Ücretsiz İzin Desteği – İssizlik Sigortasi Kanunun Gecici 24.Md Kapsaminda Yapilacak Nakdi Ücret Destegi Uygulamasina İliskin Usul ve Esaslar

nakdi ücret destegi
nakdi ücret destegi

4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 24 ÜNCÜ
MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ
UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Nam-ı Diğer Ücretsiz İzin.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik
Sigortası Kanununun geçici 24 üncü maddesi kapsamında yapılacak nakdi ücret
desteğine ilişkin ödeme usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, 4447 sayılı Kanun kapsamında olan
sigortalılardan;
a) 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından
22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz
izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçileri,
b) 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında
iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden
yararlanamayan işçileri,
kapsamaktadır.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında;
a) Bakan: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanını,
b) Bakanlık: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını,
c) Fon: İşsizlik Sigortası Fonunu,
ç) İŞKUR: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,
d) Nakdi Ücret Desteği: 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi
kapsamındaki kişilere İŞKUR tarafından yapılacak ödemeyi,
e) Ödeme Kanalları: IBAN’a havale veya EFT, Posta Çek Hesabı, PTT şube veya
konutta ödemeyi,
f) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru Esasları, Hak Kazanma Şartları
Başvuru esasları

MADDE 5- (1) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki ücretsiz
izne ayrılan işçiler bakımından;
a) Nakdi ücret desteğinden yararlanılabilmesi için ücretsiz izne ayrılan işçilere
ilişkin aylık bildirimler, “https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden
ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar işverenlerce yapılır. Bu şekilde
bildirimi yapılan işçiler için ilgili aya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde/Muhtasar ve
Prim Hizmet Beyannamelerinde eksik gün nedeninin, “28-Pandemi Ücretsiz İzin” olarak
seçilmesi gerekmektedir. 5510 sayılı Kanunun Ek-9 uncu maddesi kapsamında ev
hizmetlerinde ay içerisinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıranlar ise bu durum
değişikliğini, ücretsiz iznin verildiği ayın sonuna kadar aynı eksik gün koduyla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkezlerine bildirirler.

b) 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında verilen ücretsiz izin
bilgilerine ilişkin işverenler tarafından yapılan başvuru ve güncelleme işlemleri, ücretsiz
iznin uygulandığı ayı takip eden ayın sonuna kadar SGK’ya bildirilir. Ancak bu şekilde uygulamanın yürürlükte olduğu sürenin tamamlanmasından sonra izleyen ay sonuna
kadar yapılan ve hak doğurucu nitelikteki başvurular en fazla bir önceki ay için yapılır.

c) Kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar için Aylık Prim ve Hizmet
Belgelerinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde bildirilmiş olan “18-KısaÇalışma Ödeneği” gerekçesinin ikinci fıkradaki süreler içerisinde “28-Pandemi Ücretsiz İzin” olarak güncellenmesi ve işverenler tarafından birinci fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde ücretsiz izin başvurusunda bulunulması gerekir. Ayrıca 17/4/2020
tarihinden sonra ücretsiz izne ayrılmasına rağmen, Aylık Prim ve Hizmet
Belgelerinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde “28-Pandemi Ücretsiz İzin”
eksik gün nedeni yerine yanlışlıkla başka bir koddan bildirim yapanların, eksik gün
kodunun değiştirilmesi için SGK’nın ilgili il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine
başvurmaları gerekir.

ç) İşveren, Nakdi Ücret Desteğinin uygulama süresi kapsamında, ilgili ayda işçinin
ücretsiz izne ayrıldığı gün sayısını, işçinin TC Kimlik Numarasını, işçinin IBAN numarasını
ve cep telefonu bilgilerini SGK başvuru ekranı üzerinden bildirir.
(2) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler bakımından;

a) 15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği
başvurusuna rağmen bu ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin nakdi ücret desteği
ödemeleri, ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmaksızın İŞKUR tarafından re’sen gerçekleştirilir.

b) 15/03/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında
iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmayan işsizlerinnakdi ücret desteği ödemeleri, “https://esube.iskur.gov.tr/” internet adresinden veya e-Devletten işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmaları üzerine İŞKUR tarafından gerçekleştirilir.

Hak
kazanma şartları
MADDE 6- (1) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki işçiler;
a) 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857
sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,
b) Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,
ç) SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu
belge türlerinden bildirilmiş olmak,
koşullarını birlikte taşımaları ve işverenleri tarafından 5 inci maddenin birinci
fıkrası kapsamında gerekli bildirimin yapılması halinde, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğinehak kazanır.
(2) İşverenleri tarafından kısa çalışma başvurusunda bulunulan ve başvurunun
kabul edilmesine karşın gerekli prim şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar, birinci fıkradaki koşulları taşımaları ve işverenleri tarafından ilgili dönem için eksik gün gerekçelerinin 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında verilen ücretsiz izin olarak güncellenmesi halinde, ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır.

(3) 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında
iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik
ödeneğinden yararlanamayan işçiler, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamaları kaydıyla, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, işsiz kaldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır.

