Serbest Meslek Kazancinin Tespitinde indirilebilinecek Giderler

SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

SERBEST MESLEK KAZANCINI TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER

1) Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame edilmesi için ödenen genel giderler (kira giderlerinin
tamamı, ısıtma ve aydınlatma giderlerinin yarısı ve işyeri mülkiyeti kendine ait olanların kira
yerine amortismanı)
2) Çalışanların iaşe, ibate giderleri, tedavi ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı giderleri
3) Mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve konaklama giderleri
4) Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar için Vergi Usul
kanuna göre ayrılan amortismanlar
5) Kiralanan veya envantere dahil olan ve işlerde kullanılan taşıtların giderleri.
6) Mesleki yayınlar için ödenen bedeller.
7) Mesleki faaliyetin ifası için ödenen mal ve hizmet alımları.
8) Serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidatları
ile mesleki teşekküllere ödenen aidatlar
9) Kazancın elde edilmesi için ödenen meslek,ilan ve reklam vergileri ile iş yerleriyle ilgili ayni
vergi,resim ve harçlar.
10) Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve mukavelenameye göre ödenen tazminatlar. Her
türlü para cezaları ve vergi cezalan ile serbest meslek erbabının suçlarından doğan
tazminatlar gider olarak indirilemez.

Saygılarımla
S.M.Mali Müşavir Stajyeri
Fatma ACAR

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji