İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajı Kapsamına Alındı

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajı Kapsamına Alındı Ve Uygulama 01.01.2019 Tarihi İtibariyle Başladı…

Vergi Usul Kanununda 2016 yılında 6745 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle
Cumhurbaşkanına, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına, ödeme yapan veya
ödemeye aracılık edenlerin vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunluluğu
bulunup bulunmamasına, ödemenin konusunun mal veya hizmet alım satımı olup
olmamasına, elektronik ortamda gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesine, ödeme yapılanın bu tutarı vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapıp yapmamasına bakılmaksızın, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanlara vergi kesintisi yaptırma konusunda yetki verilmiştir.
Bu yetki kapsamında, internet üzerinden gerçekleştirilen bir takım işlemler açısından kayıtlı
ekonomiye geçişi hızlandırmak ve internet üzerinden gerçekleşen reklam hizmeti verilmesi
işlemleriyle ilgili vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla, 19/12/2018 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, internet ortamında verilen reklam hizmetleri gelir/kurumlar vergisi stopajı kapsamına alındı.
Stopaj yapacaklar belirlendi.
476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ve Kurumlar
Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkralarında sayılan kişi ve kurumlara internet
ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alındı.
Dolayısıyla, anılan maddelerde sayılan kamu idare ve kuruluşları, iktisadî kamu kuruluşları,
sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, ziraî kazançlarını bilânço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilere, internet ortamında reklam hizmeti almaları halinde bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verene ve hizmetin verilmesine aracılık edenlere yapacakları ödemeler üzerinden stopaj yapma zorunluluğu getirilmiş oldu. Bu sayılanların dışında kalan kişi veya kurumların Karar kapsamında stopaj yapma yükümlülükleri bulunmamaktadır.
Ödeme yapılan kişinin mükellef olmaması durumunda dahi stopaj yapılacak.
Karara göre, internet ortamında reklam hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam
hizmeti verilmesine aracılık edenlere bu hizmetlere ilişkin olarak yapılacak ödemelerden,
kendisine ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın vergi kesintisi
yapılacaktır.
Stopaj oranları da belirlendi.
Kararla, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 2009/14592 sayılı BKK’da yapılan değişiklikle stopaj oranı %15 olarak belirlendi.
Dolayısıyla tam veya dar mükellef gerçek kişiler ile mükellef olup olmadığına bakılmaksızın
hizmeti veren veya hizmete aracılık edenlere yapılacak internet reklamı bedeli ödemelerinden %15 oranında gelir vergisi stopajı yapılacak.
Aynı şekilde, Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan dar mükellefiyete
tabi kurumların vergi kesintisine tabi kazanç ve iratlarından yapılacak vergi kesintisi oranları
hakkındaki 2009/14593 sayılı BKK’da yapılan değişiklikle de internet ortamında reklam
hizmeti veren veya bu hizmetin verilmesine aracılık eden dar mükellef kurumlara bu
hizmetlerine ilişkin olarak yapılan ödemeler üzerinden yapılacak stopaj oranı %15 olarak
belirlenmiştir.
Karar ile ayrıca tam mükellef kurumlara yapılan ödemelerden yapılacak kurumlar vergisi
stopajı oranı da belirlenmiş olup Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesine ilişkin
2009/14594 sayılı BKK’da yapılan değişlikle oran %0 olarak belirlenmiştir.
Dolayısıyla, internet ortamında reklam hizmetini verenlerin veya bu hizmete aracılık
edenlerin tam mükellef kurum (kanuni veya iş merkezleri Türkiye’de bulunanlar) olmaları
halinde, bunlara yapılacak ödemeler üzerinden %0 oranında stopaj yapılacaktır. Hizmete
aracılık edenin tam mükellef kurum olması fakat hizmeti verenlerin dar mükellef olması ve
ödemenin de hizmete aracılık eden aracılığıyla yapılması halinde, hizmete aracılık edene
yapılan ödemeler üzerinden ödemeyi yapanlarca %0; hizmete aracılık eden tarafından hizmeti veren dar mükellefe yapılan ödeme üzerinden de hizmete aracılık edenlerce %15 oranında stopaj yapılacaktır.

Reklam Hizmetleri Muhasebe Kaydı;

Facebook vb.Firmaların Faturalarının Muhasebeleştirilmesi;

Fatura Toplamı(Net) : 1.000,00-TL

Brüt Tutar               : 1.000/0,85=1.176,47-TL

Kdv 1-2 (%18)        :1.176,47*%18=211,70-TL

Muhtasar (%15)      :1.176,47*%15=176,47-TL

760-Reklam Giderleri 1.176,47
191-İndirilecek Kdv(%18) 211,7
360-Sorumlu Sıfatıyla Ödenen Kdv(%18) 211,70
360-Sorumlu Sıfatıyla Ödenen Muhtasar (%15) 176,47
320-Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmasına
Tabi Olmayan Ülkelerdeki Şirketler
1.000,00

Kaynak;19.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı kararı..

ÇİFTE VERGİLEMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI

Saygılarımla;

Mali Müşavir

Nihal Bilada