(İşsizlik ödeneğine hak kazanmanın şartları (1)  Madde 51 – Bu Kanun uyarınca sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri aşağıda belirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona erenler, Kuruma süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri ve bu Kanunda yer alan prim ödeme koşullarını sağlamış olmaları kaydıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar. )
(4) 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi
doğrultusunda daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik
ödeneği tekrar başlatılanlar, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, ödemenin bittiği tarihten itibaren nakdi ücret desteğine hak kazanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödemeye İlişkin İşlemler
Ödeme süresi ve ödeme tutarı
MADDE 7- (1) Nakdi ücret desteğinin süresi, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrılanlar için, 17/4/2020-17/7/2020 tarihleri arasında ücretsiz izinli olunan süreleri kapsar. Cumhurbaşkanı tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin uzatılması halinde, nakdi ücret desteği de aynı süre için uzatılacaktır.

(2) 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında
iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik
ödeneğinden yararlanamayan işçiler için nakdi ücret desteğinin süresi, 17/4/2020-
17/7/2020 tarihleri arasında işsiz olarak geçen süreleri kapsar. Cumhurbaşkanı
tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih
yapılamayacak sürenin uzatılması halinde, nakdi ücret desteği de aynı süre için
uzatılacaktır

(3) Nakdi ücret desteğini hak eden her bir kişi için yapılacak ödeme, 39,24 Türk Lirası olarak belirlenen bir günlük tutardan damga vergisi düşüldükten sonra hesaplanan tutar ile ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu elde edilen utara tekabül eder.

(4) Hesaplanan ödeme tutarından damga vergisi hariç herhangi bir kesinti
yapılamaz.

(5) Nakdi ücret desteği, bir ay içerisinde en çok 30 gün olmak üzere ödeme
kanalları yoluyla işçinin kendisine ödenir.

(6) Birden fazla işyerinde çalışırken, bu işyerlerinden 4857 sayılı Kanunun geçici
10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrılanlar adına işverenler tarafından
bildirilen prim ödeme gün sayıları toplanır. Bu kişiler adına 30 günden eksik kalan gün sayısı kadar nakdi ücret desteği ödenir. İlgili ayda toplamda 30 gün ve üzeri prim bildirimi yapılması durumunda, bu kişiler nakdi ücret desteğine hak kazanamaz.

Genel sağlık sigortası primi ödemeleri
MADDE 8- (1) Nakdi ücret desteğinden yararlananlardan, 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, aynı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendikapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır.

Bu madde kapsamında SGK tarafından tescili yapılan kişilere ait genel sağlık sigortası primleri, İŞKUR tarafından SGK’ya aktarılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hak düşürücü sebepler ve yaptırımlar

MADDE 9- (1) Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin
fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanır.
(2) Nakdi ücret desteğinden yararlanılan dönemde, aynı veya başka bir işyerinde
işe başlanması ve/veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı
alınmaya başlanması halinde nakdi ücret desteği kesilir.
(3) Fazla ve yersiz ödemeye sebep işverenlerden, ödenen nakdi ücret desteği,
ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.
(4) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılacak düzeltme ve
güncelleme bildirimleri nedeniyle oluşan fazla ve yersiz ödemeler, işçinin takip eden ay için yapılacak nakdi ücret desteği ödemesinden mahsup edilir. 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında fesih işleminin yapılamayacağı dönemi izleyen ayın sonuna kadar mahsuba yeter veya hiç nakdi ücret desteği alamayacak kişi bakımından ortaya çıkan fazla ve yersiz ödemeler, işverenden genel hükümlere göre İŞKUR tarafından tahsil edilir.
İşbirliği ve koordinasyon
MADDE 10- (1) Nakdi ücret desteğine ilişkin iş ve işlemler SGK ve İŞKUR işbirliği
ve koordinasyonu ile yürütülür.
(2) SGK, nakdi ücret desteği kapsamında işverenler tarafından yapılan beyana
bağlı bilgileri aylık olarak bildirilen ücretsiz iznin yapıldığı ayı takip eden ayın
5’ine kadar İŞKUR’a bildirir. İŞKUR, bu verileri esas alarak nakdi ücret desteklerini her ayın 8’inde ödemeye başlar. Belirlenen günlerin hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü işlemler gerçekleştirilir.
Söz konusu günlerde değişiklik yapmaya Bakan yetkilidir.
(3) SGK, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü madde ve bu usul ve esaslar
kapsamında yapılması gerekli kontrolleri; Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri/Muhtasar ve
Prim Hizmet Beyannameleri, işten ayrılış ve işe başlama bildirgeleri üzerinden ilgili ayı
izleyen ayın sonuna kadar İŞKUR’a bildirir. İŞKUR, bu bildirimler üzerinden gerekli
tahsis ve tenkisleri gerçekleştirir.
(4) Bakanlık, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesinin uygulanmasına
ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 11– (1) Bu Usul ve Esaslar, onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 12– (1) Bu Usul ve Esaslar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
tarafından yürütülür.

 

İLGİLİ LİNK : http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/danisma_birimleri/basin_ve_halkla_iliskiler_musavirligi/anasayfa_duyurular/duyuru_20200422_01