Şirket Kuruluş Aşamaları

SIRKET KURULUS ASAMALARI Mehmet AKDEMIR
SIRKET KURULUS ASAMALARI Mehmet AKDEMIR
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

ŞİRKET KURULUŞ AŞAMALARI

1- ESAS SÖZLEŞME VE NOTER AŞAMASI

İlk önce Ortak veya Ortaklar ile birlikte isim için TOBB Unvan sorgulama sayfasından uygun isim belirlenir. Ardından Ortaklar arasında Esas Sözleşme hazırlanır. İşyeri Kira ise Kira Kontratı mülk ise tapu, İşyerinin adresini gösterir Numarataj belediyeden alınır, Şirketin Sermayesi belirlendikten sonra Ortak veya Ortakların varsa hisse ve payları belirlenir.
MERSİS sistemine internetten giriş yapılır, http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ MERSİS sistemi üzerinde esas sözleşme girişi yapılarak, MERSİS takip numarası ve Potansiyel Vergi numarası alınır. Esas Sözleşme MERSİS takip numarası ve Potansiyel Vergi numarası ile notere gidilerek Esas Sözleşme tasdik ettirilir. İmzaya yetkili kişiler için şirket unvanı altında imza beyannamesi ”tescil talepnamesi” noterde çıkarılır. Tescil talepnamesi için notere; MERSİS takip numarası, Esas Sözleşme ve İmzaya Yetkili Kişilerin kimliklerinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Kimliklerin noter onay zorunluluğu yoktur. Kuruluş işlemleri için (varsa) danışmana vekaletname çıkarılır. Noterde Ana sözleşme için 1 asıl 3 veya 4 tane de fotokopi yaptırılır, 2 Adet Tescil talepnamesi, 1’er adet İmza beyannamesi ve istenildiği takdirde 1’er adette Kimlik sureti çıkartılır.

2-BANKA İŞLEMLERİ VE SERMAYE BLOKAJI KOYMA

Noterden tasdikli evrakları aldıktan sonra Bankaya Sermaye Blokajı için; 1 Adet Noter Onaylı Ana Sözleşme 1 Adet Onaylı Tescil Talepnamesi, Ortak veya Ortakların İmza beyannamesi ve Kimlik Fotokopileri ile gidilir. Sermaye blokajı için potansiyel vergi numarası ve esas sözleşme ile banka şubesine gidilip, KOBİ Müşteri Yetkilisi (KOBİ MY) ile görüşülür. Blokaj tutarı nakdi sermayenin en az ¼’ü kadardır. Dekont ve blokaj mektubu alınır. Birer kopyası Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne verilmek üzere saklanır

3-TİCARET SANAYİ ODASI VE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ
Ticaret Odası ve sicil işlemleri için gerekli evraklar eksiksiz bir şekilde hazırlanır.
1. “2 adet” hükmi şahıs beyannamesi – MATBU
2. “2 adet” dilekçe – MATBU (Ticaret sicili müdürlüğüne, Ticaret ve sanayi odası başkanlığına)
3. “2 adet” taahhütname – MATBU
4. “2 adet” Sm / Smm / Ymm Belgesi – MATBU (Mersiste mevcut)
5. “2 adet” şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu – MATBU (Mersiste mevcut)
6. “2 adet” işyeri ile ilgili bilgiler formu – MATBU (Mersiste mevcut)
7. “2 adet” Şirket Kuruluş bildirim formu ve taahhütname (SGK bildirim formu) MATBU
8. Kurucular beyan formu MATBU
*İlk 8 evrak http://sutso.org.tr sitesinde ticaret sicili birimi sayfasından alınabilir
9. Ana sözleşme 1 asıl, 4 fotokopi
10. Kurucuların ikişer adet kimlik fotokopisi
11. Şirket müdürünün şirket ünvanı altında imza beyannamesi-(tescil talepnamesi)1 asıl 1 fotokopi
12. Ortakların imza beyannamesi,bir asıl bir fotokopi
13. Sermayenin ¼’nün bankada bloke edildiğine dair yazı ve dekont
14. Rekabet kurumu payının ödendiğine dair makbuz(Halkbank-onbinde dört)
15. İlan bedelinin bankalara yatırıldığını gösteren makbuz
16. Ticaret odasına kayıt ücreti (kredi kartı geçerli) (tüm ödemeler oda içinde yapılabilir)
17. Şirket kurucusu kamu kurumu ise bağlı olduğu bakanlığın izin yazısı
18. Özel statülü (banka, döviz, sigorta, fuar, leasing, Factoring, menkul aracılık vs.) şirketlerin izin belgesi-ilgili bakanlıktan izin yazısı
19. Kira sözleşmesi örneği, tapu fotokopisi veya yer tahsis belgesi
20. Şirketle serbest muhasebeci/mali müşavir arasında yapılan sözleşmeden bir suret.
21. Yabancı uyruklu ortak var ise pasaportunun noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi ile vergi numarası
22. Kurucular arasında şirket var ise iştirak kararı, noter onaylı bir suret ve bir adet fotokopi.İmza sirküleri fotokopisi.
Dışarıdan müdür ataması varsa ortaklar için istenen evrakların aynısı gerekir.Ayrıca görevi kabul ettiğine dair yazılı beyanı/dilekçesi. Şirket ortaklarından en az biri müdür olmadan dışarıdan müdür atanamaz.
Tüm bu evrakları hazırlayıp artık odaya tescil işlemleri için gidebiliriz.

Rekabet Kurumu Harcı herhangi bir banka şubesine veya Ticaret Odası/Sicil Müdürlüğünde yatırılır.
Harç tutarı sermayenin on binde 4’üdür, Dekont alınır, Bir adet kopyası saklanır. Daha sonra odaya kaydiye harcı, Kimlik, Levha, Gazete harçları ayrıca yatırılır. Burada ki işlemlerimizi de bitirdikten sonra Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküsü için Ana Sözleşmece onaylı sureti ile birlikte 3 Adet Oda onaylı sözleşme alınır. Banka Blokajının çözümü için yazı alınır.
4-NOTER İŞLMELERİ
Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden Defterlerin Tescil Edilebileceğine Dair Belge olan Sicil Tasdiknamesi alınır. Bu belgelerle notere gitmeden önce Kırtasiyeden yasal defterler alınır. Bilanço Esası takımı defterler hazırlanır. –Yevmiye-Defter-i Kebir-Envanter, Ortaklar Pay, Genel Kurul Sonuç ve Müzekkere Defteri vs. numaralandırılır, hazırlanır, Defterler tasdik ettirilir. Noterde Defter tasdik işlemleri bitti ise vakit kaybetmeden;
Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden Tescil Edildiğine Dair Belge ve Esas Sözleşme ile birlikte notere gidilir. Şirketin İmza Sirküleri çıkarılır. Banka Blokaj çözümü için; İmza Sirkülü Ana Sözleşme, İmza Sirküsü, Ticaret Odası Blokajın çözümü yazısı ve Kimlik fotokopileri ile bankaya gönderilir.
5-MALİYE-VERGİ DAİRESİNE BAŞVURU İŞLEMLERİ
Mükellefiyet Açılışı için Vergi Dairesine gerekli evraklar ile müracaatta bulunulur. Müracaat aşamasında aşağıdaki belgeler Vergi Dairesine ibraz edilmektedir:
İşe Başlama Bildirimi Formu,
Şirket İmza Sirküleri,
Ticaret Sicil Tasdiknamesi,
İmzaya Yetkililerin/Ortakların kimlik nüfus cüzdanları,
Şirket merkezine ait tapu belgesi veya kira kontratı,
Oda Onaylı Esas Sözleşme,
Odayı Kayıt Sureti
Mali Müşavir Sözleşmesi
Ve
Şirket adına e-tebligat formu. Bu form İşe başlama evrakları ile birlikte verilir ancak bu form için ayrı evrak kayıt ve numara almak gerekmektedir.

6-SGK- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İŞLEMLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK’ ya dosya açılış için aşağıdaki belgelerle müracaatta bulunulur:
1- İşyeri bildirgesi
2- Ticaret Sicili Gazetesi (eğer henüz Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmadıysa Esas Sözleşme ve tescil edildiğine dair belge)
3- İmza sirküleri
4- Vergi levhası
5- İhale konusu olan işlerde, iş sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösteren idarenin yazısı
6-İnşaat işyerlerinde; yapı ruhsat fotokopisi, varsa arsa sahibi ve müteahhit firmalar arasındaki inşaat yapım sözleşmesi ile birlikte İşyeri Bildirgesi verilir. İnternet üzerinden başvuru yapılıp evraklar 7 gün sonra da SGK’ya sunulabilir.
SGK e-bildirge hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu ve e-bildirge sözleşmesi ile birlikte SGK e-bildirge şifresi de ayrıca alınmalı ona göre Personel işe girişleri yapılmalıdır.
En son MERSİS Sistemi üzerinden kurmuş olduğum bir şirketin, Genel hatlarıyla Kuruluş aşamalarını sizlerle paylaşmak için kaleme aldım, herkese

Kolaylıklar dilerim
SMMM
Mehmet AKDEMİR
ŞANLIURFA

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji