MUHASEBE MANİPÜLASYONU

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

MUHASEBE  MANİPÜLASYONU

Muhasebe Bilenler Topluluğunda bulunan meslektaşlarıma bu makalemde muhasebede manipülasyonun ne olduğunu ,amaçlarını ve yöntemlerini  kısaca anlatmaya çalışacağım.

Firmaların tarafından yapılan manipülasyonlar genel olarak sınıflandırıldığında iki şekilde ortaya çıkar.Bunlar;

Bilanço maskelemesi ve  makyajlaması’dır.

Bilanço maskelemesi; firmaların mevcut finansal tabloların olduğundan daha kötü gösterilmesi olarak tarif edilirken temelde iki nedenle maskeleme yapılır. Bunlardan birincisi ortaklara daha az kar dağıtma isteği iken diğeri ise daha az vergi ödeme isteğidir.

Bilanço makyajlaması ise ;firmaların mevcut finansal tablolarının olduğundan daha iyi gösterilmesi olarak tarif edilirken bu işlem ise  iki ayrı  nedenle yapılır. Bunlardan birincisi, daha fazla kredi temin etme isteği iken diğeri ise piyasadaki firma değerinin maksimize etme isteğidir. Özellikle halka açık firmalarda bu istek daha ön planda tutulmaktadır.

MUHASEBE MANİPÜLASYONLARIN AMAÇLARI

Muhasebe Manipülasyonunun Amaçları ;

  • İşletmenin hisse senedi fiyatlarını ve risklerin etkilemek
  • Finansal koşulların sağlanması için borç sözleşmelerini ele almak
  • Yatırımcıların işletmeye olan algılarını etkilemek
  • İşletmenin gelecek performansı için piyasaya pozitif bir imaj vermek
  • Özellikle hukuki ya da politik işlemlerden ortaya çıkabilecek risklerden uzak durmak
  • Yöneticilerin sahip olduğu ücretlerin manipüle edilmesi

MUHASEBE MANİPÜLASYONU YÖNTEMLERİ

1-Muhasebe İlke Ve Standartlarına Aykırı Manipülasyonlar

-Finansal Hile

2- Muhasebe İlke Ve Standartlarına  Uygun  Manipülasyonlar

Yöntemler ikiye ayrılır;

1-GETİRİ:Hisse Başına Kar

*Kar Yönetimi(geniş anlamda)

-Kar Yönetimi

-Karın İstikrarlı Hale Getirilmesi

-Agresif Muhasebe

-Büyük Temizlik Muhasebesi

2-Yapısal  Risk(Borç / özsermaye Oranı)

-Yaratıcı Muhasebe.

Agresif Muhasebe: İstenilen amaçlara ulaşmayı sağlayacak muhasebe ilkelerinin bilinçli biçimde seçilmesi ve uygulanmasıdır.

 Kar Yönetimi: Gerçekleşen  karın,  firma ilgilileri  tarafından  daha  önceden belirlenmiş  ya  da  tahmin  edilmiş  olduğu  noktaya  doğru saptırılarak  manipüle  edilmesidir.  Finansal  raporlama prosedürlerine müdahale edilmesiyle gerçekleşebilir.

Karın İstikrarlı Hale Getirilmesi: Normal kar serilerindeki dalgalanmaları genellikle iyi yıllardaki karları kötü yıllara aktararak engellemeyi amaçlayan özel bir kar yönetim türüdür.

Hile: Mali  tablolara  yansıyan  tutarların  ve  dipnotların,  ilgilileri yanıltacak biçimde yanlış yansıtılması durumudur.

Yaratıcı Muhasebe: Muhasebe ilkelerinin agresif biçimde uygulanması ve kar yönetimi veya karın istikrarlı hale getirilmesi için atılan tüm adımlar dahil olmak üzere muhasebe

manipülasyonunun tüm aşamalarıdır.

BİR İŞLETMENİN MUHASEBE KAYITLARINDA MANİPÜLASYON UYGULAMASI

Örnek:1) İşletme  01.08.2017  tarihinde  ödediği iki yıllık kira  bedeli olan  200.000  TL’ye ilişkin, kira bedelinin ödenmesiyle birlikte aşağıdaki yevmiye kaydını yapmıştır.

01.08.2017 Kira Bedeli muhasebe kaydı;

GELECEK AYLARA  AİT GİDERLER   200.000 TL
 İNDİRİLECEK KDV      36.000  TL
                                                 KASA  236.000 TL

İşletme, karlılığının düşük olduğunu düşünerek ve kârlılığını arttırıp, zararı esasen olduğundan daha  düşük  göstermek  amacıyla  yukarıda  gösterilen  yöntemi  kullanmıştır.Eğer aşağıdaki kayıtın yapılmaması durumunda  işletmenin 2017  yılına ait  kira giderleri kaydedilmemiş  olacağından; kar gerçek  olduğundan daha  fazla  ya da  zarar gerçek olduğundan  daha az görünecektir.Bu durumun işletmeye yansıması ise; dönen varlıklar toplam tutarının gerçek olması gerekenden 41.665 TL fazla bir tutar oluşturması olacaktır.

Kaydın Dönemsellik İlkesine Göre Düzeltilmesi;

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ41.665 TL
                          GELECEK AYLARA  AİT GİDERLER41.665 TL

 

Örnek:2) İşletme 01.08.2017 tarihinde 2 yıl süreyle kiralanmış olan binada, 100.000 TL değerinde asansör mekanizması kurdurmuştur.

Asansörün Yaptırılması muhasebe kaydı;

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ100.000 TL
İNDİRİLECEK KDV18.000 TL
                                             SATICILAR  118.000  TL

2 yıl süre için kiralanmak suretiyle edinilmiş binaya yapılan değer arttırıcı yatırımın  ÖZEL MALİYETLER  hesabı  aracılığıyla  takip  edilmesi  gerekmektedir.  ÖZEL  MALİYETLER hesabına  yansıtılan  meblağın  kira  süresince  gider  olarak  yazılmak  suretiyle  amorti  edilmesi  mümkün  olacaktır.

Düzeltme kaydı;

ÖZEL MALİYETLER100.000 TL
                                       GENEL YÖNETİM GİDERLERİ100.000 TL

Yani muhasebe manipülasyonu günümüzde oldukça büyük ve önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır ve söz konusu muhasebe manipülasyonlarıyla yapılan hileler işletme ilgililerinin yanlış kararlar almalarına neden olabilmektedir. Bu yüzden ülkemizin ekonomisini olumsuz etkileyen bu durum; muhasebe mesleğinin de dışarıdan bakıldığında  güvenini de sarsmaktadır.Muhasebe de yapılan hata ve manipülasyonların mümkün olan en düşük düzeye indirilmesi ile finansal tablolarda sunulan bilgilerin açık, doğru, anlaşılır ve güvenilir olması gerekir.

Saygılarımla;

HİLAL BİLADA

 

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji