SÜRESİNDE ÖDENMEYEN KIDEM TAZMİNATINA GECİKME FAİZİ TALEP EDİLEBİLİR Mİ?

SÜRESİNDE ÖDENMEYEN KIDEM TAZMİNATINA GECİKME FAİZİ TALEP EDİLEBİLİR Mİ?
SÜRESİNDE ÖDENMEYEN KIDEM TAZMİNATINA GECİKME FAİZİ TALEP EDİLEBİLİR Mİ?
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

SÜRESİNDE ÖDENMEYEN KIDEM TAZMİNATINA GECİKME FAİZİ TALEP EDİLEBİLİR Mİ?

Bilindiği gibi, İş Kanunumuzda  kıdem tazminatına hak kazanabilmenin şartları belirtilmiştir.  1475 sayılı eski iş kanunun  yürürlükte bulunan 14.maddesinde belirtilen iş sözleşmelerinin  feshedilmesi veya kadının  evlendiği tarihten itibaren  1 yıl içerisinde kendi isteği ile sona erdirmesi veya işçinin  ölümü nedeniyle son bulması  durumlarında işçinin işe başladığı  tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince  her geçen tam yıl işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir.

Bir işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için;

  • İş kanuna tabi olması,
  • İşçi özelliklerine sahip olması,
  • İş sözleşmesinin iş kanunun ilgili hükümlerine göre son bulması,
  • İşçinin asgari 1 yıllık hizmetinin  bulunması gerekmektedir.

İş kanunumuzda kıdem tazminatının  ödeme zamanıyla ilgili  yasal  bir düzenleme olmamakla birlikte, 1475 sayılı  eski İş Kanununun  14. Ve 4857 sayılı  kanunun 32.maddelerinde, kıdem tazminatının  iş  sözleşmesinin feshedildiği  tarihte ödenmesi  gerektiği belirtilmiştir.

İş sözleşmesinin kanunda belirtilen nedenlerle sona ermesi sonucu  hak kazanılan  kıdem tazminatının, bu tarihte ve tam olarak  ödenmesi ve gecikme faizinin de bu tarihten itibaren  hesaplanması  gerekmektedir.   Yargıtay tarafından  verilen  pek çok  emsal kararlar da, sözleşmenin fesih tarihi faizin başlangıç tarihi olarak belirtilmiştir.   Kıdem tazminatının  zamanında ödenmemesi nedeniyle açılacak davalarda, genellikle gecikme süresi için ödenmeyen süreye göre  en yüksek  faizin ödenmesine karar verilir.[1]  Ancak bunun için  bazı koşulların  oluşması  gerekmektedir.

Bunlar;

  • Kıdem tazminatının zamanında ödenmemiş olması gerekir,
  • Bu nedenden kaynaklı olarak açılmış davanın  meydana gelmesi,
  • Açılmış olan davada gecikme faizinin de ayrıca talep  edilmiş olması

Dolaysıyla zamanında ödenmeyen kıdem tazminatı için faiz istenebilir. Aynı durum diğer işçi alacakları için de geçerlidir. İş kanunun 34.maddesine göre, gününde ödenmeyen ücretler için de mevduata uygulanan  en yüksek   faiz  oranı  uygulanmaktadır.   Burada, kıdem tazminatının ödeme tarihinde bankalarca bir yıllık mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı esas alınır. Eğer işçi kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesini kabul etmişse, faiz hakkından vazgeçmiş sayılır. Taksitler düzenli ödendiği taktirde faiz hakkı doğmaz.

 

Son olarak, kıdem tazminatında zamanaşımı süresi 10 yıldır. İş kanunun  kıdem tazminatının  ödenmesinde banka zorunluluğu  getirilmiştir. Ancak işçiye yapılacak kıdem tazminatı ödeme 8.000 TL’den fazla işe VUK hükümlerine göre yapılan ödemelerin tevsik kapsamında banka özel finans kurumları  veya PTT yoluyla ödenmesi  zorunludur.   Ayrıca, işçinin işveren ile uzlaşması  halinde kıdem tazminatı vadelere bölünerek çek veya senet ile belirlenecek  vade tarihinde de ödenebilir.

 

[1] Yargıtay 9. HD. 11.12.2003 tarih ve  E:2003/09665-K:2003/20595 sayılı kararları.

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji