İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajı Kapsamına Alındı

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajı Kapsamına Alındı Ve Uygulama 01.01.2019 Tarihi İtibariyle Başladı…

Vergi Usul Kanununda 2016 yılında 6745 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle
Cumhurbaşkanına, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına, ödeme yapan veya
ödemeye aracılık edenlerin vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunluluğu
bulunup bulunmamasına, ödemenin konusunun mal veya hizmet alım satımı olup
olmamasına, elektronik ortamda gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesine, ödeme yapılanın bu tutarı vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapıp yapmamasına bakılmaksızın, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanlara vergi kesintisi yaptırma konusunda yetki verilmiştir.
Bu yetki kapsamında, internet üzerinden gerçekleştirilen bir takım işlemler açısından kayıtlı
ekonomiye geçişi hızlandırmak ve internet üzerinden gerçekleşen reklam hizmeti verilmesi
işlemleriyle ilgili vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla, 19/12/2018 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, internet ortamında verilen reklam hizmetleri gelir/kurumlar vergisi stopajı kapsamına alındı.
Stopaj yapacaklar belirlendi.
476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ve Kurumlar
Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkralarında sayılan kişi ve kurumlara internet
ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alındı.
Dolayısıyla, anılan maddelerde sayılan kamu idare ve kuruluşları, iktisadî kamu kuruluşları,
sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, ziraî kazançlarını bilânço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilere, internet ortamında reklam hizmeti almaları halinde bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verene ve hizmetin verilmesine aracılık edenlere yapacakları ödemeler üzerinden stopaj yapma zorunluluğu getirilmiş oldu. Bu sayılanların dışında kalan kişi veya kurumların Karar kapsamında stopaj yapma yükümlülükleri bulunmamaktadır.
Ödeme yapılan kişinin mükellef olmaması durumunda dahi stopaj yapılacak.
Karara göre, internet ortamında reklam hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam
hizmeti verilmesine aracılık edenlere bu hizmetlere ilişkin olarak yapılacak ödemelerden,
kendisine ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın vergi kesintisi
yapılacaktır.
Stopaj oranları da belirlendi.
Kararla, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 2009/14592 sayılı BKK’da yapılan değişiklikle stopaj oranı %15 olarak belirlendi.
Dolayısıyla tam veya dar mükellef gerçek kişiler ile mükellef olup olmadığına bakılmaksızın
hizmeti veren veya hizmete aracılık edenlere yapılacak internet reklamı bedeli ödemelerinden %15 oranında gelir vergisi stopajı yapılacak.
Aynı şekilde, Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan dar mükellefiyete
tabi kurumların vergi kesintisine tabi kazanç ve iratlarından yapılacak vergi kesintisi oranları
hakkındaki 2009/14593 sayılı BKK’da yapılan değişiklikle de internet ortamında reklam
hizmeti veren veya bu hizmetin verilmesine aracılık eden dar mükellef kurumlara bu
hizmetlerine ilişkin olarak yapılan ödemeler üzerinden yapılacak stopaj oranı %15 olarak
belirlenmiştir.
Karar ile ayrıca tam mükellef kurumlara yapılan ödemelerden yapılacak kurumlar vergisi
stopajı oranı da belirlenmiş olup Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesine ilişkin
2009/14594 sayılı BKK’da yapılan değişlikle oran %0 olarak belirlenmiştir.
Dolayısıyla, internet ortamında reklam hizmetini verenlerin veya bu hizmete aracılık
edenlerin tam mükellef kurum (kanuni veya iş merkezleri Türkiye’de bulunanlar) olmaları
halinde, bunlara yapılacak ödemeler üzerinden %0 oranında stopaj yapılacaktır. Hizmete
aracılık edenin tam mükellef kurum olması fakat hizmeti verenlerin dar mükellef olması ve
ödemenin de hizmete aracılık eden aracılığıyla yapılması halinde, hizmete aracılık edene
yapılan ödemeler üzerinden ödemeyi yapanlarca %0; hizmete aracılık eden tarafından hizmeti veren dar mükellefe yapılan ödeme üzerinden de hizmete aracılık edenlerce %15 oranında stopaj yapılacaktır.

Reklam Hizmetleri Muhasebe Kaydı;

Facebook vb.Firmaların Faturalarının Muhasebeleştirilmesi;

Fatura Toplamı(Net) : 1.000,00-TL

Brüt Tutar               : 1.000/0,85=1.176,47-TL

Kdv 1-2 (%18)        :1.176,47*%18=211,70-TL

Muhtasar (%15)      :1.176,47*%15=176,47-TL

760-Reklam Giderleri1.176,47
191-İndirilecek Kdv(%18)211,7
360-Sorumlu Sıfatıyla Ödenen Kdv(%18)211,70
360-Sorumlu Sıfatıyla Ödenen Muhtasar (%15)176,47
320-Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmasına
Tabi Olmayan Ülkelerdeki Şirketler
1.000,00

Kaynak;19.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı kararı..

ÇİFTE VERGİLEMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI

Saygılarımla;

Mali Müşavir

Nihal Bilada

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Paylaş
Önceki İçerikHasılat esaslı vergilendirme usulü uygulanacak sektör ve vergi oranı hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 38 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
Sonraki İçerik08.02.2019 Tarihli İş İlanları
Mali Müşavir Nihal Bilada ,aslen Nevşehir’li olup 1993 yılı İstanbul doğumludur.Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 3,64 diploma notu ile “Yüksek Onur Öğrencisi” olarak 2014 yılında lisans seviyesinde mezun olmuştur. 2015 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staja giriş sınavında göstermiş olduğu başarı ile mesleğe ilk adımını atmıştır. 2017 yılında T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarı göstererek az tehlikeli işyerlerinde “İş sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerini Yürütümüne ilişkin İşveren Veya Işveren Vekili Eğitimi”ni tamamlayarak yetki belgesini almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen “Hukuki Ve Mali Yönleriyle Konkordato Eğitimi Programı’nı”tamamlayarak şirketlerin ekonomik olarak inişe geçtiği dönemlerde sürecin yönetilmesiyle ilgili mevzuat ve uygulama bilgilerine sahip olduğuna dair sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Hedefi , mali müşavirlik ofisi faaliyetinde bulunmak olduğundan dolayı sadece muhasebe & danışmanlık ofislerinde çalışarak deneyim kazanmış ve üstün gayretiyle stajını tamamlamıştır. 2018 yılında girmiş olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yeterlilik sınavında göstermiş olduğu başarı ile “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir”unvanı ve “En Genç Mali Müşavir”ödülünü almaya hak kazanmıştır. 2018 yılından itibaren aktif olarak Ataşehir,İstanbul’da Mali Müşavirlik faaliyetini sürdürmektedir.Yine 2018 yılından itibaren Türkiye’nin en büyük muhasebe grubu olan , Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun platformlarında moderatör olarak görevlerini sürdürmekte ve www.muhasebebilenler.com sitesinde editörlük ve yazarlık yapmakta olup güncel mevzuat,uygulamalar ve ticari konularla ilgili makaleleri yayınlanmaktadır. 2019 yılında KGK sınavlarında göstermiş olduğu başarı ve akabinde denetçi yardımcısı olarak tamamladığı iki yıllık staj süreci sonunda 2022 yılında Bağımsız Denetçi ünvanını almaya hak kazanmıştır. KDV iadesi konusunda uzmanlaşmak adına çalışmalarını sürdürmekte ve Kdv İadesi eğitimlerinde eğitmen olarak yer almaktadır.Mesleki konular ve uygulamalar ile ilgili online eğitimler düzenlemektedir. Yeni çıkan muhasebe uygulamaları,teknolojik gelişmeler ve mevzuatla ilgili olarak ilgili kamu kurumları yetkilileri ile direkt iletişimde olup sürecin yönetilmesi adına düzenlenen toplantılarda yer almakta ve bu bilgileri meslektaşları,çalışanları ve müşterilerine aktarmaktadır. Hayat felsefesini anlatan söz ”Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler,Başarısızlığın bedelini bir ömür öderler.(Mümin Sekman)”Makalelerine ve eğitim videolarına aşağıdaki bağlantı adreslerinden ulaşabilirsiniz.Muhasebe Bilenler Topluluğu Moderatörü Mali Müşavir Nihal BİLADA | Muhasebe Bilenler Topluluğunihal bilada - YouTube **E-Posta??nihal@biladamusavirlik.com**Facebook Profil?? Bilada Mali Müşavirlik** Facebook Sayfa??Bilada Mali Müşavirlik** İnstagram??@biladamalimusavirlik** Twitter??@bledanihal** Linkedin??Nihal Bilada