere karşı ilk
derece mahkemesi olarak Danıştay’ın görevlendirildiği davalarda ise Danıştay’dır.

İlk derece yargı merciinin verdiği kararlara karşı yapılacak başvurular itiraz yoluyla
Bölge İdare Mahkemesinde veya temyiz yoluyla Danıştay’da çözümlenmektedir.

Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalar için temyiz mercii Danıştay Vergi
Dava Daireleri Kurulu’dur.

Sonuç olarak;

1- 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanunun 5/f bendinde TRT tarafından istenilen bilgileri
vermeyen mükellefler ve kurumlar adına TRT Genel Müdürlüğü tarafından kesilecek
olan 5.000 tl kadar  idari para cezalarına karşı bu cezaların tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde İdare mahkemelerinde dava açılabilmektedir.

2- 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanunun bandrolsüz cihaz satanlar adına bandrolsüz veya
etiketsiz satılan veya satışa arzedilen her cihaz için hesaplanan bandrol
ücretinin iki katı tutarında kesilecek olan idarî para cezaları içinde bu
cezaların ilgiliye tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde idare mahkemesinde dava
açılabilmesi mümkündür.

3- 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanununda  mükellefler hakkında TRT Mali Denetçilerinin düzenleyeceği raporlar yada Vergi Müfettişlerinin düzenleyeceği raporlardan hareketle veya ilgili müdürlükçe yapılan hesaplamalar sonucu re sen yapılacak olan bandrol ücreti ana para tarhiyatına karşı dava açma süresi ve dava açma mercii açısından 3093 sayılı kanunda özel bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bu durumda 2577 sayılı idari yargılama usulü hakkındaki kanun hükümlerine göre dava açma süresi 60 gün olup dava açma mercii ise anılan kanunda özel bir düzenleme olmadığı için idare mahkemeleri olarak belirlenmiştir.

4-  2577 SAYILI KAUNUN HÜKÜMLERİ GEREĞİ 3093 sayılı kanun gereği; BANDROL Konusunda çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ile anılan kanunla ilgili TRT nin çıkardığı Yönetmelik benzeri idari düzenlemelere karşı ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’ın görevlendirildiği davalarda ise Danıştay’dır.

Görüleceği üzere bandrol ücreti anapara alacağında dava açma süreci 60 gün iken ferisi
konumundaki cezalar ile diğer idari para cezasında 30 gün olarak belirlenmiş
olup, bazı mükellefler nasıl olsa dava açma süremiz 60 gün diyerek cezalarla
ilgili dava açma sürelerini kaçırabilmektedirler.

Onun için TRT konusunda yapılacak olan tarhiyat işlemlerinde  yapılan tarhiyat işlemine karşı dava açma  mercii ve sürelerinin açıkça yazılması gerekmektedir

Keza 3093 sayılı kanunda yapılacak olan olası bir değişiklik düzenlemesinde bandrol
ücreti ana para alacağına ilişkin dava açma süresi ve mercii konusunda
cezalardaki gibi açık düzenleme yapılarak uyum sağlanmasının da elzem olduğu
düşünülmektedir.

Abdullah ÇAVUŞ/Vergi  Müfettişi

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Paylaş
Önceki İçerikKısa Çalışma Ödeneği Başvuru Formu Nasıl Doldurulur ?
Sonraki İçerikKisa Calisma Ödeneği Basvurusu Esnasinda Gereken Belgeler ve İzlenecek Adimlar
ÖZ GEÇMİŞ- ÖZ GELECEKABDULLAH ÇAVUŞ abdullahcavus4040@gmail.com 0536 783 11 11 ÖZ GEÇMİŞ- ÖZ GELECEK ÖZGEÇMİŞİME DAİR BİLGİLERİM: I–EĞİTİMİM: 1-1966 Kaman-Kırşehir Doğumluyum. Uludağ Üniversitesi İİBF Kamuyönetimi Bölümünden 1987 yılında mezun oldum. 2- 1999-2000 yıllarında Milli Güvenlik Akademisi’nden başarıyla mezun oldum. 3- Daha sonra Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim isimli yüksek lisan eğitimimi 2013-2014 yıllarında 4 üzerinden 3.93 not ortalamasıyla 1.cilikle tamamladım. II- MEMURİYET HAYATIM: 1- Memuriyet hayatıma 4 Ocak 1990 yılında “Vergi Müfettişi” olarak başladım. 2– Daha sonra 1996 yılında kurulan MASAK’ın denetim elemanları arasından açtığı sınavı kazanarak “Mali Suçları Araştırma Uzmanı” olarak göreve başladım. Bu görevim 28 Şubatçılar tarafından görevden alınana kadar sürdü. 3-1999 yılında Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu’nun Danışmanlığı görevine başladım. 4- 2000 -2002 yılları arasında da Denizcilikten Müsteşarlığı Müşaviri olarak Bakan Danışmanlığına devam ettim. 5- 2008 yılında TRT’nin yeniden yapılanma sürecinde bu yapılandırmada görev almak üzere naklen TRT’ye atandım. Burada Hasılat Dairesi Başkanlığı ile Muhasebe Dairesi Başkanlıkların birleştirilmesi sürecinde sırasıyla Uzman, Araştırmacı, Hasılat Müdürü, Başkan Yardımcısı görevlerinde bulundum. 6-Kurulmasını Sağladığım Teftiş ve Denetim Birimleri: Danışmanlık yaptığım Devlet Bakanlığına bağlı kuruluşlarda daha önce mevcut olmayan teftiş ve denetim birimleri oluşturulması faaliyetini bizzat gerçekleştirdim. Bu çerçevede; a-Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulunun kurulması b-TSE’de Teftiş Kurulunun Kurulması c3- TRT ‘de ise Mali Denetçilik Biriminin kurulması faaliyetlerini bizzat yürüttüm. TRT’ye Mali Denetçilik birimine Maliye Bakanlığı Vergi Denetmenleri 8Vergi Müfettişleri) arasından 19 kişinin naklen geçmesi ve eğitimlerini bizzat yürüttüm. Çalışmalarım sonucu TRT gelirlerinde çok önemli miktarda artışlar oluştu. III-ÖDÜLLERİM: 1-TRT’ deki başarılı çalışmalarım sonucu; – İki ayrı defa TAKDİRNAME – İki ayrı defa MAAŞ ÖDÜLÜ ile taltif edildim. 2-Öte yandan Devlet Bakanlığındaki çalışmalarımdan dolayı da Sayın Bakanımız tarafından TAKDİRNAME ile ödüllendirildim. 3-Memuriyet Sicil Ortalamasının 90 ve üzeri olmasından dolayı 1 KADEME İLERLEMESİ ile ödüllendirildim. IV- KARİYERİME İLİŞKİN SINAV VE EĞİTİMLERLE ALINAN SERTİFİKA VE BELGELERİM 1- SMMM RUHSATI: Vergi Müfettişliği görevimle eş zamanlı olarak 3568 sayılı kanun hükümleri gereği özel yarışma sınavı ve 3 yıl yardımcılık süreci sonucu yeterlilik sınavı ile elde edilebilen “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik” Ruhsatını (SMMM) aldım. 2- BAĞIMSIZ DENETÇİ: 660 sayılı kanun gereği kurulan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun yetki verdiği üniversitelerden aldığım eğitimler sonucu girdiğim sınavda başarılı olarak “BAĞIMSIZ DENETÇİ” belgesini aldım. 3- UZLAŞTIRMACI: Adalet Bakanlığı Alternatif çözümler Dairesi Başkanlığının yetki verdiği üniversitelerden aldığım eğitimler sonucu Bakanlık tarafından açılan sınavda da başarılı olarak Ceza Kanunlarında Takibi Şikayete Bağlı Suç Türleri ile ilgili davalarda görev yapmak üzere “UZLAŞTIRMACILIK” BELGESİ aldım. 4-BİLİRKİŞİ BELGESİ: Adalet Bakanlığı Bilirkişilik dairesi Başkanlığının yetki verdiği üniversitelerden aldığım eğitimler sonucu “BİLİRKİŞİ BELGESİNİ” aldım. V- WEB SİTELERİM: Yüksek lisans Bitirme Tezim “ŞİRKET YOLSUZLUKLARI DENETİMİ VE ADLİ MUHASEBE” isimli olup denetim ile başladığım memuriyet hayatımı DENETİM ALANINDAKİ bu yüksek lisans tezi ile taçlandırdım. Eğitim ve memuriyet Deneyimlerinden elde ettiğim bilgiyi kamuoyu ve araştırmacılarla paylaşmak amacıyla; 1-www.denetimakademisi.com ismiyle oluşturduğum sitede DENETİMİN MİLİ KÜTÜPHANESİ olma iddiası ve sloganıyla 2500 civarında akademik tez ve makaleyi toplayarak ilgililerin faydasına sundum. 2- www.denetimtv.com isimli web sitesini kurdum. 3- Memuriyet hayatım boyunca yaptığım görevlerden elde ettiğim bilgi ve birikimleri kendi adıma açtığım www.abdullahcavus.com.tr isimli BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞIM PORTALI üzerinden ilgililerin istifadesine sundum. Şahsi web sitemde; a- Bağımsız denetim b- İç Denetim c– Şirket Yolsuzlukları ve Denetimi d– Hile ve Suistimal Denetimi e- Yolsuzlukla Mücadele f- Kara Para Mevzuatı g- Vergi-Muhasebe h- Su-Çevre I- Etik i- TRT Gelirleri Kanunu j- Bilge Türkler k- Kayıtdışı Ekonomi Konularında sayısı 100 leri geçen kişisel makalelerimin yanı sıra bu konudaki arşivimde bulunan araştırma raporlarını ve akademik tezleri yayınlamaktayım. VI-SİVİL TOPLUMDAKİ GÖREVLERİM: Mesleki çalışmalarım ve deneyimlerimden hareketle sivil topluma katkı vermek amacıyla; 1-Bağımsız Denetçiler Derneğinin (BADED) Kuruluşunda görev yaptım ve an itibariyle Genel Başkanlığını yürütmekteyim. www.baded.org.tr 2-Toplumsal Uzlaşma ve Uzlaştırmacılar Derneğinin (UZLAŞI-DER) ise Kurucu Genel Başkanıyım. www.uzlasider.org II-ÖZ GELECEĞİM (GELECEKTEN BEKLENTİLERİM): Bu kısa ÖZGEMİŞ’ten sonra ÖZGELECEK planlamam konusunda ise; Mesleki Tecrübe ve birikimlerimden hareketle aşağıdaki kitapları yazmayı planladım. Soru içerikleri tespit edilmiş olup; TRT Gelirleri Kanunu ve Bağımsız Denetim alanındaki çalışmam 2019 yılında kitap haline gelecektir. 100 soruda TRT Gelirleri Kanunu 100 soruda Bağımsız Denetim 100 soruda Şirket Yolsuzlukları ve Denetimi 100 soruda Adli Muhasebe 100 soruda Kara Para Yukarıda zikredilen alanlardaki çalışmalarım ve birikimlerinden birçoğuna kişisel web sitemde yer vermekteyim. www.abdullahcavus.com.tr Çalışmalarımı daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla DENETİM TV isimli bir web televizyonu kurmayı planlamış durumdayım. www.denetimTV.com isimli web adresi an itibariyle yayında olup, alanında uzman bir televizyon olması için finans ve planlama çalışmalarımız devan etmektedir. Bağımsız Denetçiler Derneği ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) arasında Akademik Eğitim işbirliği protokolümüz bulunmaktadır. Bu çerçevesinde açtığımız DENETİM ve RİSK YÖNETİMİ isimli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına devam ederek çalışmalarıma akademik düzeyde yön vermek istemekteyim. Öz geleceğim ile ilgili son olarak beklenti ve planlamam ise Kamu Yönetimi alanında tecrübe ve birikimlerimi devletimin hizmetine kullanabilmek amacıyla karar alıp uygulamaya yön verebileceğim üst düzey bir görev beklentisidir.